Посада

Cтарший викладач кафедри хімії

Науковий ступінь

кандидат хімічних наук

Дані про вищу освіту
 • У 2006 році з відзнакою закінчила природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія». Працювала старшим лаборантом кафедри хімії ЖДУ імені Івана Франка, викладачем циклу хімічних дисциплін у Житомирському базовому фармацевтичному коледжі ім. Г.С. Протасовича, провідним інженером та молодшим науковим співробітником ІХВС НАНУ, м. Київ, хіміком-аналітиком ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир. Науковий ступінь кандидата хімічних наук присвоєно в 2012 році. З 2013 року працює на кафедрі хімії університету
Тема дисертації та рік захисту
 • Кандидатську дисертацію на тему: «Синтез та структурно-хімічна модифікація поліуретан-епоксидних композиційних матеріалів медичного призначення» захистила у 2012 році в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАНУ за спеціальністю 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»
Сфера наукових інтересів

Хімія високомолекулярних сполук, хімія фізіологічно активних сполук, дослідження хімічних аспектів екології

Загальна кількість публікацій
 1. Горбунова Н.О. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Хімія з основами біогеохімії» для студентів 1 курсу екологічного факультету напрям підготовки: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Н.О. Горбунова.  – Житомир , 2014. – 44 с.
 2. Горбунова Н.О. Методичні розробки з організації самостійної роботи студентів та проведення лабораторних занять з курсу «Хімія з основами біогеохімії» для студентів 1 курсу екологічного факультету напрям підготовки: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Н.О. Горбунова.  – Житомир , 2014. – 40 с.
Основні наукові та методичні праці:
 • Синтез та дослідження біоактивних наноструктурованих поліуретан-епоксидних композиційних матеріалів / Н. О. Горбунова, Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова, А. М. Куксін // Доповіді НАН України. – 2010. – № 2. – С.144–148.
 • Пат. 59922 Україна, МПК 8 С08L 63/02, C08L 75/04, A61F 2/18, A61K 31/00. Полімерний композиційний матеріал для остеосинтезу / Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Горбунова Н. О. ; заявник і патентовласник ІХВС НАНУ – № u201012081; заявл.12.10.2010 ; дата публікації 10.06.2011, Бюл. № 11.
 • Розробка та дослідження нових поліуретан-епоксидних композицій, що містять кремнійвмісні нанонаповнювачі та стрептоміцин / Н. О. Горбунова, Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, Є. Г. Левенець // Полімерний журнал. – 2011. – Т. 33, № 1. – С. 82–88.
 • Біосумісний полімерний композиційний матеріал для остеосинтезу з пролонгованою дією протитуберкульозного препарату / Н. О. Горбунова, Л. Ю. Нечаєва, Д. В. Кулєш [та ін.] // Полімерний журнал. – 2011. – Т. 33, № 2. – С. 181–185.
 • Дослідження можливості хімічної іммобілізації протитуберкульозних засобів на поліуретан-епоксидному полімерному носії / Н. О. Горбунова, Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова, В. П. Гриценко // Полімерний журнал. – 2011. – Т. 33, № 3. – С. 288–295.
 • Розробка і дослідження нового поліуретан-епоксидного полімерного композиційного матеріалу з ізоніазидом для лікування туберкульозу кісткових тканин / Н. О. Горбунова, Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко [та ін.] // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – № 5. – С. 44–48.
 • Изучение биодеструкции полиуретан-эпоксидных композиционных материалов наполненных поли-3 гидроксибутиратом и ферроценом in vitro / Н. А. Горбунова, А. Д. Широков, Е. Г. Левенец [та ін.] // VII відкрита укр. конф. молодих вчених з високомолекулярних сполук ВМС-2012 : тези доп., 15–18 жовт. 2012 р. – К. : ІХВС НАНУ, 2012. – С. 66.
 • Горбунова Н.О. Полімерні матеріали для виготовлення кісткових імплантів / Н.О. Горбунова // Наукові читання – 2014 : Статті у науково-теоретичному збірнику. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2014. – Т. ІІ. – С. 45-47.
 • Горпинич А. М. Екологічні аспекти використання пральних порошків / А. М. Горпинич, Н. О. Горбунова, О. О. Венгер // Наука. Молодь. Екологія : зб. матеріалів Міжнар. наук.-прак. конф., 21–23 трав. 2014 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 41-47.
 • Роль дисципліни „Хімія миючих засобів та товарів побутової хімії” у професійній підготовці майбутнього спеціаліста сфери туризму / Н. О Горбунова // Восьма Всеукраїнська наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю : тези доп., 17–20 бер. 2014 р. – Донецьк. : Донецький нац. ун-т, 2014. – С. 166.
 • Венгер О. О. Вплив термічної обробки на окиснення гірких речовин хмелю / О. О. Венгер, Н. О Горбунова // Восьма Всеукраїнська наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю : тези доп., 17–20 бер. 2014 р. – Донецьк. : Донецький нац. ун-т, 2014. – С. 162