Мельничук Ігор Анатолійович
Завідувач кафедри суспільних наук, доктор історичних наук, доцент
Дата і місце народження

14 жовтня 1965 року в місті Романів (колишній Дзержинськ) Житомирської області

Коротка біографія

Історик і політолог, викладач університету.

1983 року із золотою медаллю закінчив середню школу № 6 міста Житомира.

У 1987 році закінчив Ленінградське вище військово-політичне училище ППО імені Ю. Андропова, отримавши диплом із відзнакою. Проходив службу у Київському вищому інженерному радіотехнічному училищі ППО імені О. Покришкіна на посадах інструктора політвідділу училища, заступника командира роти, заступника начальника факультету, старшого викладача кафедри філософії.

1995 р у Київському національному університеті імені Т. Шевченка захистив кандидатську дисертацію «Внесок вчених України у розвиток теорії та практики ракетобудування та освоєння космосу (перша половина ХІХ – кінець ХХ ст.) за спеціальністю 07.00.02. – «Всесвітня історія».

З 1997 року працював на посаді старшого викладача кафедри філософії та соціології Житомирського державного педагогічного університету імені І. Франка.

З 2000 року працює у Житомирському національному агроекологічному університеті на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедри суспільних наук.

2015 р. захистив докторську дисертацію «Витоки і становлення української політичної еліти (ІХ – середина ХVІІ ст.) : історичний дискурс» за спеціальністю 07.00.01. – Історія України.

Сфера наукових інтересів

витоки і розвиток середньовічної політичної еліти, історія давніх слов’ян, історія української науки, історія християнства, політологія сучасного періоду

Загальна кількість публікацій

Автор близько 100 наукових праць, що вийшли друком в Україні, Німеччині, Великій Британії, Польщі, Росії, у тому числі 6 монографій та 3 навчально-методичні видання.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Україна космічна. Монографія – Житомир: Вид-во «Полісся», 1997. – 255 с.
 2. Історія становлення та розвитку територіально-медичного об'єднання №2 м. Житомир. Монографія – Житомир: Вид-во «Пульс», 1999. – 76 с.
 3. Деякі аспекти проблем и толерантності в сучасних українських ЗМІ. Вісник ЖДУ ім. І.Франка 2008. - № – С.19–26.
 4. Деякі аспекти релігійно-космогонічного світогляду стародавніх слов'ян. Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Кн. І. – Львів, «Логос», 2009. – С.110–116.
 5. Внесок києво-руської релігійної та політичної еліти у формування образу Святого Києва. Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів, «Логос», 2010. – С.596–603.
 6. Роль і психологічна готовність політичної та інтелектуальної еліт в умовах реальності, що змінюється: адекватні відповіді на глобальні загрози та виклики. Вісник ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир, 2011. № 55. – С.27–34.
 7. Історичні паралелі у прийнятті християнства Болгарським царством та Київською Руссю. Волинські історичні записки. – Житомир, 2011. – Том 6. – С.19 –
 8. Політичні та військові еліти Галицько-Волинської держави: велике боярство як унікальний феномен вітчизняної історії. Гілея. Науковий вісник. – К.,2011. – Вип. 50. – С. 5–11.
 9. Трансформація еліт періоду раннього феодалізму у східних слов'ян. Гілея. Науковий вісник. – К.,2011. – Вип. 55. – С. 10–16.
 10. Ґенеза руських середньовічних міст та міських еліт. Гілея. Науковий вісник. – К.,2012. – Вип.63. – С. 49-55.
 11. Причини і передумови виникнення князівських династій у східних слов’ян. Гілея. Науковийвісник. – К.,2012. – Вип.64. – С. 5–10.
 12. Князь і дружина Давньої Русі на етапі ґенези руської державності (кінець VІ – ІХст.). Гілея. Науковий вісник. – К.,2012. – Вип.65. – С. 18–24.
 13. Об одной из причин краха имперской программы польских элит XVI – средины XVII вв. Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы философии, истории и политологии» (28 января 2013 г.) – Россия, Новосиб.: Изд-во «СибАК» – 2013. – С.137–141.
 14. Ґенеза формування козацтва як окремої соціальної страти. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. ХХХV. – 394 с. – С. 17–21.
 15. Взаємини військово-політичних еліт Русі та Болгарії з Візантією на етапі творення державності та прийняття віри Христової Аскольдом і Борисом І Болгарським (860-ті рр.). 1150-річчя заснування Української Православної Церкви (з центром Митрополії в Києві): духовно-історичні передумови та цивілізаційна спадщина / архім. Віктор (Бедь В. В., М. І. Обушний, І. А. Мельничук та ін./ Наук.моногр. за ред. М. І. Обушного – Ужгород, 2013. – 344 с. (С. 67–82.).
 16. Степ, або Дике Поле як епіцентр економіко-політичних змагань великих держав часівпізнього Середньовіччя (огляд геополітичної ситуації навколоукраїнських земель у XV–XVI ст.). Гілея. Науковий вісник. – К.,2013. – Вип.69. – С. 5 – 10.
 17. Внутрішньополітичні чинники феодального дроблення Київської держа-ви. Регіональний та місцевий сепаратизм еліт. Волинські історичні записки. Зб. Наукових праць. – Т.9. – Житомир, 2013 – С. 52–57.
 18. Ординський та кримський напрями у зовнішньополітичній стратегії Литви (кінець ХІV – кінець ХV ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін.‒Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2013. – Вип. 6. ‒ С. 342–
 19. Еволюція політичної системи Литви у напрямі до парламентаризму та структурування її еліт (XІV – XVI ст.). «Science ‒odteorii do praktyki». (29.03.2013 – 31.03.2013 ). – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 16–19.
 20. Княжа влада в політичній системі середньовічного суспільства. Гілея. Науковий вісник. – К.,2013. – Вип.72. – С. 38–
 21. A general scheme of education the Old Russian prince’s elite and formation of the consultative bodies around the prince = Общая схема воспитания древнерусскойкняжескойэлиты иформирование совещательных органов вокруг князя. Research Journalof International Studies / Международный научно-исследовательский журнал – Вып. 7(14), Часть 1. – Екатеринбург : Изд. Импекс, 2013. – С. 108–
 22. От теории реактивного полета до освоения космоса. (Вклад ученых Украины в теорию и практику ракетостроения и освоение космического пространства.). Монографія. Saarbrücken, Germany. : LAP LAMBERT AcademicPublishing, 3013. – 118 р.
 23. FirstForeign-PolicySuccessofKievan Commanding Elitein Europe: Byzantine Military Campaignof 860 and Askold's Christianization / Первый внешнеполитический успех киевских властных элит в Европе: византийский поход 860 г. и Аскольдово крещение. European Researcher, 2013, Vol.(49). Academic Publishing House Researcher, 2013. ‒ № 5– – Р. 1314–1320.
 24. Роль прикордонних урядників і старост в організації козацтва та виокремлення з козацького середовища власної військової еліти (кінець ХV– перша половина ХVІ ст.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2013. ‒ Вип. XXXVІ. – С. 32–
 25. Функції та еволюція військово-адміністративних еліт у політичній системі Київської Русі на етапі «збирання земель» та консолідації влади навколо Києва (Х ст.). Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – № 7 (99). – Липень, 2013 р. – Дніпропетровськ :Грані, 2013. – С.12–
 26. The evolution of world outlook and political positions of the senior elite during Сossack wars with Рoland in the twenties-forties of the XVII century = Эволюциямировоззренческихи политических позиций старшинской элитыво время казацких войн с Польшей 20-х – 40-х гг. XVII в. History and Historians in the Context of the Time. – Оctober, 2013. – Vol. (11). –Russia: Academic Publishing House Researcher, 2013. ‒ № 2. – Р. 68–
 27. Трансформация элит Запорожского казачества: причины и этапы перехода Сечи и Войска Запорожского в начале ХVII в. к автономному выборному управлению. European Researcher, 2013, Vol.(58), № 9– – Sochi, Russia: Academic Publishing House Researcher, 2013. – р. 2205–2211.
 28. Шляхи конвергенції українських елітних верств за польсько- ли-товськогопанування. Наукові записки Тернопільського національного пе-дагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вип. 2, Ч.1, 2013. – Тернопіль, 2013. – С. 3–7.
 29. The appearance of “Тhe third power”. The change of the Ukrainian political eliteinthe XVI th century =Поява «третьої сили». Зміна української політич-ної еліти у XVI столітті. International Journal of Recent Scientific Research, 2014. – Vol. 5, Issue, 3, March, 2014. ‒ 618–
 30. Козацька старшина як нова політична еліта українського народу: причини державотворчого успіху (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць/Ред.кол.:В.А. Смо-лій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. – Вип. 7. – С. 205–
 31. Елітотворчий поступ гетьмана П. Сагайдачного на шляху до української автономії (20-ті рр. ХVІІ ст.). Наукові записки Тернопільського націо-нального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вип. , 2014. – Тернопіль, 2014.
 32. Становлення і розвиток української політичної еліти (ІХ – середина ХІУ ст.). Монографія. Житомир: Вид-во «Рута», 2014. – 388 с.
 33. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія України» (у співавторстві Мельничук І. А., Суліменко О. Г.) – Житомир: Рута. 2014. – 420 с.
 34. Влада і правляча еліта у літописній та літературній традиції Княжої доби. Науково-методичне видання. . – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 93 с.
 35. Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи / О. В. Скидан, І. А. Мельничук, В. П. Капелюшний, Н. Й. Романюк та ін. // За ред. І. А. Мельничука. ‒ Наук. монографія. – Т. 2. – Житомир: «Рута», 2019. – 200 с.: іл. – С. 16–38; 156–166.
 36. The wars of the post-industrial era: new practices with unchanged goals.// Мельничук І. А. / International scientific conference «The days of science of the faculty of philosophy-2019». – Kyiv, 2019. – p. 241–242.
e-mail: