Посада

Завідувач кафедри суспільних наук

Науковий ступінь

Доктор історичних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

В 1987 році Ленінградське військово-політичне училище ім. Ю.Андропова за спеціальністю «Військово-політична». Вчитель історії та суспільствознавства

Тема дисертації та рік захисту

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за темою «Витоки і становлення української політичної еліти (ІХ – середина ХVІІ ст.): історичний дискурс» у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Сфера наукових інтересів

Витоки і розвиток середньовічної політичної еліти, історія давніх слов’ян, історія української науки, історія християнства, політологія сучасного періоду.

Загальна кількість публікацій

Автор близько 100 наукових праць.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Україна космічна. Монографія – Житомир: Вид-во «Полісся», 1997. – 255 с.
 2. Історія становлення та розвитку територіально-медичного об'єднання №2 м. Житомир. Монографія – Житомир: Вид-во «Пульс», 1999. – 76 с.Деякі аспекти проблем и толерантності в сучасних українських ЗМІ. Вісник ЖДУ ім. І.Франка 2008. – № – С.19–26.
 3. Деякі аспекти релігійно-космогонічного світогляду стародавніх слов'ян. Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Кн. І. – Львів, «Логос», 2009. – С.110–116.
 4. Деякі аспекти релігійно-космогонічного світогляду стародавніх слов'ян. Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Кн. І. – Львів, «Логос», 2009. – С.110–116.
 5. Роль і психологічна готовність політичної та інтелектуальної еліт в умовах реальності, що змінюється: адекватні відповіді на глобальні загрози та виклики. Вісник ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир, 2011. № 55. – С.27–34.
 6. Взаємини військово-політичних еліт Русі та Болгарії з Візантією на етапі творення державності та прийняття віри Христової Аскольдом і Борисом І Болгарським (860-ті рр.). 1150-річчя заснування Української Православної Церкви (з центром Митрополії в Києві): духовно-історичні передумови та цивілізаційна спадщина / архім. Віктор (Бедь В. В., М. І. Обушний, І. А. Мельничук та ін./ Наук.моногр. за ред. М. І. Обушного – Ужгород, 2013. – 344 с. (С. 67–82.).
 7. Ординський та кримський напрями у зовнішньополітичній стратегії Литви (кінець ХІV – кінець ХV ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін.‒Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2013. – Вип. 6.
 8. Еволюція політичної системи Литви у напрямі до парламентаризму та структурування її еліт (XІV – XVI ст.). «Science ‒odteorii do praktyki». (29.03.2013 – 31.03.2013 ). – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 16–19. 
 9. Внутрішньополітичні чинники феодального дроблення Київської держави. Регіональний та місцевий сепаратизм еліт. Волинські історичні записки. Зб. Наукових праць. – Т.9. – Житомир, 2013 – С. 52–57.
 10. A general scheme of education the Old Russian prince’s elite and formation of the consultative bodies around the prince = Общая схема воспитания древнерусской княжеской элиты и формирование совещательных органов вокруг князя. Research Journalof International Studies / Международный научно-исследовательский журнал – Вып. 7(14), Часть 1. – Екатеринбург : Изд. Импекс, 2013.
 11. First Foreign-Policy Success of Kievan Commanding Elitein Europe: Byzantine Military Campaignof 860 and Askold's Christianization / Первый внешнеполитический успех киевских властных элит в Европе: византийский поход 860 г. и Аскольдово крещение. European Researcher, 2013, Vol.(49). Academic Publishing House Researcher, 2013. ‒ № 5– – Р. 1314–1320.
 12. Роль прикордонних урядників і старост в організації козацтва та виокремлення з козацького середовища власної військової еліти (кінець ХV– перша половина ХVІ ст.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXVІ.
 13. The evolution of world outlook and political positions of the senior elite during Сossack wars with Рoland in the twenties-forties of the XVII century = Эволюция мировоззренческих и политических позиций старшинской элиты во время казацких войн с Польшей 20-х – 40-х гг. XVII в. History and Historians in the Context of the Time. – Оctober, 2013. – Vol. (11). –Russia: Academic Publishing House Researcher, 2013. – № 2.
 14. Трансформация элит Запорожского казачества: причины и этапы перехода Сечи и Войска Запорожского в начале ХVII в. к автономному выборному управлению. European Researcher, 2013, Vol.(58), № 9 Sochi, Russia: Academic Publishing House Researcher, 2013. – р. 2205–2211
 15. The appearance of “Тhe third power”. The change of the Ukrainian political eliteinthe XVI th century = Поява «третьої сили». Зміна української політичної еліти у XVI столітті. International Journal of Recent Scientific Research, 2014. – Vol. 5, Issue, 3, March, 2014.
 16. Шляхи конвергенції українських елітних верств за польсько-литовського панування. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вип. 2, Ч.1, 2013. – Тернопіль, 2013. – С. 3–7.
 17. Козацька старшина як нова політична еліта українського народу: причини державотворчого успіху (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць/Ред.кол.:В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. – Вип. 7.
 18. Історичний досвід «першої хвилі» вітчизняної сільськогосподарської кооперації у контексті сучасних проблем сільського виробника / Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. 47. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – С.127–131.
 19. Birth of «Old Europe»: princely conventions, Regulations, regulation deeds and codes, as political instruments of crises settlement / ЕМІНАК / EMINAK. Науковий щоквартальник. – № 1 (17). – Т. 1. – К. – Миколаїв.: Вид. НДЦ «Лукомор’є» Ін-ту археології НАН України, МНУ ім. В.Сухомлинського, 2017. – С. 11–15.
 20. Оперативний наказ НКВС № 00439 1937 р. та його наслідки для німецького населення Житомирщини / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; ТОВ НВП «ВІР» 2018. – Вип. 129. – С. 32–36.
 21. Трагічна доля німців Житомирщини у 20-х – середині 30-х рр. ХХ ст. / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; ТОВ НВП «ВІР», 2018. – Вип. 131. – С.60–63.
 22. FirstForeign-PolicySuccessofKievan Commanding Elitein Europe: Byzantine Military Campaignof 860 and Askold's Christianization / Первый внешнеполитический успех киевских властных элит в Европе: византийский поход 860 г. и Аскольдово крещение. European Researcher, 2013, Vol.(49). Academic Publishing House Researcher, 2013. ‒ № 5– – Р. 1314–1320.
 23. Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи / Наук. монографія / І. А. Мельничук, О. В. Скидан, В. П. Капелюшний, В. П. Шевчук та ін./ За ред. І. А. Мельничука. – Т. І. – Житомир: Вид-во «Рута», 2018. – 300 с.: С. 8–29; 65–88; 112–119; 158–169.
 24. Німці Волині – Житомирщини в 40–50-х роках ХХ ст. та процеси їх реабілітації / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; ТОВ НВП «ВІР», 2018. – Вип. 133. – С.27–31.
 25. The evolution of world outlook and political positions of the senior elite during Сossack wars with Рoland in the twenties-forties of the XVII century = Эволюциямировоззренческихи политических позиций старшинской элитыво время казацких войн с Польшей 20-х – 40-х гг. XVII в. History and Historians in the Context of the Time. – Оctober, 2013. – Vol. (11). –Russia: Academic Publishing House Researcher, 2013. ‒ № 2. – Р. 68–
 26. Україна в контексті глобальних соціально-політичних змін / Матеріали ІV Міжнародного науково-практичного форуму «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій» // Житомир, 2018. – С. 38–42.
 27. Шляхи конвергенції українських елітних верств за польсько- ли-товськогопанування. Наукові записки Тернопільського національного пе-дагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вип. 2, Ч.1, 2013. – Тернопіль, 2013. – С. 3–7.
 28. Проблеми лідерства та професіоналізму в публічному управлінні / «Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації, присвячена 100-річчю державної служби в Україні» / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 19 червня 2018 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – С. 406–411.
 29. Козацька старшина як нова політична еліта українського народу: причини державотворчого успіху (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць/Ред.кол.:В.А. Смо-лій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. – Вип. 7. – С. 205–
 30. Княжа влада в політичній системі середньовічного суспільства. Гілея. Науковий вісник. – К.,2013. – Вип.72.
 31. Становлення і розвиток української політичної  еліти (ІХ – середина ХІУ ст.). Монографія. Житомир: Вид-во «Рута», 2014. – 388 с.
 32. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія України» (у співавторстві Мельничук І. А., Суліменко О. Г.) – Житомир: Рута. 2014. – 420 с.
 33. Влада і правляча еліта у літописній та літературній традиції Княжої доби. Науково-методичне видання. . – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 93 с.

 34. Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи / О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, Н. Й. Романюк та ін. // За ред. І. А. Мельничука. ‒ Наук. монографія. – Т. 2. – Житомир: «Рута», 2019. – 200 с.: іл. – С. 16–38; 156–166.
 35. The wars of the post-industrial era: new practices with unchanged goals.// Мельничук І. А. / International scientific conference «The days of science of the faculty of philosophy-2019». – Kyiv, 2019. – p. 241–242.