Якобчук Валентина Павлівна
кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління
Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Учене звання: професор
Дата народження: 08.04.1957 р.
Працює в Поліському національному університеті з 1999 р.
Педагогічний стаж – 36 років
Професійний стаж

Дата і місце народження

8 квітня 1957 р., м. Бердичів Житомирської області

Коротка біографія

Базова освіта: 

Диплом про закінчення Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка» (м. Київ) за спеціальністю «Політична економія» від 10.06.1980 р. ЖВ № 921812

Кандидатська дисертація

«Особливості відтворення робочої сили в умовах агропромислової інтеграції» (спеціальність 08.00.01 – економічна теорія) науковий керівник –д.е.н., професор Кирієнко М.М. (Київ, 1986 р.).

Навчальні курси: макроекономіка в публічному управлінні; ефективність державного та муніципального управління; управління ресурсним потенціалом національної економіки; інноваційні технології публічного управління; управління інтелектуальною власністю.

У 1980 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія».

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія на тему «Особливості відтворення робочої сили в умовах агропромислової інтеграції» захистила у 1986 році в Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2013 р., рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, присвоєно вчене звання професора кафедри економічної теорії.

З 2001 обіймає посаду завідувача кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

ORCID ID: 0000-0003-2147-7994

Google Scholar: http://surl.li/lrtf, 

h-index = 6

Web of Science:  http://surl.li/lrtj

 

Навчальні дисципліни, що  викладає:

економіка та право інтелектуальної власності; економічна теорія; ефективність державного та муніципального управління; інтелектуальна власність; макроекономіка; мікроекономіка; управління ресурсним потенціалом національної економіки.

Професійний розвиток викладача:

ДП Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації. Пройшла навчання за програмою курсів «Підвищення кваліфікації спеціалістів з питань інтелектуальної власності» при ДП «Житомирський центр науки, інновацій та інформатизації»  (26.11.2014 р.) Сертифікат ЦНІІ

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (м. Київ),

10.09.2015 р. – 10.03.2016 р.Свідоцтво № 25/ст. від 11.03.2016 р.

The advanced training by participation in the II International scientific and practical forum ″NEW ECONOMICS″, 2015 р.

Krakov (Poland) – Kosice (Slovakia) Сертифікат № 18-11/15.

Підвищення кваліфікації – 01.06-24.06 2020 р., Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», Свідоцтво ПК № 00127522/004271-20 за програмою – Публічне управління та адміністрування (210 годин). Тема: «Розвиток соціального капіталу та комунікації в територіальних громадах».

Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019.

Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS»(Innovation, Business, Society) норвезького наукового центрудосліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019. 

Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019.

Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019. 

Нагороджена Почесною Грамотою Верховної Ради України.

Наукові інтереси:

Економіка публічного сектору, новітні технології публічного управління, удосконалення кадрового забезпечення публічної служби, розвиток інтелектуального та соціального капіталу територіальних громад, інтелектуальна економіка.

Загальна кількість публікацій

Співавтор підручників, навчальних посібників, монографій; автор понад 200 наукових праць.

Підручники:

 • Якобчук В.П. Економічна теорія: Навчальний посібник Житомир: ПП «Рута», 2015. – 316 с. Гриф Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України (лист 1/11-16206 від 17.10.2012 р.).
 • Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: підр. / Ходаківський Є.І., Якобчук В.П., Литвинчук І.Л. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. 504 с.
 • Якобчук В. П. Економічна теорія / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. Пугачова // Житомир, ЖНАЕУ, 2020.  450 с. 

Навчальні посібники:

 • Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. - 276 с. 
 • Економічна теорія: [навч. посіб.] / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, В. А.Довженко, О. В. Захаріна, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, І. Л. Литвинчук, М. І. Сайкевич, Л. І. Симоненко, С. В. Тищенко, В. А. Якобчук, Н. С. Пугачова / за заг. ред. В. П. Якобчук. – Житомир: В. Б. Котвицький, 2015. – 456 с. 
 • Якобчук В. П. Історія економіки та економічної думки [Текст]: Навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 476 с.
 • Публічне управління та адміністрування : [навч. посібн.] / О. В. Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій, Є. І. Ходаківський, Л. І. Симоненко, М. І. Сайкевич, В. А. Довженко, М. Ф. Плотнікова, О. В. Захаріна, О. Б. Німко, С. В. Тищенко, І. Л. Литвинчук, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, Р. Ф. Черниш, Г. М. Семенець, В. А. Якобчук, В. М. Бражевський, Н. С. Пугачова / за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с. 
 • Якобчук В. П. Економічна теорія : підручник / за ред. В. П. Якобчук. Київ : Вид-во Ліра-К, 2020.  450 с.
 • Публічна служба : навч. посіб. / за ред. В. П. Якобчук. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 394 с.
 • Інструменти мікро- і макроекономіки в публічному управлінні : навч. посіб. / за заг. ред. В. П. Якобчук. Київ : Вид-во Ліра-К, 2021. 406 с.
 • Економіка публічного сектору : навч. посіб. / за ред. В. П. Якобчук. Київ : Вид-во Ліра-К, 2021.  496 с.
 • Якобчук В. П. Родова садиба: технології, комунікації, управління, економіка, підприємництво, екологія : підручник / за ред. Васильєв М. Л. та ін. Київ : Ліра-К, 2021. 484 с.

Монографії:

 • Якобчук В. П. Ходаківський Є. І., Данилко В. К., Цаль-Цалко Ю. С. Методологія наукових досліджень в парадигмі синергетики : монографія. Житомирський державний технологічний університет. Житомир:  2009 р.  340 с.
 • Якобчук В. П. Литвинчук І. Л.Управління економічними ризиками корпоративних підприємств в агробізнесі : монографія. Житомир. – В-во: ЖНАЕУ. 2012. 160  с.
 • Якобчук В. П. Використання ресурсного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах на радіаційно забруднених територіях : монографія / В. П. Якобчук, М. І. Сайкевич, О. В. Збродська. – Чернівці. – 2012 р. –  181 с.
 • Якобчук В. П. Інноваційний розвиток галузі свинарства : монографія / В. П. Якобчук, І. В. Кравець, О. П. Русак // Житомир. В-во Євенок О.О. – 2012 р. – 188 с. 
 • Синергетика: методологія ефектів : колективна монографія / [В. П. Якобчук, І. Є. Януль, Ю. Ю. Мороз, І. Л. Литвинчук,  О. В. Іванюк ; наук. ред. Ходаківський Є. І., Зінчук Т. О., Грабар І. Г.]. – Житомир. ЖНАЕУ. – 2012. – 624 с.
 • Якобчук В. П. Сталий розвиток сільських територій монографія / за ред. проф. Т. Зінчук, проф. Ю. Раманаускаса.  Клайпеда: вид-во Клайпедського університету; Київ: «Центр учбової літератури», 2019.  421 с.
 • Якобчук В. П. Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи : наукова монографія: за ред.. Мельничука. Житомир, Вид-во «Рута», 2019. 200 с.
 • Якобчук В. П. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України : монографія : за ред. проф. Т. О. Зінчук.  352 с. – 2019. – С. 316–334.
 • Якобчук В. П. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки:  розділ в колективній монографії :  за заг. ред. З. І. Галушки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020.  408 с.  С. 223–241.

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS / Web of science:

 • Yakobchuk V. Family homesteads settlements as the subjects of the public management in rural territories / V. Yakobchuk,  M. Plotnikova,  H. Semenets  // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development ISSN 2345-0355. –2018. Vol. 40. No. 4: С. 587–598. (Web of science).
 • Yakobchuk V. Institutions for forming social capital in territorial communities / Jan-Urban Sandal, V. Yakobchuk,  M. Plotnikova, I. Lytvynchuk // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development ISSN 2345-0355. 2019. Vol. 41. No. 1: 67–76. (Web of science)
 • Yakobchuk V. Interaction of Government Bodies and Civil Society Institutions for Achieving Public Policy Goals / V. Yakobchuk, S. V. Onyshchuk, V. D. Filippova, O. A. Nosyk, O. B. Vasylchyshyn // International Journal of Economics and Business Administration  Volume VIII, Special Issue 1, 2020.  pp. 114-126.

Матеріали міжнародних конгресів та конференцій, які опубліковані в журналах, що індексуються наукометричною базою SCOPUS:

Основні наукові та методичні публікації:
 • Якобчук В. П. Інтелектуалізація аграрної економіки в контексті національної безпеки. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 15 трав. 2015 р.  Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С. 206–212.
 • Якобчук В. П., Якобчук В. А. Вплив ринку економічної інформації на глобальну логістику зерна.  Агросвіт.  2015.  № 19. С. 40–43.
 • Якобчук В. П. Проблеми забезпечення глобальної конкурентоспроможності агроекономічних систем. Теорія та практика реформування економічних систем : Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. форуму «New economics» (1-10 лис. 2015, м. Краків, Польща). –К.:Вид-во «ЦУЛ». 2015. С. 20–22.
 • Якобчук В. П., Пугачова Н. С. Методичні підходи щодо оцінки інтелектуальної складової в аграрній безпеці України. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26 трав. 2016 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. С. 137–143.
 • Якобчук В. П. Тищенко С. В., Ярош С. В. Теоретико-методичні основи проведення енергетичного аудиту. Агросвіт.  2016. № 7. С. 51–56.
 • Ходаківський Є. І. , Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф., Капітула Л. Л., Литвинчук І. Л. Теоретико-методологічні засади формування науково-освітнього напряму «Публічне управління та адміністрування». Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 2 (57), т. 1. С. 32–42.
 • Якобчук В. П., Ходаківський Є. І., Литвинчук І. Л. Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання економіки. Ефективна економіка. 2017. № 1. URL:: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5375.
 • Якобчук В. П., Якобчук В. А. Актуальні питання публічного управління аграрної сфери в умовах децентралізації.  Наукові читання – 2017. Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2017. Т. 3. С. 276–282.
 • Якобчук В. П., Кухарець В. В., Ярош С. В. Конверсія біосировини як складова інноваційної діяльності підприємств: регіональний аспект. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1 (59). Т.2.  С. 155–165.
 • Якобчук В. П., Ходаківський Є. І., Іванюк О. В., Литвинчук І. Л., Плотнікова М. Ф., Присяжнюк О. Ф. Акмеологічні засади публічного управління. Вісник ЖНАЕУ.  2017. № 1 (59). Т.2. С. 45–58.
 • Якобчук В. П., Пугачова Н. С., Якобчук В. А. «Зелена» економіка як специфічний об’єкт державного регулювання. Наукові читання–2018.  Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2018. Т. 3. С. 116–120.
 • Якобчук В. П., Тищенко С. В., Пугачова Н. С. Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства. Інвестиції: практика та досвід. № 6 березень.  2018.  С. 83–87.
 • Якобчук В. П.,Ходаківський Є. І., Іванюк О. В.,  Плотнікова М. Ф., Присяжнюк О. Ф. Домінування парадигм холістичності в сучасній науці. Наукові горизонти. 2018. № 11 (72) – 3–12. 
 • Якобчук В. П., Кравець І. В., Іваноюк О. В. Глобальна архітектура інститутів публічного управління та адміністрування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 105-109.
 • Якобчук В. П., Ходаківський Є. І., Плотнікова М. Ф. Публічне управління у процесі децентралізації. Наукові горизонти. 2018. № 6 (69). С. 28-35.
 • Якобчук В. П., Тищенко С. В., Захаріна О. В. Управління територіальними громадами в умовах інтелектуалізаії економіки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=8&w.
 • Войтенко А. Б., Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. Децентралізація: шлях від об’єднання до розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 32-39.
 • Якобчук В. П., Войтенко А. Б., Плотнікова М. Ф. Системно-синергетичні основи соціально-економічного розвитку сільських громад в умовах децентралізації. Інтелект ХХІ. № 3. 2019. С. 22–36. (Index Copernicus, Scientific Indexing Servises, Google Scholar).
 • Якобчук В. П., Войтенко А. Б., Плотнікова М. Ф. Децентралізація: шлях від об'єднання до розвитку ОТГ . Інвестиції: практика та досвід. № 11. 2019. С. 32–39. (Index Copernicus, Scientific Indexing Servises, Google Scholar).
 • Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Захаріна О. В., Плотнікова М. Ф., Іванюк О. В. Формування європейської системи Q-менеджменту в децентралізованих громадах. Наукові горизонти. 2019, No 3 (76).
 • Войтенко А. Б., Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. Системно-синергетичні основи соціально-економічного розвитку сільських громад в умовах децентралізації. Інтелект ХХІ. № 3. 2019. С. 22-36.
 • Якобчук В. П., Симоненко Л. І., Баланович Ю. В. Формування системи публічного управління відходами. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/47.pdf.
 • Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. Гештальтний підхід формування ефективного лідерства та комунікацій в системі публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 91-97.
 • Якобчук В. П., Войтенко А. Б., Пугачова Н. С. Професійна етика державного службовця в контексті ефективності публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1581
 • Якобчук В. П., Ходаківський Є. І., Хеймерл О. А.,  Плотнікова М. Ф. Альтернативні імперативи діяльності децентралізованих громад. Scientific Horizons, 2020. 04 (89), С. 15–26. doi: 10.33249/2663-2144-2020-89-4-15-26.
 • Якобчук В. П., Войтенко А. Б., Пугачова Н. С. Ефективність інституційного забезпечення народного представництва в територіальних громадах. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 115-121.
 • Yakobchuk, V., Khodakovsky, Y., Heimerl, O., Plotnikova, M. А. Альтернативні імперативи діяльності децентралізованих громад. Наукові горизонти. 2020. 04 (89), 15-26.
 • Якобчук В. П., Ходаківський Є. І., Плотнікова М. Ф. Гештальтний підхід формування ефективного лідерства та комунікацій в системі публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 91–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.91
 • Якобчук В. П., Цаль-Цалко Ю. С., Білецький В. М. Напрями підвищення ефективності антикорупційної політики в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 135–139. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.135.
 • Якобчук В. П., Цаль-Цалко Ю. С., Косянчук  С. Г. Антикорупційна політика у сфері публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1842. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.2
 • Якобчук В. П., Войтенко А. Б., Мороз Д. П. Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління.  Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 2. С. 82–87.
 • Симоненко Л. І., Якобчук В. П., Власенко О. П. Національна модель державного регулювання цін: мікроекономічний підхід. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія економіка. 2020.  № 829. С. 22-27.
 • Власенко О. П., Якобчук В. П., Симоненко Л. І. Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 81-86.
 • Якобчук В. П., Симоненко Л. І., Кравець І. В. Теорія економіки в підготовці фахівців з публічного управління : зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. URL : www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1980
 • Булуй О. Г., Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф., Булуй В. Г. Інноваційно-інформаційні технології управління соціально-економічним розвитком територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 3. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/
 • Якобчук В. П., Войтенко А. Б., Бернхардт О. А. Пріоритети нагромадження соціального капіталу громад на сільських територіях. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6866.
 • Якобчук В. П., Захаріна О. В., Кравець І. В. Сучасні інноваційно-технічні рішення у сфері управління брендом: технологія брендингу. Наукові перспективи. Серія «Державне управління». 2021. № 3 (9). URL : http://perspectives.pp.ua/index.php/np/issue/view/9.
 • Кравець І. В., Якобчук В. П., Симоненко Л. І. Класичні та інноваційні підходи в системі безперервного професійного навчання публічного службовця. Наукові перспективи. 2021. № 2. С. 137-148.
 • Кравець І. В., Якобчук В. П., Довженко В. А. Сучасні теорії публічного управління: концепції «менеджеризм» та «неоменеджеризм». Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 103-108.

Активності та досягнення: 

 • З 1999 р. по 2001 р заступник декана з виховної роботи факультету аграрного менеджменту;
 • з 2003 р. по 2012 р. секретар спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті (м. Житомир);
 • з 2001 р. – по теперішній час – завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління  Поліського національного університету (м. Житомир).
 • голова предметної комісії І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «економічна теорія» на факультеті економіки та менеджменту;
 • організатор участі у тендері конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС;
 • укладач програми підвищення кваліфікації державних службовців «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності» (шифр програми ЗК/2020/002), 2020 р;
 • координатор діяльності Центру розвитку громад «Smart community» Поліського національного університету;
 • Експерт з державного управління Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління http://svadnd.org.ua.ua.
 • З 2019 р. і до сьогодні є членкинею Міжнародної Громадської Організації «Україна-Польща-Німеччина» як радник з питань соціально-економічного обґрунтування проектів співпраці між органами місцевого самоврядування України, Польщі та Німеччини та запровадження та розвитку інноваційних технологій у публічному управлінні територіальними громадами.
 • З 2018 р. і до сьогодні є асоційованим членом Житомирської регіональної асоціації об’єднаних територіальних громад, консультант з питань інноваційного розвитку територіальних громад.
 • Організатор та відповідальний виконавець державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації державних службовців, залучений до лекцій та проведення практичних занять.
 • Член редакційної колегії, організатор та модератор «Інтелектуальна економіка : глобальні тенденції та національні перспективи» Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю (м. Житомир, 15 травня 2015 р.);
 • Член редакційної колегії, організатор та модератор «Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи» Міжнародна науково-практична конференція (м. Житомир, 26 травня 2016 р.);
 • Член редакційної колегії, організатор та модератор «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій : перспективи публічно-приватного партнерства» ІІІ Міжнародний науково-практичний форум (м. Житомир, 27 червня 2017 р.);
 • Член редакційної колегії, організатор та модератор «Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації», Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Житомир, 28 листопада 2017 р.).
 • Член редакційної колегії, організатор та модератор «Інструменти та практики публічного управління в контексті децентралізації» Всеукраїнська науково-практична конференцію присвячена 100-річчю державної служби в Україні (м. Житомир, 19 червня 2018 р.);
 • Член редакційної колегії, організатор та модератор «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій» ІV Міжнародний науково-практичний форуму (м. Житомир, 25 жовтня 2018 р.);
 • Член редакційної колегії, організатор та модератор «Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет держаної політики децентралізації» Міжнародна науково-практична конференція (м. Житомир, 4 грудня 2018 р.);
 • Член редакційної колегії, організатор та модератор «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій» V Міжнародно науково-практичний форуму ( м. Житомир, 25 жовтня 2019 р.);
 • Член редакційної колегії, організатор та модератор «Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації» ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Житомир, 28-29 листопада 2019 р.);
 • Член редакційної колегії, організатор та модератор «Інструменти та практики публічного управління» ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю (м. Житомир, 23 червня 2020 р.);
 • Член редакційної колегії, організатор та модератор «Механізми управління розвитком територій» ІV Міжнародна науково-практична конференція (м. Житомир, 25 листопада 2020 р.);
 • Член редакційної колегії, організатор та модератор «Студентські наукові читання – 2021» Міжфакультетська студентська науково-практична конференція (м. Житомир, 21 січня 2021 р.) 

Нагороди та відзнаки:

 • Нагороджена грамотою головного управління економіки Житомирської обласної державної адміністрації (від 14.12.2007);
 • Медаль «Гордість Житомирського національного агроекологічного університету», наказ №117а, від 31.05. 2017 р. 
 • Почесна Грамота Верховної Ради України ( 2018  р.);
 • Подяка Житомирської обласної адміністрації  (2020 р.).

Авторські свідоцтва:

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102568 від 16.02.2021 р. Літературний письмовий твір наукового характеру ‒ Наукова стаття «Формування європейської системи Q-менеджменту в децентралізованих громадах» / Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Захаріна О. В., Плотнікова М. Ф., Іванюк О. М. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень. URL : https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99443 від 03.09.2020 р. Літературний письмовий твір наукового характеру – Навчальний посібник «Публічне управління та адміністрування» / О. В Скидан та ін. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 61, 2020. С. 34.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99444 від 03.09.2020 р. Літературний письмовий твір наукового характеру – Підручник «Економічна теорія» / В.П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко, О. В. Іванюк, І В. Кравець, Н. С. Пугачова. Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 61, 2020. С. 34-35.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір № 86785 від 13.03.2019. Літературний письмовий твір наукового характеру – Підручник «Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти» / Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Литвинчук І. Л. Авторське право і суміжні права. 2019. URL : https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір № 1335 від 26.10.2020. Літературний письмовий твір наукового характеру – Стаття «Акмеологічні засади публічного управління» / Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Іванюк О. В. Авторське право і суміжні права. 2020. URL : https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright.

Керівництво дисертаційними роботами:

Докторські дисертації:

Кандидатські дисертації:

 • Захаріна Оксана Володимирівна – 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК. Диплом кандидата наук ДК № 040966, рішення президії ВАК від 10 травня 2007 року, протокол № 59-06/6.
 • Литвинчук Ірина Леонідівна – 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Диплом кандидата наук ДК №062648, рішення президії ВАК від 10 листопада 2010 року, протокол № 62-06/7.
 • Кравець Ірина Вікторівна – 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Диплом кандидата наук ДК № 065475, рішення президії ВАК від 31 травня 2011 року, протокол № 72-06/5.
 • Збродська Ольга Василівна – 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Диплом кандидата наук ДК № 002460, рішення президії ВАК від 17 лютого 2012 року, протокол № 72-06/5.
 • Черниш Ольга Володимирівна – 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Диплом кандидата наук ДК №058465, рішення президії ВАК від 14 квітня 2010 року, протокол № 64-06/3.
 • Кащук Катерина Миколаївна, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Керівництво студентськими науковими роботами:

 • Наумчук В. В. нагороджений дипломом ІІІ ступеня за перемогу в ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Інтелектуальна власність» (2016 р.);
 • Гордієнко О. В. нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу в ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Інтелектуальна власність» (2018 р.);
 • Сморщок О. В. нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу в ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Управління у сфері економічної конкуренції»;
 • Гарічева К.А. нагороджена дипломом І ступеня за перемогу в І-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Публічне управління»;
 • Ревунець Г.А. нагороджена дипломом І ступеня за перемогу в І-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Публічне управління».

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • «Інституційні імперативи інтелектуалізації економіки в євроінтеграційному вимірі» 2015-2020рр. (держ. реєстр. номер 0115U006602) – керівник ;
 • «Публічне управління регіональною безпекою та сталим розвитком територій», 2021-2025 рр. (номер державної реєстрації 0121U100652) від 21.01.2021 р. – керівник.

Підвищення кваліфікації

 • ДП Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації. Пройшла навчання за програмою курсів «Підвищення кваліфікації спеціалістів з питань інтелектуальної власності» при ДП «Житомирський центр науки, інновацій та інформатизації»  (26.11.2014 р.) Сертифікат ЦНІІ
 • Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (м. Київ), 10.09.2015 р. – 10.03.2016 р. Свідоцтво № 25/ст. від 11.03.2016 р.
 • Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019.
 • Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS»(Innovation, Business, Society) норвезького наукового центрудосліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019. 
 • Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019.
 • Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019. 
 • Підвищення кваліфікації – 01.06-24.06 2020 р., Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», Свідоцтво ПК № 00127522/004271-20 за програмою – Публічне управління та адміністрування (210 годин). Тема: «Розвиток соціального капіталу та комунікації в територіальних громадах».

Закордонні стажування:

 • The advanced training by participation in the II International scientific and practical forum ″NEW ECONOMICS″, 2015 р. Krakov (Poland) – Kosice (Slovakia) Сертифікат № 18-11/15.
e-mail: