Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління

Дані про вищу освіту

У 2018 р. закінчив Національну академія державного управління при Президентові України, Інститут вищих керівних кадрів за спеціальністю «Управління суспільним розвитком»


Навчальні дисципліни, що викладає

Публічне адміністрування

Інформація про кваліфікацію викладача:  Магістр управління суспільним розвитком

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління» на тему «Механізми інтеграції внутрішньо переміщених осіб в України» захистив у 2020 році в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України та отримав науковий ступінь кандидата наук з державного управління

Сфера наукових інтересів

Державна інтеграційна та міграційна політика 

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

Основні праці:

 1. Дяченко А.В. Теоретичні основи дослідження державної міграційної політики: аналіз понятійно-категоріального апарату / А. Дяченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 2 (33). – С. 6 – 13.
 2. Дяченко А.В. Нормативно-правові засади державної політики реінтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні / А. Дяченко // Публічне управління: теорія та практика: електронний збірник наукових праць. – № 2 (16). 2016. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-02(16)
 3. Дяченко А.В. Соціальні аспекти реінтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні / А. Дяченко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. /редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 84 – 89.
 4. Попок А.А., Дяченко А.В. Визначення статусу біженців та внутрішньопереміщених осіб: зарубіжний досвід. Аспекти публічного управління = PublicAdministrationAspects. – 2017. – Том 5. № 3-4 (2017): 41-42: URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/ issue/archive. Особистий внесок: визначено та обґрунтовано особливості інтерпретації статусу біженців та внутрішньо переміщених осіб.
 5. Дяченко А.В. Інституційний механізм інтеграції внутрішньо переміщених осіб / А. Дяченко // Аспекти публічного управління = PublicAdministrationAspects. – 2017. – Том 5. № 12 (2017): Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/384/377.
 6. Дяченко А.В. Напрями підвищення рівня інтеграційної спроможності внутрішньо переміщених осіб в Україні / А. Дяченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 62 – 68.

Статті в зарубіжних виданнях

 1. Дяченко А.В. Концептуальные аспекты интеграции внутренне перемещенных лиц в Украине / А.В. Дяченко // Legea și viața (“Закон и Жизнь”): междунар. науч.-практ. правовой журн. [Республика Молдова]. – 2018. – Сентябрь. Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації
 2. Дяченко А.В. Вимушені переселенці та біженці: порівняльний аналіз термінів / А. Дяченко // Становлення публічного адміністрування в України : матли VІІ Всеукр. міжвузівської конфер. студентів та молодих учених, м. Дніпропетровськ, 21 квітн. 2017 р. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 98 – 101. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/2017_04_21_ fsdu_ stud.pdf.
 3. Дяченко А.В. Європейський досвід регулювання прав біженців та внутрішньо переміщених осіб / А. Дяченко // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: Мат-ли 14-ї регіон. науково-практичної конф. (18 травня 2017 р., м. Дніпропетровськ. – С. 216 – 219. Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/2017_05_18_ material_PEI.pdf.
 4. Дяченко А.В. Захист внутрішньо переміщених осіб в Україні як складова гуманітарної політики / А. Дяченко // Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект : зб.матеріалів Круглого столу, 02 червня 2017 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С.59 – 62. Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/2017_06_02_fsdu_ round_table_material.pdf.
 5. Дяченко А.В. Механізми розв’язання житлового питання внутрішньо переміщених осіб в Україні / А. Дяченко // Мат-ли Всеукраїнської науковопрактичній конференції за міжнародною участю «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід» (Одеса, 28 жовтня 2016 р.) – С. 21 – 22. – Режим доступу: 15 http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_01_11_16.pdf.
 6. Дяченко А.В. Міжнародні принципи вирішення проблеми вимушено переміщених осіб / А. Дяченко // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: Мат-ли 13-ї регіон. науковопрактичної конф. (19 травня 2016 р., м. Дніпропетровськ. – С. 161 – 165. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/2016_05_19_material_ PEI.pdf.
 7. Дяченко А.В. Подолання негативних наслідків вимушеної внутрішньої міграції населення в Україні / А. Дяченко // Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект: зб.матеріалів Круглого столу, 03 червня 2016 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu /2016_06_03_fsdu_round_table_ material.pdf.
 8. Дяченко А.В. Правові аспекти захисту вимушено переміщених осіб в Україні / А. Дяченко // «Правові аспекти публічного управління: теорія та практика» мат. VII наук.-практ. конф., 10 груд.2015 р.), м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Прокопенка Л.Л. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2015. – 272 с. – С. 218 – 222 : режим доступу: http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2015_12_10_mater_pei.pdf.
 9. Дяченко А.В. Реалізація позитивного потенціалу вимушеної внутрішньої міграції населення на регіональному рівні в Україні / А. Дяченко // Управління інноваційним розвитком територій : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпропетровськ, 30 жовт. – 30 листоп. 2015 р. / за заг. ред. Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 192 с. – С. 138 – 141. – Режим доступу: http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2015_11_30_mater_mup_.pdf.
 10. Дяченко А.В. Реінтеграція вимушено переміщених осіб в Україні: постановка проблеми / А. Дяченко // «Становлення публічного адміністрування в Україні»: VІІ Всеукр. міжвузівської конфер. студентів та молодих учених, м. Дніпропетровськ, 22 квітн. 2016 р. – С. 85 – 88.
 11. Дяченко А.В. Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в Україні / А. Дяченко // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс]: матеріали VІІ Міжнар. наук. 16 конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 348 с. – С. 92 – 96.
 12. Дяченко А.В. Способи вирішення соціальних проблем внутрішньо переміщених осіб на регіональному рівні / А. Дяченко // Мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни: збірник тез науково-практичної конференції за міжнародною участю (в рамках ІІІ щорічної науково-освітньої виставки “Публічне управління ХХІ” приуроченої до Всесвітнього дня науки), (Харків, 24 листопада 2016 р.): Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-5/doc/4/32.pdf.
 13. Дяченко А.В. Шляхи вирішення проблеми внутрішньо переміщених осіб: деякі уроки із зарубіжного досвіду / А. Дяченко // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком. Державне управління освітою: виклики часу: матер. VІІІ регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. С.О.Шевченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 456 с. – С.180 – 183.
 14. Дяченко А.В. Реінтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні: соціальний вимір / А. Дяченко // Публічне управління: проблеми та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27 жовт. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – C. 16 – 20.
 15. Дяченко А.В. Соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб / А. Дяченко // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 341 – 344. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2017%20Material_Social_develop.pdf.
 16. Дяченко А.В. Соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в територіальних громадах / А. Дяченко // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. за міжнар. участю, Одеса, 27 жовт. 2017 р. – Одеса, 2017. – C. 180.
 17.  Дяченко А.В. Соціальні проблеми у територіальних громадах під час реінтеграції внутрішньо переміщених осіб // Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до європейської спільноти: проблеми 17 та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 6-7 жовт. 2017 р. м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк, 2017. – С. 70 – 72.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.