Посада

асистент кафедри

Працює в Поліському національному університеті з 2010 р.

Педагогічний стаж – 2 роки

 

ORCID ID: 0000-0002-9101-1148

Google Scholar: http://surl.li/pgkm

h-index = 1

Дані про вищу освіту

Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього природного середовища», кваліфікація еколог (ТМ № 39400780 від 02.07. 2010 р.);

Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджер-економіст (12  ДСК № 238472 від 26.03. 2013 р.);

Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація фахівець з публічного управління та адміністрування (M18 № 109160 від 15.09. 2018 р.);

 

Наукові інтереси: 

Теорії та практики публічного управління, державне екологічне регулювання, екологічний менеджмент.

 

Навчальні курси: Екологічний менеджмент; Вступ до фаху. Механізм функціонування публічної сфери.

 

Нагороди та відзнаки:

Нагороджена грамотою Житомирського національного агроекологічного університету за багаторічну сумлінну працю у галузі освіти (2018 р.)

Публікації: співавтор підручників, навчальних посібників, монографій; автор понад 50 наукових праць.

Підручники:

 • Якобчук В. П. Економічна теорія / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. Пугачова // Житомир, ЖНАЕУ, 2020.  450 с. 

Навчальні посібники:

 • Економічна теорія: [навч. посіб.] / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, В. А.Довженко, О. В. Захаріна, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, І. Л. Литвинчук, М. І. Сайкевич, Л. І. Симоненко, С. В. Тищенко, В. А. Якобчук, Н. С. Пугачова / за заг. ред. В. П. Якобчук. – Житомир: В. Б. Котвицький, 2015. – 456 с. 
 • Публічне управління та адміністрування : [навч. посібн.] / О. В. Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій, Є. І. Ходаківський, Л. І. Симоненко, М. І. Сайкевич, В. А. Довженко, М. Ф. Плотнікова, О. В. Захаріна, О. Б. Німко, С. В. Тищенко, І. Л. Литвинчук, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, Р. Ф. Черниш, Г. М. Семенець, В. А. Якобчук, В. М. Бражевський, Н. С. Пугачова / за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с. 
 • Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Литвинчук І.Л. та ін. Інструменти мікро- і макроекономіки в публічному управлінні : навч. посіб. / В.П. Якобчук, Є.І. Ходаківський, І.Л. Литвинчук, Л.І.Симоненко , В.А. Довженко, О.В. Захаріна, С.В. Тищенко , О.В. Іванюк, І.В. Кравець , Н.С. Пугачова; за заг. ред. В.П. Якобчук.  Київ : Видавництво Ліра-К, 2021.  406 с.
 • Якобчук В.П., Симоненко Л.І., Довженко В.А. та ін. Економіка публічного сектору : навч. посіб. / В.П. Якобчук, Л.І. Симоненко , В.А. Довженко, Є.І. Ходаківський, І.Л. Литвинчук О.В. Захаріна, С.В. Тищенко, О.В. Іванюк, І.В. Кравець, Н.С. Пугачова, О.П. Власенко, Ю.В. Золотницька, О.П. Русак; за заг. ред. В.П. Якобчук. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 496 с.
 • Публічна служба : навч. посіб. / В.П. Якобчук, Н.В. Дацій, А.Б. Войтенко, І.В. Кравець, О.В. Захаріна, О.В. Іванюк, А.В. Дяченко, Н.С. Пугачова. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 394 с.

Монографії:

 • Ризикогенність та страхування в аграрній сфері (теорія практика) : колективна монографія Віленчук О.М., Литвинчук І. Л., Януль І.Є. та ін. – Житомир: «Полісся», 2013.  323 с.
 • Мосієнко О. В., Ходаківський Є. І., Вольська В. В., Пугачова Н. С. та ін. Гештальти соціально-економічних систем. колективна монографія. Житомир: Вид-во «Рута», 2016.  224 с.
 • Carlson B., . Chaikin O, . Dankevych V, Lytvynchuk I., Melnyk N., Razumna K., Sandal J.-U., . Tkachuk I,  Nha V. Puhachova N. Museum Science and Sandal Private Museum. 2019  160 s. 139–154.

Основні науково-методичні публікації:

 • Пугачова Н. С. Проблеми економічного забезпечення екологічних заходів в Житомирській області. Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону: матер. VII міжфакул. наук.-практ. конф. молодих вчених».  20 травня 2011 р. 1 том. С. 179–182.
 • Якобчук В. П., Пугачова Н. С. Екологізація як пріоритет сталого розвитку аграрного виробництва. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Вид-во «Полісся», 2014. С. 432–437.
 • Пугачова Н. С. Теоретичні аспекти екологізації економіки. Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки : тези доповідей Всеукр. інтернет-конф. молодих вчених і студентів 17-19 квітня 2014 р. / за ред. І.О. Мельник та ін. Миколаїв, 2014. С. 48–51.
 • Пугачова Н. С.  Стратегія екологізації аграрного виробництва. Формування стратегії розвитку аграрного сектору регіону: матер. Х міжфакульт. наук.-практ. конф. молодих вчених, 14 травня 2014 р. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2014. – С. 23-26.
 • Пугачова Н. С. Фінансування процесу екологізації аграрного виробництва в умовах глобалізації. Фінансова політика в аграрному секторі економіки : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 20-річчю кафедри фінансів і аудиту ЖНАЕУ (м. Житомир, 16-17 жовтня 2014 р.).  Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2014. С. 83-88.
 • Якобчук В. П., Пугачова Н. С. Переформатування механізму фінансування аграрного ринку в умовах глобалізації. Ефективна економіка.  2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=3648
 • Пугачова Н. С. Економічний механізм регулювання екологізації аграрного виробництва. Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів.  № 33. 2014. С. 207–215.
 • Пугачова Н. С. Роль кооперації в удосконаленні економічного механізму екологізації аграрного виробництва в контексті євроінтеграції. Кооперативні читання: 2015 рік : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 3 квітня 2015 р.). Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2015.  С. 126–131.
 • Якобчук В. П., Пугачова Н. С. Удосконалення економічного механізму органічного виробництва в контексті аграрної безпеки держави. Органічне виробництво і продовольча безпека.  Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. С. 241–246.
 • Пугачова Н. С. Екологізація інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю.  Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С. 180–185.
 • Пугачова Н. С. Формування механізму державного регулювання інноваційного підприємництва в аграрній сфері. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. Проблематика 2015 р.: інноваційний роз-виток підприємств аграрної сфери економіки : матер. ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-28 травня 2015 р).  Львів : ЛНАУ, 2015. С. 125–128.
 • Пугачова Н. С. Институционные основы обеспечения экологизации аграрного производства. Международный научный журнал «Прогресс». Грузия, Тбилиси.  №.5-6. 2015 г.  С. 83–86.
 • Ходаківський Є. І., Пугачова Н. С. Синергетико-гештальтна парадигма ноорозвитку макроекономічних та екологічних процесів. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 жовтня 2015 р.). К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. С. 218–221.
 • Пугачова Н. С. Теоретические основы формирования экономического механизма экологизации аграрного производства. Государственное управление: проблемы и перспективы : матер. Междунар. научной конф. (15 ноября  2015 г., г. Тбилиси).  2015.  С. 78–79.
 • Ходаківський Є. І., Капітула Л. Л., Пугачова Н. С. Гештальти лідерства в системі Європейської фундації Q-менеджменту на локальних рівнях екологізації виробництва. Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (17 листопада 2015., Житомир).  Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С. 449–452.
 • Ходаківський Є. І., Капітула Л. Л., Пугачова Н. С. Синергетико-гештальтні підходи до ноосферного розвитку макроекономічних та екологічних процесів. Вісник ЖНАЕУ.  № 2 (55) Т. 2. 2015. С. 161–171.
 • Пугачова Н. С. Особливості державного регулювання екологізації аграрного виробництва на радіаційно-забруднених територіях. Вісник ЖНАЕУ.  № 1 (55), т. 3. 2016. С. 337–346. 
