Посада

Професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління

Вчене звання

професор

 

Дата народження: 23.02.1975 р.

Працює в Поліському національному університеті з 2017 р.

Педагогічний стаж 14 років 

Професійний стаж – провідний фахівець відділу інвестиційної політики та місцевого самоврядування в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України (2007-2011 рр..)

 

Scopus Author ID: ,           

ORCID ID: 0000-0003-0640-6426

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=vmZldoUAAAAJ&hl=ru

h-index = 10

Дані про вищу освіту

У 1997 році закінчила Запорізький державний технічний університет, спеціальність: «Електропостачання та електрозбереження»; кваліфікація: «Інженер-електрик».

У 2002 р. закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність: «Облік і аудит»; кваліфікація: «Економіст».

У 2004 р. закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність: «Педагогіка вищої школи»; кваліфікація: «Магістр з педагогіки вищої школи».

У 2005 р. закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність: «Економіка підприємства»; кваліфікація: «Магістр з економіки підприємства».

Навчальні курси: методологія і організація наукових досліджень ; муніципальне управління, відкрите врядування, публічне управління локальним розвитком, публічне адміністрування, публічне управління в системі освіти

Дисертації 

Кандидатська дисертація: «Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу в сільському господарстві» (спеціальність: 08.07.02 – «економіка сільського господарства і АПК») Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва; ( Харків, 2003 р.)

Докторська дисертація: «Розвиток державної інвестиційної політики на національному та галузевому рівнях» (25.00.02 – «механізми державного управління) Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України; (Київ, 2010 р.)

Сфера наукових інтересів
Публічне управління та адміністрування, принципи наукового управління в якості підвищення рівня освіти.
Загальна кількість публікацій

Має понад 180 публікацій, з них 163 наукових та 14 навчально-методичного характеру, в тому числі 90 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України. Є автором 1 навчального посібника та 1 монографії, співавтором 11 навчальних посібників та 9 колективних монографій.

Активності та досягнення: 

 • член спеціалізованої вченої ради К 14.052.03 з проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «механізми державного управління» в Державному університеті «Житомирська політехніка»;
 • член редколегії польського наукового журналу «Nauka i Studia» (м. Пшемиcль) та фахового видання «Публічне урядування: Public management : collection.» з галузі наук «державне управління» (м. Київ).
Основні наукові та методичні праці:

Публікації: Статті в наукових фахових виданнях

 1. Datsii Nadiia, Dubovik Anastasia Сommunication as a function of management in the modern system of public governance. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2021. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua.
 2. Datsii, N., Hubert, S. and Kharchenko, L., “Anti-corruption policy as a necessary condition for the improvement of the quality of life in civil society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 2020. vol. 15-16, pp. 121–125. 
 3. Дацій Н.В., Зайцева Л.І., Кравченко О.О. Розвиток громадянського суспільства як інституту публічної влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. vol. 9. URL : http://www.dy.nayka.com.ua.
 4. Дацій Н. В., Губар І. С., Губар П. М. Освітні механізми розвитку місцевого самоврядування в умовах сталого розвитку Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. vol. 10. URL : http://www.dy.nayka.com.ua
 5. Datsii N. Strategic approach to quality management enterprises marketing activities. Public management : collection. № 1 (6). march 2017. Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. С. 84-92.
 6. Дацій Н. В., Савченко О.Ф. Еколого-економічний аналіз стану довкілля в Україні. Наукові праці МАУП. Серія : Економічні науки. 2017. Вип. 3 (54) /[редкол.: М. Н. Курко (голов. ред.) та ін.]. Київ : МАУП, ДП “Вид. дім“Персонал”, 2017. С.5-15.
 7. Дацій Н. В. Features of the assessment of the quality of medical services in the health care system of Ukraine. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 105-108.
 8. Дацій Н. В. Особливості розвитку територіальних громад: зарубіжний досвід. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Харків : НУЦЗУ, 2018. Вип. 2(9). С. 335-341.
 9. Дацій Н. В. Партисипативність як принцип наукового управління в якості підвищення рівня освіти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. №5. URL : http:// www.dy.nayka.com.ua
 10. Дацій Н.В., Аляб'єва Т.В. Чинники впливу на публічне управління розвитком екологічної системи території. Економiка та держава. 2019. № 8. С. 19-22.
 11. Дацій Н.В. Капитула В.Я., Нужда В.Д. Підхід до формування інноваційно-інформаційного забезпечення регіону. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 8. URL : http://www.dy.nayka.com.ua.
 12. Дацій Н.В., Васільєва Л.М. Кластер як механізм модернізації рекреаційної сфери регіону. Ефективна економіка. 2019. №6. URL : http: // www.dy.nayka.com.ua
 13. Дацій Н. В., Остапчук Т.В. Інтеграція освіти і науки в процесі регулювання розвитку інтелектуального капіталу території. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 105-108.
 14. Дацій Н.В., Сичевська І.В. Теоретичні підходи та практичні інструменти впровадження інновацій у соціальній політиці. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 70-75.
 15. Дацій Н.В., Васільєва Л.М. Механізм стратегічного управління розвитком агрорекреаційної сфери регіону. Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Державне управління”). №3(22). 2019. С.27-32.
 16. Дацій Н. В. Глобальні процеси як стимул розвитку країни та прикордонних регіонів. Public management : collection. № 4 (19) September 2019. – Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2019. С. 92-104.
 17. Дацій Н. В. Approaches to mechanisms of regional governance in the context of transboundary development. Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. Praha / Publishing house Education and Science 2019. 6(58). 2019. С.29-35.
 18. Дацій Н. В., Левченко Н.М., Родченко І.Ю. Комунікаційна стратегія взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості у вирішенні питань поводження з муніципальними відходами. Часопис «Університетські наукові записки». Розділ місцеве самоврядування. № 4 (72). 2019. С.82-91.
 19. Дацій Н.В., Васільєва Л.М., Залізнюк В.П. Сутність та основні завдання фінансового контролю в системі державного управління. Публічне управління та митне адміністрування.  № 1 (24). 2020. С.14-17.
 20. Nadiia Datsii, Kateryna Teteruk, Evgen Kartashov, Ljudmyla Ivashova, Ganna Ortina Specificity of Forming Human Capital at It - Enterprises in Conditions of Concept Lifelong Learning International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-3, January 2020. Р.1379-1387

Навчальні посібники:

 • Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / Скидан О.В., Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Дацій Н.В. та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 705 с.
 • Основи публічного управління та антикорупційної діяльності : навч. посіб. / Карташов Є.Г., Дацій Н.В., Драган І.О., Антонов А.В., Шпак Ю.В. / за заг. ред. Є.Г Карташова. Київ : Освіта України, 2020. 304 с.
 • Публічна служба : навч. посіб. / В. П. Якобчук, Н. В. Дацій, А. Б. Войтенко, І. В. Кравець, О. В. Захаріна, О. В. Іванюк, А. В. Дяченко, Н. С. Пугачова . Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. 394 с.

Монографії:

 • Дацій Н.В. Шляхи формування та розвитку самодостатніх суб’єктів муніципального руху: європейські виміри та орієнтири: монографія / за заг. ред. О.М. Кондрашова. Миколаїв: Ємельянова Т.В., 2013. 352 с.
 • Дацій Н.В. Інвестиційна безпека інноваційного розвитку економіки // Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем: монографія /за науков ред. М.А. Хвесика. Київ, науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2013.  С.177-236.
 • Дацій Н.В. Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій [колективна монографія] / за заг.ред. д.е.н. Захарін С.В. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. 330 с.

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS:

 • Datsii, N., Andriushchenko, K.Kovtun, V.Cherniaieva, O., Aleinikova, O.Mykolaiets, A. Transformation of the Educational Ecosystem in the Singularity Environment. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2020, 19(9), с. 77-98. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219854973&eid=2-s2.0-85095734696
 • Datsii O., Datsii N., Zborovska O., Ivashova L., Cherkashyna M., Ingram K. Financing of environmental programs for industrial waste management in times of crisis. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 1. Р. 112-118. ISSN 2071-2227, E-ISSN 2223-2362
 • Mikhaylo Ivashov, Nadiia Datsii, Olga Martynenko and Vyacheslav Shynkarenko Institutional Changes in the Ukrainian Education Industry: Problems and Solutions. Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects. 20 November 2020 [Article 19] DOI: 10.5281/zenodo.4274911  URL: https://zenodo.org/record/4274911#.X9doXNgzaUk.

Web of Science Core Collection:

 • Zastrozhnikova Irina, Datsii Nadiia, Filyanina Nelya, Lytvyn Lyubov, Taliat Bielialov, Martynets Liliia Development of financial and economic autonomy in the field of higher education. Journal of Interdisciplinary Research (AD ALTA). January 13, 2021. ISSN: 1804-7890 http://www.magnanimitas.cz/.

