Посада

Доцент кафедри психології

Науковий ступінь

Кандидат психологічних наук

Вчене звання

доцент

Коротка біографія

З 2004 року працювала практичним психологом у Житомирському обласному притулку для дітей. 

У період з 2010 по 2011 рік працювала начальником відділу виховної роботи зі студентами Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова.

З 2011 по 2014 рр. – аспірант Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2013 по 2020 рр. – асистент,  старший викладач, доцент кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

З вересня 2020 – доцент кафедри психології Поліського національного університету.

Дані про вищу освіту

у 2006 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка зі спеціальності «Початкове навчання. Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога в закладах освіти

Тема дисертації та рік захисту

у 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему «Особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці»

Сфера наукових інтересів

психологія емпатії, психологія міжособистісної взаємодії, психологічна безпека особистості

Загальна кількість публікацій
Одноосібно та у співавторстві опубліковано понад 35 наукових публікацій.
  1. Коломієць Т. В. Розвиток емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці. / Тетяна Володимирівна Коломієць // Наука і освіта. − 2016.− №9 – С. 77–84 (WoS). 
  2. Коломієць Т. В. Тдані ипологічні особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці / Тетяна Володимирівна Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Психологія. − 2017. − №1 (6) – С. 74−78 (Фахове видання).
  3. Коломієць Т.В. Поведінкові прояви емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці / Т.В. Коломієць // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – № 3 (44).  – Т. 3. – С. 35−44 (Фахове видання).
  4. Коломієць Т. В. Емпатія як чинник ціннісно-смислової спрямованості сучасних юнків у ситуації міжособистісної взаємодії / Т. В. Коломієць, А. І. Литвинчук, Т. В. Можаровська // Теоретичні та прикладні проблеми психології : Зб. наукових праць.  – 2018. − №1(45). – С.144−156 (Фахове видання).
  5. Kolomiiets Т. The family as a factor of the ethnic self-consciousness formation of the personality (cross-cultural study) // Larisa Zhuravleva, Tetiana Kolomiiets, Oksana Shmygliuk. − Іnternational academy journal web of scholar. − 8(26), Vol.2. −  August 2018.− р. 16−24
  6. Особливості рефлексії батьківськьго ставлення підлітками з повних та неповних деструктивних сімей Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – Житомир, 2019. – № 1 (39) – Секція «Психологія». – С. 72−77 (Фахове видання).
  7. Коломієць Тетяна Володимирівна. Особливості репрезентації ставлень сучасних підлітків до оточуючого світу крізь призму екологічної свідомості / Тетяна Коломієць, Алла Литвинчук, Тетяна Можаровська // Психологічний часопис: збірник наукових праць. – Т.5. − №8.− Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019. − С. 147−160 (Фахове видання).
  8. Коломієць Т.В. Чинники задоволеності шлюбом на різних етапах дорослості / Т. Коломієць, В. Ткачук // Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету, 2019. −  №13. − С.159−164 (Фахове видання).
  9. Psychological peculiarities of the interpersonal interaction in adolescence. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12.Психологічні науки, 2020. - Том 12 − № 9(54). – С.58–68 (Фахове видання).
  10. Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства: монографія / Ред. колегія: Т. В. Коломієць, Т. Ю. Кулаковський, Г. В. Пирог; за науковою редакцією професора Л. П. Журавльової. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2020. – 308 с.