Факультет готує фахівців за напрямом «Природничі науки» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст магістр та спеціальностей 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галуззю «Сільське господарство та лісівництво» і 8.04010603 «Екологічна безпека» ОКР магістр, а також фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».

Освітня концепція факультету

Факультет екології і права є одним із провідних центрів агроекологічної освіти, науки в системі вищих навчальних закладів України.

Освітня діяльність має еколого-правове спрямування, захищена від втручання політичних партій, релігійних конфесій.

Пріоритетними завданнями підготовки є:

 • створення умов для розвитку інтелекту, здібностей, талантів майбутнього фахівця;
 • відтворення інтелектуального потенціалу суспільства, формування особистості;
 • формування в кращих традиціях національної та світової культури соціально зрілої фізично розвинутої людини;
 • отримання знань, необхідних для створення умов сталого розвитку суспільства, гарантування безпечних умов існування, вирішення екологічних проблем та завдань, правового захисту населення;
 • залучення здібної молоді до наукових робіт у вирішенні екологічних та правових проблем, формування вмінь та навиків для вирішення соціально-професійних функцій;
 • знання державної та, якнайменш, однієї з іноземних мов на побутовому та професійному рівні.

Історична довідка

Факультет екології і права заснований у серпні 1997 року, та підготовку спеціалістів з напряму «Екологія» зі спеціальностей «Радіоекологія» та «Агроекологія» в університеті розпочато ще у 1995 році. Кафедра економіки навколишнього середовища і екосоціології та кафедра загальної екології, були створені в університеті саме з метою більш ефективного впровадження концепції екологічної освіти і виховання. Потім до складу факультету увійшли новостворені кафедри моніторингу навколишнього природного середовища, менеджменту підприємств та правознавства.

Пізніше в структуру факультету влилася кафедра хімії, а у 2002 році створено кафедру охорони природних ресурсів (нині – охорони довкілля та збалансованого природокористування).

Перший випуск інженерів-радіоекологів відбувся у 2000 році, інженерів-екологів у 2002 році, юристів-правознавців у 2001 році.

Першим деканом факультету був кандидат філософських наук, доцент В.О. Патарідзе, а з вересня 1999 року по грудень 2003 року факультет очолював кандидат сільськогосподарських наук, доцент Б.В. Борисюк, з 2004 по 2012 рік деканом факультету був кандидат сільськогосподарських наук, доцент П.М. Малярчук, з 2012 року деканом факультету знову обрано кандидата сільськогосподарських наук, доцента Б.В. Борисюка. У грудні 2016 року на посаду декана факультету екології і права було обрано професора, доктора економічних наук Данкевича Євгена Михайловича.

Важливий вклад в становлення факультету внесли: член-кореспондент УААН, професор М.Й. Долгілевич, член-кореспондент УААН, професор В.П. Славов, завідувачі кафедрами: Б.А. Шелудченко, В.П. Дубровський, Б.М. Федишин, О.Б. Німко, І.П. Прокопенко, Л.В. Михайловський.

Науково-педагогічний склад

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив, у складі якого 5 професорів, 36 доцент; близько 88% викладачів мають вчений ступінь доктора та кандидата наук. Щорічно залучаються до читання лекцій професори європейських та американських університетів.

Сучасний імідж факультету визначають дослідження та праці провідних НПП університету: професорів Дубового В.І., Надточія П.П., Зіновчук Н.В., Заблоцької О.С., Буднік С.В., доцентів Фещенка В.П., Котюк Л.А., Борисюка Б.В., Харчишина В.Т, Мисливої Т.М., Климчик О.М., Аристархової Е.О., Ляшенко Р.Д., Бондарчук Н.В. та ін..

У складі факультету функціонують п’ять кафедр:

 • Загальної екології;
 • Хімії;
 • Охорони довкілля та збалансованого природокористування;
 • Екологічної безпеки та економіки природокористування;
 • Правознавства.

Навчально-методична робота

На факультеті одноосібно або у співавторстві з науковцями інших навчальних і наукових закладів видано більше 100 посібників, підручників, монографій та рекомендацій виробництву. Співробітниками, в складі творчих колективів, розроблено понад 50 типових програм навчальних дисциплін у системі Міністерства аграрної політики України. Вони є авторами більше 70 розробок, що захищені авторськими свідоцтвами, патентами та свідоцтвами про державну реєстрацію. За період з 2011 по 2014 роки кафедрами факультету видано більше 200 навчально-методичних розробок, 3 підручники, 8 навчальних посібників, розроблено 32 нових курси, а також за 2015 рік видано:

 1. Заблоцька О.С. Хімія з основами біогеохімії: навч. посіб. для студентів екологічних спеціальностей. – Житомир: Вид-во “Житомирський національний агроекологічний університет”, 2009. – 428 с. (гриф МОН України).
 2. Надточій П. П. Екологічна безпека: навч. посіб. / П. П. Надточій, Т. М. Мислива. – Житомир: Вид-во «Житом. націон. агроекол. ун-т», 2011. – 2-ге вид. – 304 с.
 3. Козловський О. Ю. Екологічний туризм: навч. посіб. / О.Ю. Козловський, Б.В. Борисюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 202 с.
 4. Собко В.Г., Харчишин В.Т. Визначник вищих рослин Житомирської області. - К.: Фітосоціоцентр, 2011. - 380 с.
 5. Запольсьський А.К., Войцицький А.П., Пількевич І.А, Багмет А.П. і інш.. Моніторинг довкілля. Том 1. Підручник. Кам’янець-Подільський ПП «Медобори-2006», 2012. – 360 с.
 6. Запольсьський А.К., Войцицький А.П., Пількевич І.А, Багмет А.П., і інш. Моніторинг довкілля. Том 2. Підручник. Кам’янець-Подільський ПП «Медобори-2006», 2012. – 360 с.
 7. Ляшенко Р.Д. Правові основи управління ресурсами: навч. посібник / Р.Д. Ляшенко. – Ж.: Вид-во ФОП Єванок О.О., 2014. – 208 с.
 8. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Лабораторні роботи з ботаніки. Практикум»: Навчальний посібник /М. М. Світельський, М. І. Федючка. Л. А. Котюк, О. В. Іщук, Б. В. Борисюк, О. В. Швайка / за заг. ред. М. М. Світельського. - Житомир: вид-во ЖНАЕУ, 2013. -320 с. (гриф МОН України).
 9. Збалансоване використання земельних ресурсів: навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" у ВНЗ II-IV рівнів акредитації / Клименко М. О., Борисюк Б. В., Колесник Т. М. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 552 с. (гриф МОН України).
 10. Федишин Б.М., Дорохов В.І., Павлюк Г.В., Заблоцька О.С., Борисюк Б.В. Основи екологічної хімії : Підручник / За ред. Б.М. Федишина. – Херсон: Олді-Плюс, 2014. - 512 с. (гриф МОН України).
 11. Бондарчук Н.В. Природоохоронне законодавство та екологічне право: навч. посібник // Н. В. Бондарчук – Ж.: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – 276 с.
 12. Геохімія довкілля: Навчальний посібник / [Тверезовська Н. Т., Євпак І. В., Павлюк Г. В., Тонха О. Л., Сидорко В. П., Заблоцька О. С.] – Видавець Лисенко М. М. : Ніжин – Боярка, 2015. - 403 с. (гриф МОН України, лист № 1/11-19280 від 08.12.2014 р.).
 13. Кураченко Н. М. Методичні розробки для виконання самостійних робіт з курсу «Біологічна хімія з основами фізичної та колоїдної хімії» для студентів 2 курсу технологічного факультету (напрям підготовки: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва) / Н. М. Кураченко. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015. – 72 с.
 14. Матковська С.І. Техноекологія/ С.І. Матковська/ Науково-методичні рекомендації до виконання контр.роботи: ЖНАЕУ. – Житомир, 2015. – 26 с.
 15. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Методологія організації наукових досліджень” (частина 2) «Статистична обробка результатів наукових досліджень» (для студентів спеціальності 8.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища”) / Надточій П. П., Мислива Т. М., Кравчук М.М., Білявський Ю. А., Мартенюк Г. М. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – 164 с.
 16. Бондарчук Н.В. Природоохоронне законодавство та екологічне право: навч. посіб. / Бондарчук Н.В. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – 276 с.
 17. Надточій П. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Методологія оцінки якості ґрунтів». Частина 1 (для студентів спеціальності 8.09010103 “Експертна оцінка ґрунтів”) / П. П. Надточій, Т. М. МисливаЛ. О. Герасимчук, М. М. Кравчук, Ю. А. Білявський. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2016. – 97 с.

Науково-дослідна робота

Викладачами факультету за останні 2011-2014 роки видано 7 монографій, опубліковано понад 300 наукових статей.

 1. Москалець Т.З., Москалець В.В., Ключевич М.М. Синекологічні аспекти формування високопродуктивних фітоценозів зернових і зернобобових культур: монографія / Т.З. Москалець, В.В. Москалець, М.М. Ключевич, В.І. Дубовий, П.В. Писаренко, В.І. Москалець, О.В. Дубовий. – Херсон: Грінь Д.С., 2014 – 514 с.
 2. Атлас агроекологічного стану ґрунтового покриву Житомирської області / В. А. Трембіцький, Т. М. Мислива, О. М. Мартенюк, Ю. А. Білявський. – Житомир : ПТЦ «Облдержродючість», 2011. – 56 с.
 3. Зиновчук Н.В. Концептуальные основы разработки экологических программ по управлению отходами / Раздел коллективной монографии «Отходы – вторичные ресурсы: управление, экономика, организация» в 2х т. Суми, СумГУ, 2013. Т.1. – С.17-39.
 4. Ращенко А.В. Забезпечення ефективності інноваційного розвитку економіки : кол. моногр. / за ред. Т. В. Штерми, С. М. Пилипчук. – Чернівці : ПВНЗ «Буковинський університет», 2013. – 268 с.
 5. Заблоцька О. С. Формування предметних компетенцій з хімії у студентів екологічних спеціальностей : монографія / Ольга Сергіївна Заблоцька. – Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2011. – 424 с.
 6. Костенко С. О. Розділ 4.3 Механізм правового регулювання здійснення державних аграрних інтервенцій в Україні. – С. 154-170 // Проблеми розвитку аграрного та земельного права України: монографія / В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича, В. М. Єрмоленка [та ін.]; за заг. ред. В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича. – К.: ред. журн. «Право України»., Х.: Право, 2013. – 372 с.
 7. Василенко Л.П. Правові проблеми діяльності органів виконавчої влади з питань екології : монографія / Л.П. Василекно; за заг. ред В.І. Курила. – Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2014. – 167 с.

Основні фахові статті за 2014р.

 1. 1. Табакаєва М.Г. Оцінка впливу осаду стічних вод каналізації на продуктивність і якість зерна пшениці озимої / М.Г. Табакаєва, В.І. Дубовий // Вісник ЖНАЕУ: Наук.-теоретич. зб. – № 1 (41), т. 3. – 2014. – С. 245-248.
 2. Борисюк Б.В. Трансформація фізико-хімічних показників ґрунту у лісових формаціях ландшафтного заказника «Миколинці» / Б.В. Борисюк, І.В. Лип’янець // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. Випуск № 1 (41), т.3 2014, С. 108 – 113.
 3. Котюк Л. А. Біоморфологічні особливості LophanthusanisatusAdans при інтродукції в умовах  ботанічного саду ЖНАЕУ / Л. А. Котюк, Д. Б.Рахметов // Сучасна фітоморфологія: Матерали 3-ї між нар. наук. конф. з морфології рослин, 13-15 трав. 2014 р. – Львів,2014. Т.6. – С. 297–302.
 4. Світельський М.М., Особливості проведення експертизи сортів головатню круглоголового (Echinops sphaerocephalus L.) на відмінність, однорідність і стабільність // Вісник національного університету водного господарства та природокористування, 2014, випуск 2 (62). - С.: 208-214.
 5. Надточий П. П. Эталонные величины кислотно-основной буферности дерново-подзолистых почв для фонового мониторинга / П. П. Надточий, Т. Н. Мыслыва // Агрохимия. – 2014. – №3. – С. 83-89.
 6. Мартенюк Г. М. Особливості формування доз внутрішнього опромінення мешканців с. Озерськ Рівненської області / Г. М. Мартенюк, О. Ф. Дунаєвська // Зб. наук. пр. Подільського держ. аграр.-техн. ун-ту. – 2014. – Спец. вип.: Сучасні проблеми збалансованого природокористування. – С. 99-101.
 7. Bilyavskyj Yu. A. Heavy metals in soils of 20-kilometre suburban zone of Zhytomyr / Ю. А. Білявський, Т. М. Мислива // Вісник ЖНАЕУ. - 2014. – №1 (39). - Т. 1. - С. 3-10.
 8. Валерко Р. А. Вміст рухомих форм мікроелементів у ґрунтах приміської зони м. Житомир / Р. А. Валерко // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвід. темат. наук. зб. – Спец. вип. – Кн. 3. – Харків-Миколаїв: 2014. – С. 89-91.
 9. Герасимчук Л.О. Особливості забруднення важкими металлами урбаноземів агроселітебних ландшафтів м. Житомир / Л. О. Герасимчук // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвід. темат. наук. зб. – Спец. вип. – Кн. 3. – Харків-Миколаїв: 2014. – С. 91-93.
 10. Блажкевич Т. П. Вплив чинника часу на інвестиційні проекти у водному господарстві аграрного сектору / Т. П. Блажкевич. – Львів: Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 2014 – № 21(1). – С. 245–252.
 11. Будник С.В. Оптимизация балансових соотношений в агроландшафтах. // Аграрная наука,- 2014.-№3.- С.6-8.
 12. Бордюг, Н. С. Оцінка якості грунтів прилеглих до автомагістралей Новоград-Волинського району / Н. С. Бордюг // Наукові читання-2014 : науково-теоретичний збірник. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2014. – Т. 2. – С. 19-21.
 13. Климчик О. М. Аналіз ефективності процесу водопідготовки питної води на КП «Житомирводоканал» / О.М. Климчик, І. Г. Щербина // “Наука. Молодь. Екологія”. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції в рамках І Всеукраїнського молодіжного з’їзду екологів з міжнародною участю. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. – 400 с. – С. 258- 261.
 14. Матковська С. І.Оцінювання видового складу захисних насаджень промислового мікрорайону міста Житомира/ С. І. Матковська// Науковий вісник НЛТУ України. Серія :Екологія та довкілля. – 2015.- Вип 25 (2). – С.115 – 119.
 15. Заблоцька О.С. Знання про хімізм структурної організації матерії біосфери у підготовці майбутніх екологів / О. С. Заблоцька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / редкол. В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ фірма ″Нілан ЛТД″, 2014. – Випуск 41. – С. 176–179.
 16. Биденко В.Н., Кураченко Н.Н., Шубенко А.И. Радиозащитное действие микроэлементов при проведении опытов с растениями и животными / В.Н. Биденко, Н.Н. Кураченко, А.И Шубенко // Сборник трудов международной научно-практической конференции посвященный 65-летию РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» (18-19 сентября 2014 г.). – Жодино, Беларусь : РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству». – Жодино. – 2014. – С. 310-314.
 17. Горбунова Н.О. Полімерні матеріали для виготовлення кісткових імплантів / Н.О. Горбунова // Наукові читання – 2014 : Статті у науково-теоретичному збірнику. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2014. – Т. ІІ. – С. 45-47.
 18. Ляшенко Р.Д. Право людини на життя : презумпція чи аксіома? // Zbiór raportów naukowych. «Państvo i Pravo 2014. Wniosków, projektów, metod» (Kraków, 29.12.2014 − 30.12.2014 ). – Warszawa: Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. − S. 105 − 106.
 19. Бондарчук Н. В. Актуальні питання адміністративної відповідальності за порушення законодавства щодо земель авіаційного транспорту // Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, Національний університет, 27 лютого 2014 р. − К.: Видавець ТОВ МП ЛЕСЯ, 2014. – 708 с. – С. 485-487.
 20. Василенко Л.П. Правові засади діяльності державних органів Російської Федерації у сфері захисту об’єктів довкілля / Л.П. Василенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. - № 1. – С. 125-132
 21. Кравчук І. І. Наукові підходи до визначення поняття насильства в сім’ї / Ірина Кравчук // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні : Зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 10 квітня 2014р.) / Мін-во аграрної політики та прод-ва України ; Жит. нац. агроекологічний ун-т . – Ж. : ЖНАЕУ, 2014. – С. 270–273.
 22. Бучинська А. Й. Європейська хартія місцевого самоврядування як гарантія захисту прав людини / А. Й. Бучинська // Літописець. Збірник наукових праць. Випуск 10. – Ж: ЖДУ ім.. І.Франка , 2015 – С. 126–129.
 23. Костенко С. О., Стрільчук В. А. Правове регулювання відшкодування податку на додану вартість під час експортної діяльності вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників / С.О. Костенко, В.А. Стрільчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014 – Вип. 10-2 : в 2 т. – Т. 2. – С. 31–33.
 24. Стрільчук В. А., Костенко С. О. Функції конституційно-правових строків / В. А. Стрільчук, С. О. Костенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 31 : в 3 т. – Т. 1. – С. 97–101.
 25. Рудницька Ю. В. Криміналістична характеристика осіб неповнолітніх злочинців, які вчиняють крадіжки  / Ю. В. Рудницька // Збірник наукових праць Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2014 р. - №3 – С. 287-295.

Основні фахові статті за 2015р.

 1. Данкевич Є. М. Екологічна складова діяльності сільськогосподарських підприємств / Є. М. Данкевич // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28. Ч. 3. – Чернівці: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С. 55–57.
 2. Данкевич Є. М. Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва на Житомирщині / Є. М. Данкевич // Вісн. ЖНАЕУ (економічні науки). – 2015. – № 1 (48). т. 2. – С. 192–201.
 3. Данкевич Є. М. Експортний потенціал виробників органічної продукції / Є. М. Данкевич // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки: – Харків: ХНАУ. – 2015. – №3. – С. 180–192.
 4. Аристархова, Е. О. Особливості визначення екотоксикологічного потенціалу питної води / Е.О. Аристархова // Агроекологічний журнал – 2015. – № 3
 5. Матковська С. І. Оцінювання видового складу захисних насаджень промислового мікрорайону міста Житомира / С. І. Матковська// Науковий вісник НЛТУ України. Серія: Екологія та довкілля. – 2015.- Вип 25 (2). – С.115 – 119.
 6. Смаглій В. О. Технології виробництва органічної продукції рослинництва/ В. О. Смаглій // Економіка АПК.–№1. –2015. – С. 46–50.
 7. Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Статистичні діаграми в дослідженні екологічної безпеки довкілля / В.В. Тарасова, І.М. Ковалевська// Вісник ЖНАЕУ – 2015. – № 1. – С. 145-148 .
 8. Бордюг Н.С. Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього середовища» / Н.С. Бордюг // Zbior raportow naukowych. “Pedagogika. Problemy, osiagniecia, innowacyjnosc, praktyki, teoria”. – Warszawa: Wydawca: Sp.zo.o. “Diamond trading tour”, 2015. – С. 9-12.
 9. Буднік С.В. Деякі принципи картографування та їх застосування для аналізу рекреаційних ресурсів.// IX Mіжнародна науково-практична конференція “Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи”.-Житомир- 2015.- С.12-14.
 10. Багмет А.П., Ковальчук С.В. Основи методології використання ГІС-технології в екологічних дослідженнях // Зб. наукових праць ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування» (Україна, м. Кам`янець-Подільський, 27-28 листопаду 2014 р.). - Кам`янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. – с. 101-103.
 11. Горобец С. Н., Горобец О.В. Повышение уровня профессиональной компетентности будущих экономистов посредством факультативного курса с использованием компьютерно ориентированных технологий обучения // Материалы ІІ  Международной научно-практической   конференции "Электронное   обучение  в  непрерывном  образовании" (Россия,  Ульяновск, 16 – 18  марта 2015 г.). – Ульяновск :  УлГТУ, 2015. – С. 460–466.
 12. Лесь А. В. Мотиви купівлі органічної продукції / А. В. Лесь, А. В. Ращенко // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир: Полісся, 2015. – С. 151-154.
 13. Ращенко А. В. Організаційні засади створення кооперативного об’єднань виробників органічної продукції/ А. В. Ращенко // Кооперативні читання : 2015 р. : матеріали Всеукр. наук. – практ. конф., м. Житомир, 27–29 бер. 2015 р. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2015. – С. 328–333.
 14. Шульга І.В. Вплив фунгіцидів на стійкість сіянців сосни звичайної та дуба звичайного щодо збудників хвороб грибкового походження у лісових посівних відділеннях лісових розсадників / В.Б. Левченко, І.В. Шульга // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України» /За загальною редакцією проф.. М.В. Гриньової– Полтава: Астрая,  – С. 55-58.
 15. Корж З.В., Бурлака В.А., Клименко О.М., Бєдункова О.О. Управління та поводження з відходами. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки ОКР «спеціаліст» напряму 06.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» спеціальності 7.04010601 ««Екологія та охорона навколишнього середовища» ІІІ- ІV рівнів акредитації.- Київ: Агроосвіта, 2014.- 22 с.
 16. Блажкевич Т. П. Застосування ігрових критеріїв прийняття сільськогосподарських рішень / Т. П. Блажкевич // Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2015 р.) / ВП НУБіП України “Ніжинський агротехнічний інститут”. – Ніжин, 2015. – С. 186–189.
 17. Климчик О.М., Сидоренко В.В. Органо-мінеральний грунт «Еко Актив» / В.В. Сидоренко, О. М. Климчик // Наука. Молодь. Екологія – 2015: Збірник матеріалів  XІ  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  студентів, аспірантів  та  молодих  вчених  (28-29  травня  2015  року, м. Житомир). – Житомир: Вид-во  ЖНАЕУ, 2015. – 215 с. – С. 6-8.
