Завданнями кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування є:

  • організація та виконання на високому рівні навчальної, науково-методичної та організаційно-виховної роботи зі студентами денної та заочної форм навчання, слухачами інституту післядипломної освіти та інформаційно-консультаційного забезпечення й іншими підрозділами, що забезпечують освітню діяльність в університеті;
  • проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків і широке впровадження отриманих результатів у виробництво та навчальний процес;
  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів;
  • створення, систематичне оновлення та вдосконалення навчальної бази, методик проведення занять, технічних засобів навчання, комп’ютеризації й інформатизації навчального процесу;
  • організація навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців - екологів, які повинні органічно поєднувати високу загальноосвітню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями, бути глибоко ерудованими з питань світової та національної культури, володіти навичками безперервного духовного і фізичного вдосконалення, індивідуальної та колективної професійної діяльності, а також громадської роботи.

Специфікою діяльності кафедри є підготовка фахівців - радіоекологів, здатних вирішувати питання, пов’язані з мінімізацією наслідків техногенних аварій і катастроф, у тому числі і глобальних масштабів, якою є аварія на ЧАЕС.

Історія кафедри

Кафедра була створена 14 жовтня 2002 року під назвою кафедра охорони природних ресурсів, перейменована у 2008 р. на кафедру охорони довкілля та збалансованого природокористування. З дня створення кафедру беззмінно очолює доктор сільськогосподарських наук, професор Надточій П.П.

Колектив кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування, 2011 рік

Колектив кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування, 2011 рік

Дисципліни

Кафедра забезпечує викладання дисциплін для студентів, що навчаються за напрямами підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 6.090101 «Агрономія».

Дисципліни, пов’язані з охороною та контролем якості довкілля: охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель, екологічна раціоналізація сучасних технологій, органічне виробництво, екологічний контроль, біоконверсія на забруднених територіях, збалансоване природокористування, природоохоронний контроль та інспектування, екологія ґрунту, екологічне інспектування, екологічний контроль у сфері надрокористування, екологічний контроль земельних ресурсів, екологічний контроль біоресурсів.

Дисципліни, пов’язані з управлінням якістю довкілля: екологічна політика, управління екологічною безпекою, екологічна безпека, міжнародна екологічна діяльність, управління техногенною та екологічною безпекою, організація управління в екологічній діяльності, управління якістю с-г продукції, методологія та організація наукових досліджень, методика викладання у вищій школі, стратегія сталого розвитку.

Дисципліни радіоекологічного спрямування: радіобіологія та радіоекологія, сільськогосподарська радіоекологія, дозиметрія, радіометрія та радіологічний контроль, радіоекологія екобіосистем, радіобіологія, нормування дозового навантаження.