Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

кандидат економічних наук, доцент

Дата народження: 30.10.1977 р.

Працює в Поліському національному університеті з 1999 р.

Педагогічний стаж – 20 років 

 

Scopus Author ID: h-index =

ORCID ID: 0000-0001-7441-3535

Google Scholar: Google Академія, h-index = 2

Дані про вищу освіту
 • Державна агроекологічна академія України (м. Житомир), спеціальність «Менеджмент АПК», спеціалізація «Економіка і менеджмент навколишнього середовища», кваліфікація менеджер-економіст, 1994–1999 рр. (ТМ №11037577)
 • Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», ступінь Магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація «Державна служба», 2017–2019 рр. (М19 №120709)

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатська дисертація: «Становлення та функціонування фермерських господарств на радіоактивно забруднених територіях», (спеціальність 08.07.02 «Економіка сільського господарства та АПК»; науковий керівник д.е.н. Зіновчук В.В.) (Житомир, Державний агроекологічний університет, 2005 р.), (ДК № 029359 від 08,06,2005 р.)

Сфера наукових інтересів

Публічне управління, регіональна політика та розвиток територій, економічні аспекти інтелектуальної власності, проблеми розвитку радіоактивно забруднених територій.

 

Навчальні курси: теорія та історія державного управління; державна регіональна політика; публічне управління регіонами та територіями; соціально-економічне планування і прогнозування; державна інноваційна політика; інтелектуальна власність; патентно-ліцензійний менеджмент; управління інтелектуальною безпекою; регіональна та мікроекономіка; соціальна інфраструктура населених пунктів.

 

Активності та досягнення: 

 • заступник декана з наукової роботи факультету економіки та менеджменту ЖНАЕУ (2007-2009 рр.);
 • атестат доцента: 12 ДЦ №026454 Рішення Атестаційної комісії МОН від 20.01.2011 р., протокол №3/09-Д, доцент кафедри економічної теорії;
 • експертка галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (вересень-жовтень 2015 р.)

Нагороди та відзнаки:

 • Грамота Житомирського національного агроекологічного університету (2012 р.)

Публікації: одноосібна авторка курсу лекцій з інтелектуальної власності для студентів вищих навчальних закладів, співавтор підручника, навчальних посібників, двох монографій, понад 80 наукових праць.

Підручники:

 • Економічна теорія: підручник / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко та ін. Київ: Вид-во Ліра-К, 2020. 450 с.

Навчальні посібники:

 • Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Литвинчук І.Л. та ін. Інструменти мікро- і макроекономіки в публічному управлінні : навч. посіб. / В.П. Якобчук, Є.І. Ходаківський, І.Л. Литвинчук, Л.І.Симоненко , В.А. Довженко, О.В. Захаріна, С.В. Тищенко , О.В. Іванюк, І.В. Кравець , Н.С. Пугачова; за заг. ред. В.П. Якобчук. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 406 с.
 • Якобчук В.П., Симоненко Л.І., Довженко В.А. та ін. Економіка публічного сектору : навч. посіб. / В.П. Якобчук, Л.І. Симоненко , В.А. Довженко, Є.І. Ходаківський, І.Л. Литвинчук О.В. Захаріна, С.В. Тищенко, О.В. Іванюк, І.В. Кравець, Н.С. Пугачова, О.П. Власенко, Ю.В. Золотницька, О.П. Русак; за заг. ред. В.П. Якобчук. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 496 с.
 • Публічне управління та адміністрування: навч. посіб. / [О. В. Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 705 с.
 • Економічна теорія: [навч. посіб.] / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, В. А.Довженко, та ін. Житомир: В. Б. Котвицький, 2015. 456 с. 
 • Довженко В. А. Інтелектуальна власність: курс лекцій. Житомир, 2015. 140 с.

Монографії:

 • Довженко В. А. Трансформації інфраструктурного простору сільських територій. Сталий розвиток сільських територій / За ред. проф. Т. Зінчук, проф. Ю. Раманаускаса. Клайпеда: вид-во Клайпедського університету; Київ: «Центр учбової літератури», 2019. С. 23–37.
 • Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення радіоактивно забруднених територій: монографія / Л. Д. Романчук, В. А. Довженко, Т. П. Федонюк, Л. Д. Борисюк, О. В. Лопатюк; за заг. ред. Л. Д. Романчук. Житомир: Графіум, 2017. 268 c.

Основні науково-методичні публікації:

 • Кравець І. В., Якобчук В. П., Довженко В. А. Сучасні теорії публічного управління: концепції «менеджеризм» та «неоменеджеризм». Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 103–108. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.103
 • Довженко В.А., Войтенко А.Б., Кравець І.В. Державне управління в Україні: історія розвитку та особливості сучасної системи. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2021. №1(13). С.115-125. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2021-1(13)-115-125
 • Довженко В. А., Войтенко А. Б., Плотнікова М. Ф. Використання європейського досвіду партисипативного управління в стратегічному плануванні розвитку територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1957 (дата звернення: 10.02.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.33
 • Довженко В. А. Планування соціально-економічного розвитку територій в системі державного управління. Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць. Житомир: Поліський національний університет, 2020. 484 с. С. 316-318.
 • Довженко В.А. Європейська практика застосування бюджету участі. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах активізації процесів євроінтеграційного співробітництва: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конфер. (м. Житомир, 02-03 грудня 2020 р.). Житомир: Вид-во Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 176 с. С. 42-47.
 • Довженко В.А. Контент-аналіз стратегій регіонального розвитку. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конфер. за міжнар. участю (м. Житомир, 23 червня 2020 р.). Житомир, 2020. С. 57-62.
 • Сторчай Н.М., Симоненко Л.І., Довженко В.А. Фінансова спроможність бюджетів об'єднаних територіальних громад в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи. Економіка та держава. 2020, №2. С. 104-109.
 • Довженко В. А. Оцінка досвіду впровадження органічного виробництва об’єднаними територіальними громадами. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Вид.-во ПНУ, 2020. С. 175-177.
 • Довженко В. А., Гриня Л. М. Публічні та комерційні закупівлі: суть, необхідність, особливості здійснення. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Херсон, 25 березня 2020 р.). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 339-341.
 • Довженко В. А., Семенець Г. В. Прогнозування розвитку соціальної інфраструктури в регіоні. Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики децентралізації: зб. наукових праць. Житомир, 2019. С. 88-90.
 • Скидан О. В., Романчук Л. Д., Довженко В. А. Оцінка рівня харчування сільського населення радіоактивно забруднених територій у контексті гарантування продовольчої безпеки. Наукові горизонти. 2019. №3(76). С. 3-8.
 • Довженко В. А., Симоненко Л. І., Іванюк О. В. Проблеми медичного обслуговування сільського населення в умовах політики децентралізації. Інвестиції: досвід та практика. 2019. № 9 (травень). С. 83-89.
 • Довженко В.А., Дзюба І.С. Формування організаційної культури в органах публічної влади. Морально-психологічні та правові засади управлінської діяльності в умовах європеїзації сучасної України: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конфер. (м. Житомир, 12 грудня 2019 р.). Житомир: ЖІ МАУП, 2019. С. 42 – 46.
 • Іванюк О.В., Довженко В.А., Кравець І.В. Перспективи впровадження інформаційних технологій у вітчизняній системі публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. URL:: http://www.dy.nayka.com.ua.
 • Довженко В. А. Роль органічного виробництва у забезпеченні сталого розвитку сільських громад. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2018. С. 245-248. 
 • Довженко В. А. Реформування органів державної влади в системі управління безпекою інтелектуальної власності. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації: присвячена 100-річчю державної служби в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. за міжнар. участю (м. Житомир, 19 червня 2018 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2018. С. 244-249.
 • Довженко В. А. Інструменти стратегічного планування розвитку сільських територій. Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 4 грудня 2018 р. Житомир, 2018. С. 102-104.
 • Довженко В. А. Соціально-економічне відродження радіоактивно забруднених сільських територій в умовах вітчизняної моделі децентралізації влади Вісник Житомирського національного агроекологічного університету: Науково-теоретичний збірник. 2016. №1 (55). Т 3. C. 346-355.
 • Романчук Л. Д., Довженко В. А., Савич А. В. Соціальна інфраструктура радіоактивно забруднених сільських територій як основа підтримання їх життєдіяльності. Вісник ЖНАЕУ. 2016. №2 (56), т.2. С. 3-14.
 • Якобчук В. П. Програма виробничої та переддипломної практики та методичні вказівки щодо її проходження  для студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» / В. П. Якобчук, Н. В. Дацій, В. А. Довженко, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, О. В. Іванюк. Житомир, ЖНАЕУ, 2017. – 40 с.
 • Якобчук В. П. Методичні вказівки для підготовки та виконання дипломних робіт студентами освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчання / В. П. Якобчук, В. А. Довженко. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – 60 с.
 • Dovzhenko V. A. Assessment of quality of life of the rural population in the territory of radioactive contamination. Technology audit and production reserves. 2017. № 5/5(37). P. 9-13.

Авторські свідоцтва:

 • Свід. про автор. право на твір ; № 99443 ; 03.09.2020 р. Навчальний посібник «Публічне управління та адміністрування»
 • Свід. про автор. право на твір ; № 99444 ; 03.09.2020 р. Підручник «Економічна теорія»

Керівництво студентськими науковими роботами:

 • Хитоніна М.С. Державна політика управління інтелектуальною власністю у сфері національної безпеки (2020 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, спеціалізація «Інтелектуальна власність», диплом ІІІ ступеня)

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • «Публічне управління регіональною безпекою та сталим розвитком територій», 2021-2025рр., (номер державної реєстрації 0121U100652), виконавець;
 • «Інституційні імперативи інтелектуалізації аграрної економіки в євроінтеграційному вимірі» (ініціативна тематика, номер державної реєстрації 0115U006602) – виконавець;
 • «Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення радіоактивно забруднених територій» (тема з держбюджетним фінансуванням, номер державної реєстрації 2/2016) (2016-2017 рр.), відповідальний виконавець.

Підвищення кваліфікації

 • ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України, курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності, 2020 р.;
 • Курс «ArcGIS Pro», Житомирський національний агроекологічний університет, 2020 р.;
 • Курс дистанційного навчання «Основы интеллектуальной собственности» Всесвітньої організації інтелектуальної власності, 2019;
 • Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, програма стажування та дослідницької роботи, 2015 р.;
 • ННІ Післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 2014 р.;
 • ВСП «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія України» в м. Києві», курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 2012 р.;

Закордонні стажування:

 • Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019

Контакти: 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook:https://www.facebook.com/public.pnu

Робоче місце: каб. 317, корпус 4