Web of Science Core Collection

Матеріали міжнародних конгресів та конференцій, які опубліковані в журналах, що індексуються наукометричною базою SCOPUS /WoS:

 • Mikhaylo Ivashov, Nadiia Datsii, Olga Martynenko and Vyacheslav Shynkarenko Institutional Changes in the Ukrainian Education Industry: Problems and Solutions. Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects. 20 November 2020 [Article 19] DOI: 10.5281/zenodo.4274911 URL: https://zenodo.org/record/4274911#.X9doXNgzaUk

Основні науково-методичні публікації:

1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Муніципальне управління» для студентів всіх форм навчання з галузі знань: 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / Укладач: Дацій Н.В. – Житомир, 2019. – 34 с.

2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Муніципальне управління» для студентів всіх форм навчання з галузі знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»  за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / Укладач: Дацій Н.В. – Житомир, 2019. – 28 с.

3. Методичні рекомендації до самостійної і контрольної роботи з дисципліни «Публічне управління локальним розвитком» для студентів всіх форм навчання з галузі знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»  за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / Укладач: Дацій Н.В. – Житомир, 2019. – 44 с.

4 Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів всіх форм навчання з галузі знань: 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», другий (магістерський) рівень / Укладач: Дацій Н.В. – Житомир, 2020. – 26 с.

5. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів всіх форм навчання з галузі знань: 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», другий (магістерський) рівень / Укладач: Дацій Н.В. – Житомир, 2020. – 42 с.

6. Публічне адміністрування: Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів усіх форм навчання /для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спец. 281 «Публічне управління та адміністрування». Житомир. Поліський національний університет, / Укладач: Н.В. Дацій. 21 с.

7. Публічне адміністрування: Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спец. 281 «Публічне управління та адміністрування». Житомир., Поліський національний університет, 2020 / Укладач: Н.В. Дацій. 39 с.

Авторські свідоцтва:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99443 від 03.09.2020 р. Літературний письмовий твір наукового характеру – Навчальний посібник «Публічне управління та адміністрування» / О. В. Скидан та ін. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 61, 2020. С. 34.

Керівництво дисертаційними роботами:

Кандидатські дисертації:

 1. Машков А. О. «Механізми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в умовах інноваційного розвитку» м. Миколаїв (захищено у 2014 р.) за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
 2. Бричук К.Г., «Формування інформаційного забезпечення системи надання електронних державних послуг», м. Київ (захищено у 2015 р.) за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
 3. Тоцький С.В. «Удосконалення механізмів державного регулювання системи економічної безпеки регіонів України» м. Харків (захищено у 2015 р.) за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • «Дослідження проблем модернізації національного господарства в контексті світових тенденцій сталого розвитку» (тема з державним фінансуванням,  номер державної реєстрації 0106U005193(39), 0106U005261(48) -2007-2011 рр. РВПС НАН України м. Київ) – виконавець.
 • «Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні» (тема з державним фінансуванням, номер державної реєстрації 0107U0004762) – 2007-2011 рр. РВПС НАН України м. Київ) – виконавець.
 •  «Публічне управління регіональною безпекою та сталим розвитком територій», 2021-2025 рр. (номер державної реєстрації 0121U100652) від 21.01.2021 р. «Розділ 1. Модернізація моделі публічного управління України. УДК 351/354», керівник.

Підвищення кваліфікації

 1. Участь у серії наукових і методологічних тренінгів з публічного управління м. Кельце, Старопольска вища школа, 2017 р. (Мульти методологічна концепція менеджменту знань; Методологічна основа державного управління; Управління якістю як спосіб модернізації державного управління; Технології політичного управління та маркетингу; Методи комплексного управління бізнес-процесами). (30 годин)
 2. Підвищення кваліфікації – 1.06-24.06 2020 р., Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», Свідоцтво ПК № 00127522/004268-20 за програмою – Публічне управління та адміністрування (210 годин). «Розвиток локальної демократії на рівні територіальних громад»

Деякі доповіді, виступи, інтерв’ю: 

Дацій Н.В. Елементи децентралізації  у взаємодії місцевого самоврядування та державних інституцій. / Доповідь на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 23.06.2020 р. м. Житомир, ПНУ.

e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • +380 504542957
 • Робоче місце: каб. 314, корпус 4