Якобчук Валентина Павлівна
кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Дата і місце народження

8 квітня 1957 р., м. Бердичів Житомирської області

Коротка біографія

У 1980 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія».

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія на тему «Особливості відтворення робочої сили в умовах агропромислової інтеграції» захистила у 1986 році в Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2013 р., рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, присвоєно вчене звання професора кафедри економічної теорії.

З 2001 обіймає посаду завідувача кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

ORCID ID - 0000-0003-2147-7994

Профіль у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=NjILgoUAAAAJ&hl=uk

 

Навчальні дисципліни, що  викладає:

економіка та право інтелектуальної власності; економічна теорія; ефективність державного та муніципального управління; інтелектуальна власність; макроекономіка; мікроекономіка; управління ресурсним потенціалом національної економіки.

Професійний розвиток викладача:

ДП Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації. Пройшла навчання за програмою курсів «Підвищення кваліфікації спеціалістів з питань інтелектуальної власності» при ДП «Житомирський центр науки, інновацій та інформатизації»  (26.11.2014 р.) Сертифікат ЦНІІ

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (м. Київ),

10.09.2015 р. – 10.03.2016 р.Свідоцтво № 25/ст. від 11.03.2016 р.

The advanced training by participation in the II International scientific and practical forum ″NEW ECONOMICS″, 2015 р.

Krakov (Poland) – Kosice (Slovakia) Сертифікат № 18-11/15.

Підвищення кваліфікації – 01.06-24.06 2020 р., Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», Свідоцтво ПК № 00127522/004271-20 за програмою – Публічне управління та адміністрування (210 годин). Тема: «Розвиток соціального капіталу та комунікації в територіальних громадах».

Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019.

Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS»(Innovation, Business, Society) норвезького наукового центрудосліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019. 

Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019.

Навчальний курс «Social entrepreneur school IBS» (Innovation, Business, Society) норвезького наукового центру досліджень проблем соціального підприємництва Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, 2019. 

Нагороджена Почесною Грамотою Верховної Ради України.

Сфера наукових інтересів

Новітні технології публічного управління та розвиток соціального капіталу територіальних громад

Загальна кількість публікацій

18

Основні наукові та методичні праці:
 1. Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. / В. П. Якобчук. – 2-ге вид., переробл. – К. : Ліра-К, 2014. – 408 с.
 2. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 276 с.
 3. Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. / В. П. Якобчук. – 3-ге вид., переробл. – К. : Ліра-К, 2015. – 408 с.
 4. Економічна теорія: [навч. посіб.] / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, В. А.Довженко, О. В. Захаріна, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, І. Л. Литвинчук, М. І. Сайкевич, Л. І. Симоненко, С. В. Тищенко, В. А. Якобчук, Н. С. Пугачова / за заг. ред. В. П. Якобчук. – Житомир: В. Б. Котвицький, 2015. – 456 с.
 5. Якобчук В.П. Історія економіки та економічної думки. Навчальний посібник/ В.П. Якобчук, С.В. Тищенко, Ю.В. Богоявленська – К. : ЦУЛ, 2015. – 272 с.
 6. Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. / В. П. Якобчук. – 4-те вид., переробл. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 348 с.
 7. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [текст] підручник : 3-тє вид., перероб. та доп.  / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 504 с.
 8. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / [О. В. Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
 1. Якобчук В. П. Використання ресурсного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах на радіаційно забруднених територіях : монографія / В. П. Якобчук, М. І. Сайкевич, О. В. Збродська. – Чернівці, 2012. – 181 с.
 2. Якобчук В. П. Інтелектуалізація аграрної економіки в контексті національної безпеки / В. П. Якобчук // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 15 трав. 2015 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 206–212.
 3. Якобчук В. П. Вплив ринку економічної інформації на глобальну логістику зерна / В. П. Якобчук, В. А. Якобчук // Агросвіт. – 2015. – № 19. – С. 40–43.
 4. Якобчук В. П. Проблеми забезпечення глобальної конкурентоспроможності агроекономічних систем / В. П. Якобчук // Теорія та практика реформування економічних систем : Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. форуму «New economics» (1-10 лис. 2015, м. Краків, Польща). – К.:Вид-во «ЦУЛ». – 2015. – С. 20–22.
 5. Якобчук В. П. Методичні підходи щодо оцінки інтелектуальної складової в аграрній безпеці України / В. П. Якобчук, Н. С. Пугачова // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26 трав. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 137–143.
 6. Якобчук В. П. Теоретико-методичні основи проведення енергетичного аудиту / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, С. В. Ярош // Агросвіт. – 2016. – № 7. – С. 51–56.
 7. Теоретико-методологічні засади формування науково-освітнього напряму «Публічне управління та адміністрування» / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, М. Ф. Плотнікова, Л. Л. Капітула, І. Л. Литвинчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. № 2 (57), т. 1. – С. 32–42.
 8. Якобчук В. П. Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2017. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5375.
 9. Якобчук В. П. Актуальні питання публічного управління аграрної сфери в умовах децентралізації / В. П. Якобчук, В. А. Якобчук //  Наукові читання – 2017. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – Т. 3. – С. 276–282.
 10. Якобчук В. П. Конверсія біосировини як складова інноваційної діяльності підприємств: регіональний аспект / В. П. Якобчук, В. В. Кухарець, С. В. Ярош // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. № 1 (59). Т.2. – С. 155–165.
 11. Акмеологічні засади публічного управління / Якобчук В. П., Є. І. Ходаківський, О. В. Іванюк, І. Л. Литвинчук, М. Ф. Плотнікова, О. Ф. Присяжнюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 (59). Т.2. С. 45–58.
 12. Якобчук В. П. «Зелена» економіка як специфічний об’єкт державного регулювання / В. П. Якобчук, Н. С. Пугачова, В. А. Якобчук // Наукові читання – 2018. – Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2018. – Т. 3. – С. 116–120.
 13. Якобчук В. П. Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, Н. С. Пугачова // Інвестиції: практика та досвід. – № 6 березень. – 2018. – С. 83–87.
 14. Якобчук В. П. Глобальна архітектура інститутів публічного управління та адміністрування / В. П. Якобчук, І. В. Кравець, О. В. Іванюк // Інвестиції: практика та досвід. – № 7. – 2018. – С. 105–109.
 15. Якобчук В. П. Управління територіальними громадами в умовах інтелектуалізації економіки / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, О. В. Захаріна // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – № 3. Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=8&w=В.+П.+Якобчук.
 16. Якобчук В. П. Системно-синергетичні основи соціально-економічного розвитку сільських громад в умовах децентралізації / В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, М. Ф. Плотнікова // Інтелект ХХІ. № 3. 2019. С. 22–36. (Index Copernicus, Scientific Indexing Servises, Google Scholar).
 17. Якобчук В. П. Децентралізація: шлях від об'єднання до розвитку ОТГ / В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, М. Ф. Плотнікова // Інвестиції: практика та досвід. – № 11. – 2019. – С. 32–39. (Index Copernicus, Scientific Indexing Servises, Google Scholar).
 18. Якобчук В. П. Публічне управління у процесі децентралізації / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, М. Ф. Плотнікова // «Наукові горизонти», «Scientific horizons» № 6 (69), 2018 С. 28–35. 
 19. Якобчук В. П. Домінування парадигм холістичності в сучасній науці / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, О. В. Іванюк,  М. Ф. Плотнікова, О. Ф. Присяжнюк // Наукові горизонти. 2018. № 11 (72) – 3–12. 
 20. Semenets H., Yakobchuk V., Plotnikova M. Family homesteads settlements as the subjects of the public management in rural territories // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development ISSN 2345-0355. 2018. Vol. 40. No. 4: 587–598. (Web of science).
 21. Sandal J.-U., Yakobchuk V., Lytvynchuk I., Plotnikova. M. Institutions for forming social capital in territorial communities //Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development ISSN 2345-0355. 2019. Vol. 41. No. 1: 67–76. (Web of science).
 22. Yakobchuk Valentyna, Plotnikova Mariia Blockchain As A Technology Administration Of Family Homestead Settlements // Proceedings of the 9th International Scientific Conference Rural Development 2019 Edited by prof. Asta Raupelienė ISSN 1822-3230 (Print) ISSN 2345-0916 (Online) Article DOI: http://doi.org/10.15544/RD.2019.083 - https://ejournals.vdu.lt/index.php/rd/article/view/574/ 860. (Web of science).
 23. Yakobchuk V. Interaction of Government Bodies and Civil Society Institutions for Achieving Public Policy Goals / V. Yakobchuk, S. V. Onyshchuk, V. D. Filippova, O. A. Nosyk, O. B. Vasylchyshyn // International Journal of Economics and Business Administration  Volume VIII, Special Issue 1, 2020.  pp. 114-126 
e-mail: