Посада

Доцент кафедри хімії

Науковий ступінь

кандидат хімічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
 • У 1982 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія біологічно активних речовин». Працював в Інституті ядерної фізики, госпрозрахунковому підприємстві «Радіо-препарат» (Ташкент), Інституті органічної хімії НАН України, Київ. З 1987 року працює на кафедрі хімії університету. Вчене звання доцента кафедри хімії присуджено в 1996 році. Лауреат премії Сороса (1994), дійсний член Нью-Йоркської Академії Наук.
Тема дисертації та рік захисту
 • Кандидатську дисертацію на тему: “1-(Ацилокси) алкилге-терокумулены (изоцианаты и карбодиимиды)” захистив у 1987 році в Інституті органічної хімії НАН України (м. Київ) за спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія»
Сфера наукових інтересів

Синтез і дослідження біологічно активних сполук, дослідження хімічних аспектів екології

Загальна кількість публікацій
 1. Хімія з основами біогеохімії: навч. посібник [для студ. спец. «Екологія, охорона навколиш. середовища та збалансоване природокористування»] / Б.М. Федишин, О.С. Заблоцька, В.І. Дорохов, Г.В. Павлюк, М.В. Вовк; за ред. Б.М.Федишина. – Житомир:  Вид-во ЖНАЕУ, 2010. – 536 с. (гриф МАПУ)
 2. Хімія з основами біогеохімії : лабораторний практикум / Б. М. Федишин, О. С. Заблоцька, В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк / [за ред. Федишина Б.М.]. – Житомир : Вид-во Житомирського національного агроекологічного університету, 2011. – 220 с.
 3. Федишин Б.М., Дорохов В.І., Павлюк Г.В., Заблоцька О.С., Борисюк Б.В. Екологічна хімія: Підручник / За ред. Б.М. Федишина. – Херсон: Олді-Плюс, 2014. − 512 с. (гриф МОН України, лист № 1/11-15525 від 15.10.2013 р.)
 4. Дорохов В.І. Конспект лекцій «Хімія мінеральних добрив і пестицидів» / В.І. Дорохов.  – Житомир, 2014. – 114 с.
Основні наукові та методичні праці:
 • І.В. Гурина, В.І. Дорохов. Біогеохімія радіоізотопів Цезію та Стронцію / Збірка матеріалів ІV науково-пізнавальної конференції «Хімічні аспекти екології», 14 грудня 2011 р., Житомир. 2011. − С. 22-27.
 • О.В. Кушнір, П.С. Лебедь, В.І. Дорохов, М.В. Вовк. Взаємодія 2-азагетерилацетонітрилів із 1-хлорбензилізоціанатами / Наук. вісник Черн.нац.унів. Хімія., 2011, вип. 555, − C. 48-51.
 • О.В. Кушнір, Н.В. Мельниченко, В.І. Дорохов, М.В. Вовк. Циклоконденсація 1-арил-2,2,2-трифторо-1-хлороетилізоціанатів з циклічними α-ароїл-N,N-кетенаміналями / Укр. хім. журн., 2011. Т.77, – № 9. − C. 66-71.
 • В.І. Дорохов, Г.В. Павлюк, Б.М. Федишин. Синтез нових біологічно активних піразолдикарбонових кислот / Збірка матеріалів третьої регіональної науково-практичної конференції «Житомирські хімічні читання», 25 квітня, Житомир. 2012. − С. 35-38.
 • М.В. Кособуцька, В.І. Дорохов, Г.В. Павлюк, Б.М. Федишин. Вплив переробки сільськогосподарської сировини на стан водних ресурсів / Збірник матеріалів VІІІ науково-практичної конференції «Наука. Молодь. Екологія», 25-26 квітня 2012 р., Житомир. 2012. − С. 99-102.
 • Я.Б. Загурська, В.І. Дорохов. Роль Калію у житті рослин / Збірка матеріалів V науково-пізнавальної конференції «Хімічні аспекти екології», 18 грудня 2012 р., Житомир. 2012. − С. 37-41.
 • В.М. Положенець, В.І. Дорохов, Г.В. Павлюк, Б.М. Федишин. Регулятори росту картоплі на основі нових типів сечовини / Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конференції (28-29 березня 2013 р., м. Житомир). – Житомир. 2013. – C. 27-28.
 • С.О. Новак, Г.В. Павлюк, В.І. Дорохов, Б.М. Федишин. Застосування безхлорних калійних добрив / Збірник матеріалів ІХ міжнародної науково-практичної конференції „Наука. Молодь. Екологія - 2013”. – Житомир, 2013, − C. 49-53.
 • В.І. Дорохов, Г.В. Павлюк, Б.М. Федишин. Ростова активність нових похідних піразолу / Наукові читання - 2013 : Статті у науково-теоретичному збірнику. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – Т. 1. – С. 56-59.
 • Я.Б. Загурська, В.І. Дорохов. Роль Фосфору у житті рослин / Збірка матеріалів VІ науково-пізнавальної конференції «Хімічні аспекти екології», 18 грудня 2013 р., Житомир. 2013. − С.18-23.
 • О.О. Скорбільна, В.І. Дорохов. Хімія та екологія хлороорганічних пестицидів / Збірка матеріалів VІ науково-пізнавальної конференції «Хімічні аспекти екології», 18 грудня 2013 р., Житомир. 2013. − С. 38-42.
 • В.І. Фещенко, В.І. Дорохов, Г.В. Павлюк Екологічні проблеми при застосуванні добрив і пестицидів „Наука. Молодь. Екологія” / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції в рамках І Всеукраїнського мол. з’їзду екологів з міжн.участю, м.Житомир, 21-23 травня 2014 року.– Житомир, 2014. − C. 240-242.
 • В.І. Дорохов, Г.В. Павлюк Ростові властивості нових органічних кислот піразолу / Збірка матеріалів четвертої регіональної науково-практичної конференції «Житомирські хімічні читання», 23 квітня, Житомир. 2014. − С. 39-43.
 • Т.В. Складенко, В.І. Дорохов Природні стимулятори росту рослин / Збірка матеріалів VІІ науково-пізнавальної конференції «Хімічні аспекти екології», 13 листопада 2014 р., Житомир. 2014. − С. 15-18.
 • 15. В.І. Фещенко, В.І. Дорохов. Роль Нітрогену в житті рослин / Збірка матеріалів VІІ науково-пізнавальної конференції «Хімічні аспекти екології», 13 листопада 2014 р., Житомир. 2014. − С. 31-34.