Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Учене звання: доцент

Дата народження: 19.02.1977 р.

Працює в Поліському національному університеті з 2007 р.

Педагогічний стаж – 17 років 

Професійний стаж – 10 років


ORCID ID: 0000-0002-9278-0707

Google Scholar: Google Академія, h-index = 2

 
Дані про вищу освіту

Диплом про закінчення Державної агроекологічної академії України за спеціальністю «Облік і аудит» за спеціальністю «Економіст-бухгалтер» від 25.12.1998 р. МА НХ № 002169.

Диплом М20 № 179383 від 31.12.2020 р. про закінчення Поліського національного університету, Кваліфікація «Магістр», спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатська дисертація: «Облік та контроль витрат на виробництво хмелю» (спеціальність: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), диплом ДК № 009786; науковий керівник – кандидат економічних наук Суліменко Л.А.) (Київ, 2012)

Сфера наукових інтересів

Облік та аудит в управлінні територіальними громадами, публічне управління розвитком сільських територій та сімейного фермерства; публічна політика економічного розвитку та продовольча безпека. 

Навчальні курси: 

Сертифікат № (В) 00000009 від 06.07.2018 р., навчання на теоретично-практичних курсах по роботі з комп’ютерною програмою «M.E.Doc» з правом викладання навчальних курсів по роботі з цією програмою (з 06.06.2018 р. по 06.07.2018 р.) (60 годин)

Свідоцтво СС 00493706/004501-17 про підвищення кваліфікації НПП аграрних вищих навчальних закладів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» з 09.10.2017 р. по 23.10.2017 р., НУБіП (150 годин)

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (м. Островець-Свентокшиський, Польща з 22.01.2018 р. по 26.01.2018 р. «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування» в обсязі 2 кредити ECTS (60 годин)


Сертифікат про участь у семінарських заняттях «Власна дорога до успіху» („Własna droga do sukcesu”), (10-12 грудня 2019 р., м. Житомир), які були присвячені теоретичним та практичним аспектам організації власного бізнесу. Проект був організований за спільної участі Канцелярії Сенату Республіки Польща, Фундації «Допомога полякам зі Сходу», Варшавського університету економіки (Польща) та ГО «Студентський польський клуб», м. Житомир (24 години)

Активності та досягнення: 

 • Участь у науково-дослідному проекті Kirkland Research з 11.09.2020 р. по 31.01.2021 р., Польща, Варшава, Варшавський університет економіки (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Член Міжнародної громадської організації «Україна-Польща-Німеччина» - радник з питань бюджетування проектів співпраці між органами місцевого самоврядування України, Польщі та Німеччини. Метою Організації є активне сприяння розвитку і зміцненню дружби та тісного співробітництва народів України, Польщі, Німеччини, задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів членів Організації

Публікації: співавтор чотирьох навчальних посібників економічного спрямування для студентів вищих медичних навчальних закладів, автор понад 50 наукових праць.

Навчальні посібники:

 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності Навч.-довідковий посібник / [Ю.С. Цал-Цалко, Г.Г. Кірєйцев, І.В. Луканьов та ін.]. – Житомир: ПП «Рута», 2011.– 707 с.
 • Аудит Навч. посібник / Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз, Л.А. Суліменко [та ін.]; [під заг. ред. Цал-Цалка Ю.С.]. – Житомир: ПП «Рута», 2012. – 392 с.
 • План рахунків бухгалтерського обліку у визначеннях та схемах: навчально-наочний посібник \ Ю.С. Цаль-Цалко, Ю.Ю. Мороз, Т.С. Гайдучок [та ін.] – Житомир: Рута, 2019. – 212 с.
 • Золотницька Ю.В., Русак О.П. Статистика, аналітика, облік і аудит в економіці публічного сектора. - Економіка публічного сектору: навч. посіб. / В.П. Якобчук, Л.І. Симоненко, В.А. Довженко та ін., за заг. ред. В.П. Якобчук. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. – С. 266-319.

Cтатті індекcовані в базах Scopus, WOS:

 • Petrunenko I., Pohrishchuk O., Plotnikova M., Zolotnytska Y., Dligach A. (2021) Development of small farms in the agro-industrial complex. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary research. №: 11/03 (volume 11, ISSUE 3) ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE). P. 125-129. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1002/PDF/1002.pdf

Фахові статті:

  1. Золотницька Ю.В. Облікова політика суб’єктів суспільного інтересу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку / Ю.В. Золотницька // Облік і фінанси. – 2017. - № 4 (78). – 28-32.
  2. Золотницька Ю.В. Лісоресурсна база Житомирщини: проблеми та можливості експлуатації / Ю.В. Золотницька // м. Житомир, «Вісник ЖНАЕУ», 2018. – С. 82-86.
  3. Золотницька Ю.В. Становлення та розвиток сімейного фермерства у Польщі: досвід для України / Ю.В. Золотницька // Економіка АПК – 2020 р. - № 2. – С. 45-54. (DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002045)
  4. Золотницька Ю. В., Опалов О. А., Захаріна О. В. Державне управління сталим розвитком сільських територій України: євроінтеграційний аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1696. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.51
  5. Zolotnytska, Y., Opalov, O. (2020). PROBLEMS AND PROSPECTS OF ORGANIC PRODUCTION IN FAMILY FARMING IN UKRAINE. Problems of Agricultural Economics, 264(3), 180-198. https://doi.org/10.30858/zer/125229
  6. Дзензелюк, Д., Золотницька, Ю., Ткаченко, П., Ободзінська, О., & Денисовець , А. (2021). SWOT-АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВИДУ СПОРТУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (ХОКЕЙ НА ТРАВІ). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (2(130), 50-54. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.2(130).11
  7. Довженко В.А., Русак О.П., Золотницька Ю.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення прогнозування і планування соціально-економічного розвитку територій. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 103-108.
  8. Русак О.П., Довженко В.А., Золотницька Ю.В. Статистико-аналітичні інструменти та аудит в публічному управлінні. Наукові перспективи. Серія: Державне управління. 2021. № 3(9). С. 205-217. – URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/187/189. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-3(9)-205-217 
  9. Данкевич В. Є., Захаріна О. В., Золотницька Ю. В. Інституціональне забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства в системі публічного управління. Проблеми економіки. 2021. № 1. URL : https://www.problecon.com/annotated-catalogue/?year=2021
  10. Данкевич В.Є., Золотницька Ю. В., Піонтківський П.В. Теоретичні засади формування та розвитку державної політики в умовах децентралізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/3_2021/4.pdf. DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.2

Основні науково-методичні публікації:

 • Золотницька Ю.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Публічна політика економічного розвитку» (для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчання) / Ю.В. Золотницька; Житомирський національний агроекологічний університет. – ЖНАЕУ, 2019. – 96 с.
 • Золотницька Ю.В. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та право інтелектуальної власності» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчання / розроб. Ю.В. Золотницька. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 120 с.
 • Золотницька Ю.В. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка та право інтелектуальної власності» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчання / уклад.: Ю.В. Золотницька. - ЖНАЕУ, 2019. -43 с.
 • Золотницька Ю.В. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит в управлінні територіальними громадами» для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спец. 281 «Публічне управління та адміністрування». Житомир., Поліський національний університет, 2020, 284 с.
 • Золотницька Ю.В. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит в управлінні територіальними громадами» для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спец. 281 «Публічне управління та адміністрування». Житомир., Поліський національний університет, 2020, 232 с.

Підвищення кваліфікації

 • 2017 р. підвищення кваліфікації в НУБіП «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» за темою «Інноваційні підходи до формування компетентностей фахівців з питань організації і методики контролю, аудиту та ревізії»; (свідоцтво № 00493706/004501-17)
 • 2018 р., науково-педагогічне стажування м. Островець-Свентокшиський, Польща з 22.01.2018 р. по 26.01.2018 р. «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування» в обсязі 2 кредити ECTS (60 годин)
 • 2020-2021 р. Диплом про участь у науково-дослідному проекті Kirkland Research від 27.01.2021 р. (з 11.09.2020 р. по 31.01.2021 р.), Польща, Варшава, Варшавський університет економіки (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Деякі доповіді, виступи, інтерв’ю: 

 1. Золотницька Ю.В. Оцінка ефективності реалізації програмно-цільового методу бюджетування у Житомирській області / Ю.В. Золотницька // International Scientific-Practical Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part IIІ, April 29, 2016. Tbilisi: Baltija Publishing – С. 180-184.
 2. Золотницька Ю.В. Обліково-аналітичне забезпечення податкового планування суб’єктів господарювання / Ю.В. Золотницька // International Scientific Conference Economy and Society: modern foundation for human development: Conference Proceedings, Part I, October 31, 2016. Leipzig, Germany: Baltija Publishing – С. 178-181.
 3. Золотницька Ю.В. Обліково-аналітичне забезпечення виробництва органічної продукції у сільськогосподарських кооперативах / Ю.В. Золотницька // Кооперативні читання: 2016 рік: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 16 червня 2016 р.). – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2016. – С. 103-106.
 4. Золотницька Ю.В. Особливості формування центрів витрат та центрів відповідальності на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу / Ю.В. Золотницька // Наукові читання – 2017. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2017. – Т. 3. – С. 89-91.
 5. Золотницька Ю.В. Гармонізація фінансової звітності суб’єктів суспільного інтересу в умовах розширення сфери застосування Міжнародних стандартів / Ю.В. Золотницька // Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Житомир, 20-21 жовтня 2017 р.): тези доповідей. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – С. 226-228.
 6. Золотницька Ю.В. Інноваційні методики викладання облікових дисциплін у контексті євроінтеграції України / Ю.В. Золотницька // Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Poland: WSBiP, 2018. – p. 25-27.
 7. Золотницька Ю.В. Аспекти запровадження системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту у територіальних громадах / Ю.В. Золотницька, О.М. Дмитренко // Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Житомир, 24 травня 2018 р.): тези доповідей – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – С. 208-212.
 8. Золотницька Ю.В. Проблеми обліку витрат інноваційної діяльності аграрного сектору / Ю.В. Золотницька // Наукові читання – 2018. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2018. – Т. 3. – С. 43-44.
 9. Золотницька Ю.В. Аграрна політика Європейського Союзу: досвід для України в умовах децентралізації / Ю.В. Золотницька // Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації: ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 28-29 листопада 2019 р.): тези доповідей – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – С. 139-142.
 10. Золотницька Ю.В. Ефективність державного контролю та аудиту місцевих фінансів в умовах децентралізації / Ю.В. Золотницька, А.М. Виговська, А.В. Золотницька // Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 15 травня 2020 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – C. 15-20.
 11. Золотницька Ю.В. Публічне управління розвитком сімейного фермерства в умовах децентралізації / Ю.В. Золотницька // Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації. Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23.06.2020, ПНУ, м. Житомир. С.89-93.

Закордонні стажування:

 • проходження науково-педагогічного стажування (м. Островець-Свентокшиський, Польща з 22.01.2018 р. по 26.01.2018 р. «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування» в обсязі 2 кредити ECTS (60 годин).
 • проходження науково-педагогічного стажування у Варшавському університеті економіки (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) за програмою Kirkland Research (м. Варшава, Польща; 11.09.2020 р. – 15.02.2021 р.).

Контакти:

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робоче місце: каб. 317, корпус 1