Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

кандидат економічних наук, доцент

Дані про вищу освіту
 • Державна агроекологічна академія України (м. Житомир), спеціальність «Менеджмент АПК», спеціалізація «Економіка і менеджмент навколишнього середовища», кваліфікація менеджер-економіст, 1994–1999 рр.
 • Аспірантура: Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2002–2005 рр.
 • Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», ступінь Магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», спеціалізацією «Державна служба», 2017–2019 рр.

Підвищення кваліфікації:

 • Інститут післядипломної освіти та дорадництва Житомирського національного агроекологічного університету, кури підготовки експертів-дорадників, 2011 р.
 • ВСП «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія України» в м. Києві», курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 2012 р.;
 • ННІ Післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 2014 р.;
 • Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, програма стажування та дослідницької роботи, 2015 р.;
 • Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019


Профіль у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mz4fKjwAAAAJ
ORCID ID 0000-0001-7441-3535

 

Навчальні дисципліни, що викладає

державна інноваційна політика; державна політика інноваційного розвитку економіки; державна регіональна політика; інноваційні технології публічного управління інтелектуальною власністю; інтелектуальна власність; міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності; міжнародні стандарти та практики управління інтелектуальною власністю; патентно-ліцензійний менеджмент; регіональна та мікроекономіка; соціальна інфраструктура населених пунктів; соціально-економічне планування і прогнозування; технологічний аудит та патентно-кон’юнктурні дослідження.

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.07.02 «Економіка сільського господарства та АПК» на тему «Становлення та функціонування фермерських господарств на радіоактивно забруднених територіях» захистила у 2005 році в Державному агроекологічному університеті і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

 

ORCID ID - 0000-0001-7441-3535
Профіль у Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=mz4fKjwAAAAJ&hl=uk

Сфера наукових інтересів

Дослідження проблем функціонування фермерських господарств, зокрема в умовах посиленого екологічного навантаження; вивчення сучасного стану вітчизняної економіки та пошук сучасних підходів до його покращання. Eкономічні проблеми інтелектуальної власності; публічне управління.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Романчук Л. Д. Соціальна інфраструктура радіоактивно забруднених сільських територій як основа підтримання їх життєдіяльності / Л. Д. Романчук, В. А. Довженко, А. В. Савич // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – №2 (56), т.2. – С. 3–14.
 2. Довженко В. А. Переваги кооперації в економічному розвитку сільських територій / В. А. Довженко // Кооперативні читання: 2017 рік: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 2 вересня 2017 р.). – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2017. – 216 с. – C. 127–131.
 3. Довженко В.А.. Управління розвитком сільських радіоактивно забруднених територій / В. А. Довженко // Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства: Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного форуму, 27 червня 2017 в 2 ч. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – Ч. 1. – 196 с. – С. 101–105.
 4. Dovzhenko V. A. Assessment of quality of life of the rural population in the territory of radioactive contamination / V. A. Dovzhenko // Technology audit and production reserves/ – 2017. – № 5/5(37). – P. 9-13.
 5.  Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення радіоактивно забруднених територій: монографія / Л. Д. Романчук,В. А. Довженко, Т. П. Федонюк, Л. Д. Борисюк, О. В. Лопатюк; за заг. ред. Л. Д. Романчук. – Житомир: Графіум, 2017. – 268 c.
 6. Romanchuck L. Rural population residing the radioactively contaminated areas income and employment evaluation [Electronic resource] / L. Romanchuck, T. Fedonuk,V. Dovzhenko, O. Chaikin, N. Melnyk // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2017. – Vol. 3. – No. 4. – Pp. 3342. – Mode of access : www.are-j ournal .com. 
 7. Публічне управління та адміністрування: навч. посіб. / [О. В. Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій, В. А. Довженко та ін.]; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
 8. Зіновчук В. В. Сільськогосподарська кооперація: проблеми та перспективи / В. В. Зіновчук, В. А. Довженко // Економіка АПК. – 2017. – № 9. – С. 90–96. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_9_17.
 9. Іванюк О.В. Перспективи впровадження інформаційних технологій у вітчизняній системі публічного управління [Електронний ресурс] / О. В. Іванюк, В. А. Довженко, І. В. Кравець // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – № 4. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua 
 10. Довженко В. А. Роль органічного виробництва у забезпеченні сталого розвитку сільських громад / В. А. Довженко // Органічне виробництво і продовольча безпека. - Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2018. – 607 с. – С. 245–248. 
 11. Довженко В. А., Войтенко А. Б. Діяльність органів публічної влади щодо захисту національних інтересів в інтелектуальній сфері / А. Б. Войтенко, В. А. Довженко // Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: Матеріали ІV Міжнародного науково-практичного форуму, 25 жовтня 2018. – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 340 с. – С. 102–108. 
 12. Довженко В. А. Реформування органів державної влади в системі управління безпекою інтелектуальної власності // Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації: присвячена 100-річчю державної служби в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. за міжнар. участю (19 червня 2019 р., Житомир). – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – С. 244–249.