Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Учене звання: доцент

Дата народження: 14.02.1978 р.

Працює в Поліському національному університеті з 2011 р.

Педагогічний стаж – 10 років 

Професійний стаж – 14 років

 

Scopus Author ID: 57217094596 

ORCID ID: 0000-0001-5919-6560

Google Scholar: Google Академія, h-index = 4

Дані про вищу освіту

Диплом про закінчення Державної агроекологічної академії  України (м. Житомир), спеціальність 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства», кваліфікація спеціаліста: менеджер зовнішньоекономічної діяльності . Диплом ТМ №12188437 від 9 червня 2000.

Диплом про закінчення Поліського національного університету, спеціальність «Публічне управління та адміністрування», професійна кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування. Диплом М21 №030628 від 19 березня 2021р.

Тема дисертації та рік захисту

«Інноваційний розвиток підприємств галузі свинарства» захищено в 2011 році, м. Житомир (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), отримано диплом ДК №065475 від 31 травня 2011 року.

Сфера наукових інтересів

інноваційні технології в публічному управлінні та адмініструванні; демократизація системи публічного управління в економічній сфері, дослідження науково-теоретичних і практичних положень діяльності економічних агентів.

Навчальні курси: економічна теорія, сучасні теорії публічного управління, місцеве самоврядування в Україні та світі, РR-менеджмент, макроекономіка та мікроекономіка, інститути громадянського суспільства в публічному управлінні

Активності та досягнення: 

 • член предметної комісії І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Публічне управління та адміністрування» на факультеті економіки та менеджменту у 2019-2020 рр.;
 • присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління у 2020 році (рішення атестаційної колегії від 26 листопада 2020р., АД № 005520)
 • укладач програми підвищення кваліфікації державних службовців «Комунікація та взаємодія» (шифр програми ЗК/2020/001), 2020 р;

Публікації: автор шести навчальних посібників для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, трьох монографій, понад 60 наукових праць.

Навчальні посібники:

 • Економіка публічного сектору : навч. посіб. / за ред. : В. П. Якобчук. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. с. 496. 
 • Мікро- і макроекономіка як складові теорії економіки. Інструменти мікро- і макроекономіки в публічному управлінні : навч. посіб. / за ред. В. П. Якобчук. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. с. 406. 
 • Публічна служба : навч. посіб. / за ред. В. П. Якобчук. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 394с.
 • Економічна теорія : навч. посіб. / за заг. ред. В.П. Якобчук.‒ Київ: Вид-во Ліра-К, 2020. 450 с.
 • Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. В., Ходаківський Є. І. [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
 • Економічна теорія: навч. посіб. / за заг. ред. В.П. Якобчук. – Житомир:В.Б. Котвицький, 2015. 456 с.

Монографії:

 • Самозабезпечення сільських територій: трирівневий вимір /Сталий розвиток сільських територій: монографія / за ред.. проф.. Т. Зінчук, проф.. Ю. Раманаускаса. Клайпеда: вид-во Клайпедського університету, Київ: «центр учбової літератури», 2019. – 421 с, с.46-58.
 • Інновації в науці та освіті: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 2018). – Варшава, 2018. – 209 с. (Розділ «Використання інформаційних технологій навчання при викладанні фундаментальних наук, зокрема курсу економічної теорії»).
 • Розвиток та підвищення ефективності функціонування підприємств галузі птахівництва Житомир.: «Полісся», 2013. – 168 с.
 • Інноваційний розвиток галузі свинарства. Житомир.: В-во Євенок О.О., 2012. − 188 с.

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS:

Основні наукові та науково-методичні публікації:

 • Кравець І. В., Іванюк О. В., Трушковський В. К. Теорія та практика публічних закупівель. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8667
 • Кравець І.В., Якобчук В.П., Довженко В.А. Сучасні теорії публічного управління: концепції «менеджеризм» та «неоменеджеризм». Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 103–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.103
 • Кравець І.В. Якобчук В.П., Симоненко Л.І. Класичні та інноваційні підходи в системі безперервного професійного навчання публічного службовця. Наукові перспективи. 2021. № 2 (8) ULR:http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/151/152
 • Довженко В.А., Войтенко А.Б, Кравець І.В. Державне управління в Україні: історія розвитку та особливості сучасної системи. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2021 № 1(13). ULR: http://maup.com.ua/assets/files/expert/13/ekspert_1_13_2021.pdf
 • Якобчук В.П., Симоненко Л.І., Кравець І.В. Теорія економіки в підготовці фахівців з публічного управління: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1980 
 • Кравець І.В. Ідентифікація та захист інтелектуальної власності в діяльності сільськогосподарських підприємств: міжнародний досвід та вітчизняний підхід. /І.В. Кравець// Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», № 1-2 [78] – 2019, с. 63-68. (Scholar Google, Index Copernicus) 
 • Кравець І. В. Відновлення та інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях / І. В. Кравець // Вісник ЖНАЕУ. – № 1 (55), т. 3. – 2016. –С. 371–381.
 • Кравець І. В. Інтелектуалізація факторів виробництва в діяльності сільськогосподарських підприємств / І. В. Кравець // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2016. –№1 (30). – С. 182–188. (Index Copernicus Journals Master List)
 • Кравець І. В. Економічна самозабезпеченість: трирівневий вимір / І. В. Кравець // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2017. –№1 (34). – С. 139–145. (Index Copernicus Journals Master List)
 • Кравець І. В. Глобальна архітектура інститутів публічного управління та адміністрування /І. В. Кравець, В. П. Якобчук, О. В. Іванюк// Інвестиції: практика та досвід. – № 7. – 2018. – С. 105–109. (Scholar Google, Index Copernicus, JM List WorldCat).
 • Кравець І. В. Перспективи впровадження інформаційних технологій у вітчизняній системі публічного управління/ О.В.Іванюк, В.А. Довженко, І.В. Кравець// Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» – №4. – 2018. (Scholar Google, Index Copernicus, JM List WorldCat) 
 • Кравець І.В. Сучасні тенденції розвитку виробництва свинини в Україні та світі. /І.В. Кравець// Електронний журнал "Ефективна економіка" № 10. ‒ 2018. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.68
 • Кравець І. В. Функціонування підприємств на ринку органічної продукції України / І. В. Кравець // Агросвіт. – 2015. – № 17. – С. 44–48. (Scholar Google, Index Coperni-cus, WorldCat)
 • Кравець І.В. Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні теорії публічного управління» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ОКР «Бакалавр». Житомир. 2020. с. 125.
 • Кравець І.В. Економічна теорія: конспект лекцій: для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спец. 281 «Публічне управління та адміністрування». Житомир., Поліський національний університет, 2020 / Укладач: І.В. Кравець. 112 с.
 • Кравець І.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економічна теорія» для студентів неекономічних спеціальностей заочної форми навчання. Житомир: ЖНАЕУ, 2016 – 54 с.
 • Кравець І.В. , Якобчук В.П., Пугачова Н.С. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління ресурсним потенціалом територіальної громади» для студентів денної та заочної форми спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – 24 с.
 • Кравець І.В. Методичні рекомендації щодо підготовки курсових робіт з дисциплін «Державна політика в сфері безпеки» та критерії їх оцінювання. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – 24 с.

Керівництво студентськими науковими роботами: науковий керівник конкурсними роботами студентів з публічного управління «Публічно-приватне партнерство у сфері розвитку відносин інтелектуальної власності» (Хамраєва Карина, 2016 р.); «Формування стратегії управління в діяльності органів публічної влади» (Осецький Євгеній, 2020 р.); «Розвиток професійного волонтерського руху в контексті активізації участі громадян в діяльності інститутів громадянського суспільства» (Ісаєв Володимир, 2021 р.).

Керівництво студентським науковим гуртком: керівництво гуртком «Економіка публічного сектору: теорія та практика» з 2019 р.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • "Розробити і обґрунтувати стратегічні напрями та пріоритети формування конкурентоспроможного аграрного сектора Північно-Західного регіону України» (номер державної реєстрації 0110U002406).) –  виконавець;
 • «Інституційні імперативи інтелектуалізації аграрної економіки в євроінтеграційному вимірі» (номер державної реєстрації 0115U006602) – виконавець;
 • «Публічне управління регіональною безпекою та сталим розвитком територій» (номер державної реєстрації 0121U100652 від 21.01.2021) ‒ відповідальний виконавець.

Підвищення кваліфікації

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти. Пройшла навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» обсягом 108 академічних годин у період з 06 листопада по 17 листопада 2017 року. Тема випускної роботи: «Обґрунтування методичного забезпечення сучасних інформаційних технологій навчання при викладанні дисципліни «Економічна теорія». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/004813-17.
 • Міністерство освіти та науки України. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. Пройшла навчання за програмою тренінгу з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю (IP Marathon) обсягом 108 академічних годин у період з 12 березня по 23 квітня 2019 року та є сертифікованим спеціалістом з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю (2019р, м. Київ). Сертифікат № 00308/19 від 23.04.2019.
 • Central European Academy Studies and Certification, ГО «Асоціація проектних менеджерів України», Uczelnia Nauk Społecznych (UNS), Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Пройшла он-лайн курс «Фонди ЄС: можливості фінансування освітніх проектів»; «Дотаційні інструменти фінансування індивідуальної мобільності науковців та докторантів»; «Проектний офіс в структурі сучасного закладу освіти» обсягом 30 академічних годин. Отримала сертифікат «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти», 2019 р.
 • Отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, у 2020 році. Сертифікат, що підтверджує знання англійської мови згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями мовної освіти (CEFR), рівень В2.
 • ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Підвищення кваліфікації за програмою «Публічне управління та адміністрування» (210 годин). Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№ 00127522/004482-20 від 16 грудня 2020 р.

Деякі доповіді, виступи, інтерв’ю: 

 • Кравець І.В Теоретичні та організаційно-правові засади державної (публічної) служби. Scientific Collection «InterConf» (43): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (Копенгаген, Данія, 2021)
 • Кравець І.В. Книш О.П. Концепція «цифрова держава»: необхідність та перспективи подальшого втілення / Доповідь на V Міжнародному науково-практичному форумі «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій» (Житомир, 2019).
 • Кравець І.В. Інституційне забезпечення публічного управління: глобальний рівень / Доповідь на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації» (Житомир, 2018);
 • Кравець І.В. Big data як інструмент публічного управління / Доповідь на IV Міжнародному науково-практичному форумі «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій» (Житомир, 2018).
 • Кравець І.В. Економічне та ноосферне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств /Доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня» (Одеса, 2016 р.)
 • Кравець І.В. Інноваційна діяльність галузі свинарства / Доповідь на Всеукраїнській науково-практичній «Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації» (Житомир, 2017).
 • Кравець І.В. Публічно-приватне партнерство як механізм реалізації інноваційних проектів / Доповідь. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 27, 2017. Kielce, Poland.(Кельце, Польща, 2017 р.)

Закордонні стажування:

 • Instytut Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i Naukowej, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) («Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC), Університет С. Вишинського у Варшаві). Отримала сертифікат про підвищення кваліфікації в результаті наукового стажування для освітян за програмою «Інновації в науці та освіті: сучасні виклики» обсягом 108 академічних годин. Сертифікат№ WU021/04 від 20/04/2018, Польща, м. Варшава.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • з 2018 р. по теперішній час є асоційованим членом Житомирської регіональної асоціації об’єднаних територіальних громад, надає інформаційно-консультаційні послуги об’єднаним територіальним громадам Житомирської області з питань розробки та реалізації стратегій розвитку та публічного управління територіями (довідка №2313 від 31.12.2020).
 • з 01.02. 2018 р. по теперішній час є членкинею Міжнародної Громадської Організації «Україна-Польща-Німеччина» як радник з питань економічного забезпечення та розробки стратегій управління проєктами співпраці між органами місцевого самоврядування України, Польщі, Німеччини (довідка №5/21 від 18.01.2021).
 • З 2017 р. по теперішній час надає наукове консультування (на безоплатній основі) Глибочицькому сільському голові Житомирського району Житомирської області, Сокальському С.В., в частині стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку територіальної громади (довідка №2311 від 31.12.2020).

Персональна сторінкаhttps://www.facebook.com/irakobra

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Робоче місце: каб. 314, корпус 1