 • Якобчук В. П., Пугачова Н. С. Проблеми формування інституційного забезпечення екологізації органічного виробництва. Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир: Вид-во «Полісся», 2016. С. 461–446.
 • Якобчук В. П., Пугачова Н. С. Методичні підходи щодо оцінки інтелектуальної складової в аграрній безпеці України. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. 137–143.
 • Якобчук В. П., Пугачова Н. С. Інтелектуалізація аграрної економіки як пріоритет формування еволюційно-екологічної парадигми сільського розвитку. Наукова спадщина Йозефа Алоїза  Шуметера і сучасність : погляди із минулого в майбутнє. Матер. ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф. (21–22 жовтня 2016 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016.  С. – 97–100.
 • Ходаківський Є. І., Плотнікова, М. Ф., Пугачова Н. С. Фізіократичне мислення в синтелектиції економічної сили. Матер. Міжнар. Конф. «Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України» (30 червня 2016 р. м. Київ). Київ, 2016.  С. 52–57.
 • Ходаківський Є. І., Плотнікова М. Ф., Іванюк О. В., Пугачова Н. С. Редукція складної кваліфікованої праці в інтелектуальну власність. Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій : перспективи публічно-приватного партнерства : Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. форуму, 27 червня 2017 в 2 ч.  Житомир : ЖНАЕУ, 2017. Ч. 1. С. 56–68.
 • Іванюк О. В., Пугачова Н. С. Екологізація аграрного виробництва – умова досягнення екологічної, енергетичної, продовольчої і кліматичної безпеки. Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Житомир, 18 травня 2017 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2017. С. 105–109.
 • Пугачова Н. С. Особливості публічного управління екологізацією агарного виробництва. Наукові читання – 2017.  Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2017. Т. 3. С. 175–178.
 • Пугачова Н. С. Трансформація механізму державного управління екологізацією аграрного виробництва в умовах інтелектуалізації суспільства. Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій : перспективи публічно-приватного партнерства : Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. форуму, 27 червня 2017 в 2 ч. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. Ч. 2. С. 11–15.
 • Ходаківский І. Є., Іванюк О. В., Плотнікова М. Ф., Пугачова Н. С. Синтелектичні інтерпретації в ноосферній економіці. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : Матер. ІІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2017. С. 665–663.
 • Пугачова Н. С. Формування економічного механізму екологізації агарного виробництва в контексті децентралізації. Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (28 листопада 2017 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2017.  С. 73–75.
 • Якобчук В. П., Якобчук В. А., Пугачова Н. С. «Зелена» економіка як специфічний об’єкт державного регулювання. Наукові читання – 2018.  Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2018.  Т. 3. С. 116–120.
 • Якобчук В. П., Тищенко С. В., Пугачова Н. С. Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства. Інвестиції: практика та досвід. № 6 березень. 2018. С. 83–87.
 • Ходаківский І. Є., Іванюк О. В., Пугачова Н. С. Ноосферні підходи до формування систем органічного землеробства. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2018.  С. 122–126.
 • Пугачова Н. С. Державне управління екологізацією аграрного виробництва в умовах децентралізації регіону. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Житомир, 24 травня 2018 року.  Житомир: ЖНАЕУ, 2018.  С. 203–207.
 • Пугачова Н. С. Інституціональне забезпечення екологізації аграрного виробництва. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації.  Житомир : Вид-во: ЖНАЕУ, 2018.  С. 163–167.
 • Пугачова Н. С. Формування інвестиційної політики регіону в контексті екологізації аграрного виробництва. Наукові горизонти «Scientific horizons». 2018, № 11. С. 97–105.
 • Пугачова Н. С. «Зелена економіка» як нова парадигма розвитку аграрного виробництва. Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій : Матер. ІV Міжнар. наук.-практ. форуму, 25 жовтня 2018 р.  Житомир : ЖНАЕУ, 2018.  С. 167–171.
 • Пугачова Н. С. Формування сталого розвитку аграрного виробництва в контексті переходу до «зеленої» економіки. Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет держаної політики децентралізації : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. ( 4 грудня 2018 р., Житомир). Житомир: ЖНАЕУ, 2018. С. 484–486.
 • Ходаківський Є. І., Іванюк О.В., Плотнікова М. Ф., Захаріна О.В., Пугачова Н. С. Пізнавальне мислення в процесах інсайту екологічних рішень. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Вид.-во ЖНАЕУ, 2019. 280–286.
 • Пугачова Н. С., Дорошенко К. А. Державна система контролю і управління екологічною безпекою. Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій : Матер. V Міжнар. наук.-практ. форуму, 25 жовтня 2019.  Житомир : ЖНАЕУ, 2019.  С. 99–101.
 • Пугачова Н. С. Теоретичні аспекти формування «зеленої» економіки в контексті сталого розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7623.
 • Якобчук В. П., Войтенко А. Б., Пугачова Н. С.  Ефективність інституційного забезпечення народного представництва в територіальних громадах. Інвестиції: практика та досвід. № 3 лютий. 2020.  С. 115–121. 
 • Якобчук В. П., Войтенко А. Б., Пугачова Н. С. Професійна етика державного службовця в контексті ефективності публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1581 .
 • Пугачова Н. С. Формування та реалізації «зеленої» економіки як особливий об'єкт державної політики. Агросвіт. 2020. № 3. С. 130–136. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.130.
 • Пугачова Н. С., Семенець Г. В. Екологічні аспекти сталого розвитку громад. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 23 червня 2020 року. – Житомир : ЖНАЕУ, 2020. С .162–165.
 • Пугачова Н. С. Теоретико-методологічні підходи до державного управління екологізацією аграрного виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 157–162. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.157.
 • Ходаківський Є.І., Кравець І. В., Пугачова Н. С. Гештальтно-інноваційні підходи набулого лідерства як елемент психології публічного управління. Механізми управління розвитком територій : зб. наукових праць. Житомир: Поліський національний університет, 2020. С. 198–204.
 • Пугачова Н. С. Економічні та інституційні передумови екологізації аграрного виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 165–170. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.165.
 • Пугачова Н. С. Організаційно-економічний механізм регулювання екологізації аграрного виробництва Danish Scientific Journal: Міжнародний науковий журнал. Копенгаген, Данія. 2021. № 2. С. 28–33. 

Авторські свідоцтва:

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99443 від 03.09.2020 р. Літературний письмовий твір наукового характеру – Навчальний посібник «Публічне управління та адміністрування» / О. В Скидан та ін. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 61, 2020. С. 34.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99444 від 03.09.2020 р. Літературний письмовий твір наукового характеру – Підручник «Економічна теорія» / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко, О. В. Іванюк, І В. Кравець, Н. С. Пугачова. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 61, 2020. С. 34-35.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • «Інституційні імперативи інтелектуалізації економіки в євроінтеграційному вимірі» 2015-2020рр. (держ. реєстр. номер 0115U006602);
 • «Публічне управління регіональною безпекою та сталим розвитком територій», 2021-2025 рр. (номер державної реєстрації 0121U100652) від 21.01.2021 р.

Підвищення кваліфікації

 • Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019.
 • Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS»(Innovation, Business, Society) норвезького наукового центрудосліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019. 
 • Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019.
 • Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019. 

Закордонні стажування:

 • Науковий інститут Я.Сандала (м. Осло, Норвегія, 21 червня по 01 липня 2019 р.) – міжнародна програма мобільності «SPME».

Контакти:

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робоче місце: каб. 314, корпус 4