Посада

Доцент кафедри правознавства

Науковий ступінь

кандидат юридичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 2004 році закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство»

З 2007 по 2010 рік - аспірант відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права інституту держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України.

Тема дисертації та рік захисту

В 2011 році захистила дисертацію на тему «Правовий режим земель авіаційного транспорту України» на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права ім. В.М. Корецького за спеціальністю «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право» і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

В 2013 році отримала вчене звання доцент кафедри правознавства.

Сфера наукових інтересів

Аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсне право.

Загальна кількість публікацій
 1. Бондарчук Н. В. Природоохоронне законодавство та екологічне право: навч. посібник // Н. В. Бондарчук – Ж.: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – 276 с.
 2. Юридична відповідальність за порушення природоресурсного законодавства України : монографія / О. Б. Німко, Н. В. Бондарчук, Р. Д. Ляшенко [та ін.]; під заг. ред. О. Б. Німко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 208 с.
 3. Бондарчук Н. В. Поняття й особливості земельного сервітуту за законодавством України [Електронний ресурс] Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 1. – С. 116–118.
 4. Бондарчук Н. В. Земельні правовідносини в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку / Н. В. Бондарчук // Підприємництво, господарств о і право. – 2017. – № 3. С. 111–113.
 5. Бондарчук Н. В. Актуальні питання створення та функціонування індустріальних парків в Україні // Н. В. Бондарчук, І. С. Стужук // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. С. 284–288.
 6. Бондарчук Н. В. Злочини у сфері земельних правовідносин: організаційні та правові проблеми розслідування [Електронний ресурс] / Н. В. Бондарчук, С. М. Козел // Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. – 2016. – № 1. С. 164–166. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua /index.php/arhiv-vidannja/65.
 7. Бондарчук Н. В. Проблеми правового регулювання концесії земельної ділянки за законодавством України / Н. В. Бондарчук, 
 8. Я. В. Ковальська // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 2(1). С. 149–153.
 9. Бондарчук Н. В. Проблеми правового регулювання емфітевзису та суперфіцію за законодавством України / Н. В. Бондарчук, 
 10. Я. В. Ковальська // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2013. – № 3. С. 113–117.
 11. Бондарчук Н. В. Правовий режим земель : до визначення сутності і змісту / Н. В.Бондарчук  //  Правова держава : щорічник наукових праць. – – № 23.  С. 606 – 610.
 12. Бондарчук Н. В. Актуальні питання правового режиму лісів України / 
 13. Н. В. Бондарчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис – 2012. – № 4.  С. 276–279

Бондарчук Н.В. має 15 праць навчально-методичного характеру, серед них:

 1. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Земельне право»  для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки  «Менеджмент організацій» //  Ж.: ЖНАЕУ, 2015 – 44 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання модульних контрольних робіт  з навчальної дисципліни «Земельне право»  для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» //  Ж.: ЖНАЕУ, 2014 – 56 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт  з навчальної дисципліни «Земельне право»  для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» //  Ж.: ЖНАЕУ, 2013 – 56 с.
 4. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Лісове, земельне та екологічне право»  для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.09010301 «Лісове господарство» //  Ж.: ЖНАЕУ, 2013 – 48 с.
 5. Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Екологічне право»  для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090105 «Захист рослин» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.09010101 «Агрономія» //  Ж.: ЖНАЕУ, 2012 – 56 с.
 6. Методичні рекомендації до практичних занять  з навчальної дисципліни «Основи римського цивільного права»  для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки  6.030401 «Правознавство» //  Ж.: ЖНАЕУ, 2012 – 44 с.
Основні наукові та методичні праці: