Ляшенко Руслана Дмитрівна
доцент кафедри правознавства, кандидат юридичних наук
Коротка біографія

В 2002 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» здобула кваліфікацію вчителя історії і правознавства.

В 2008 році вступила до аспірантури інституту держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України.

В 2011 році захистила дисертацію на тему «Презумпції у праві: питання теорії та практики» за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри правознавства.

Сфера наукових інтересів

Проблеми теорії держави і права; порівняльне правознавство; проблеми правового статусу людини і громадянина в Україні; проблеми правової аргументації.

Загальна кількість публікацій
  1. Юридична відповідальність за порушення природоресурсного законодавства України: монографія / О. Б. Німко, Н. В. Бондарчук, Р. Д. Ляшенко [та ін.] ; під заг. ред. О. Б. Німко.  Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 208 с.
  2. Ляшенко Р.Д. Правові основи управління ресурсами : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. Д. Ляшенко ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Євенок О. О., 2014. 207 с.
  3. Ляшенко Р. Д., Буряченко А. М. Преюдиція у праві : до визначення сутності та змісту.Вісник Запорізького національного університету. Серія : Юридичні науки. 2013.  № 2 (Частина 1). 
  4. Ляшенко Р. Д., Власюк М.В. Презумпція законності судового рішення. Вісник Запорізького національного університету. Серія : Юридичні науки. 2013. № 3. Частина 1. С. 19−24.
  5. Ляшенко Р. Д. Застосування презумпцій як засобу аргументації у практиці судових органів. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Научный журнал. Серия: Юридические науки. Том. 24 (63) №2. Симферополь, 2011. С. 57–61.
  6. Ляшенко Р. Д. Досвід США, Іспанії та Франції щодо закріплення презумпцій у законодавстві та застосування у практичній діяльності. Правова держава: щорічник наукових праць. Випуск 23. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2012. С. 610−616.
  7. Ляшенко Р. Д. Загальна характеристика та властивості преюдиції як засобу судової аргументації. Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис. 2012. № 3. С.22−25.
Основні наукові та методичні праці: