Основні напрями діяльності лабораторії:

- здійснення метрологічних робіт із дослідження об’єктів довкілля (ґрунтів, продукції сільського господарства, природних вод та ін.) для замовників (юридичних і фізичних осіб);

-  проведення НДР кафедри хімії за темою «Дослідження хімічних аспектів екології» (№ державної реєстрації  №  0115U004196);

- сприяння виконанню споріднених тем НДР інших кафедр і окремих викладачів університету;

- використання лабораторії в навчально-науковому процесі з метою підготовки майбутніх фахівців ОКР «бакалавр» і «магістр» та молодих науковців (проведення навчальних екскурсій і занять для студентів та слухачів курсів післядипломної освіти ЖНАЕУ; надання організаційної допомоги та лабораторної бази студентам і аспірантам під час виконання експериментальної частини курсових, дипломних і дисертаційних робіт; проведення засідань студентських наукових гуртків і товариств; проходження студентами навчальної та виробничої практик).