 18. Ляшенко Р.Д. Шикана у цивільних правовідносинах: до визначення сутності та змісту / Р. Д. Ляшенко, К.І. Бальковська // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 6.
 19. Василенко Л.П. Повноваження та компетенція центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів / В. П. Василенко // Вісник Запорізького національного університету: Юридичні науки. – 2015. - № 1. – С. 101-108.
 20. Бучинська А.Й. Порядок обрання та дострокове припинення повноважень депутатів місцевого самоврядування за законодавством України та Польщі / А. Й. Бучинська // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. - № 2. –С.174-177.
 21. Стрільчук В.А. Феномен глобалізації в національній правовій доктрині / В. А. Стрільчук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – №. 16.
 22. Черниш Р.Ф. Проблеми нормативно-правової регламентації права на вільний доступ до вогнепальної зброї / Р. Ф. Черниш, А. М. Буряченко // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Юридичні науки. – – № 1 (І). – С. 75-81.
 23. Циганчук Н.А. Участь профспілок у трудових спорах /Н. А. Циганчук // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2015. – № 4.
 24. Рись В.Г. Здобутки та проблеми розвитку адвокатури України та сучасному етапі / В. Г. Рись // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук. ст. за мат. ІІІ Міжн. конф. – Ж., 2015. – С. 412 - 417.
 25. Прокопенко І.П. Правове регулювання ведення екологічно безпечного рослинництва в Україні / І. П. Прокопенко // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук. ст. за мат. ІІІ Міжн. конф. – Ж., 2015. – С. 410 - 412.
 26. Костенко С.О. Функції конституційно-правових строків /С. О. Костенко, В. А. Стрільчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. - Вип. 31 . - Т.1. – С. 97-101.
 27. Шишка Ю. М. Социальное назначение механизма регулирования рекламной деятельности в сети Интернет / Ю. М. Шишка // Наука. Мысль. – 2015. – №2. – С. 75-86.
 28. Дубовий В. І., Стежко О. В., Ткалич В. В. Агроекологічна оцінка систем удобрення за вирощування томатів / В. І. Дубовий, О. В. Стежко, В. В., Ткалич. // Вісник аграрної науки: наук.-теор. журнал НААН України №5, 2015. - C. 53-56.
 29. Котюк Л. Онтоморфогенез Hyssopus officinalis L. за умов інтродукції в ботанічному саду ЖНАЕУ // Modern Phytomorphology 2015. - № 7: 135–146.
 30. Фещенко В.П., Мазур А.М., Щербатюк А.Ф.Мазур Е.Р. Екобезпека міграції ксенобіотіків та шляхи мінімізації радіоекологічного навантаження на населення. Радіоекологія-2015. // Матеріали науково-практичної конференції, «Радіоекологічні і радіобіологічні аспекти наслідків Чорнобильської катастрофи» м. Київ, 24–26 квітня 2015 року. – Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 225 с.
 31. Борисюк Б.В. Інтегральна оцінка екологічного стану ґрунтів Брусилівського району // Збірник наукових праць Подільського державного агротехнічного університету «Сучасні проблеми збалансованого природокористування», -2014. -С. 85 – 88.
 32. Пінкіна Т. В., Чернишова Т. М., Пінкін А. А. Розмірно-масові характеристики та виживання молоді ставковика озерного (Mollusca, Pulmonata, Lymnaeidae) в токсичному середовищі // Наукові читання-2015, ЖНАЕУ.
 33. Федючка М. І. Еколого-біологічні особливості формування кореневої маси валеріани лікарської в умовах Полісся України / М. М. Світельський, Т. М. Коткова, О. В. Іщук, Федючка М. І. // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – 2015. – Вип. 1. – С. 235–241.
 34. Чернишова Т. М. Каріотипи видів родини Limacidae (Gastropoda, Pulmonata) // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 20. Біологія: Зб. наукових праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. - №6. ¬ С. 27-35.
 35. Світельський М. М. Еколого-біологічні особливості формування кореневої маси валеріани лікарської в умовах Полісся України / М. М. Світельський, Т. М. Коткова, О. В. Іщук, М. І. Федючка // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – 2015. – Вип. 1 (69). – С. 235–241.
 36. Іщук О.В. Оцінка продуктивності сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum L.) в умовах Центрального Полісся України/ О.В. Іщук //. – Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне. – 2014. – Вип. 2 (66). – С. 107-116.
 37. Коткова Т. М. Екологічна оцінка біотехнічних заходів у напрямку зміцнення кормової бази для оленя європейського благородного (Cervus elaphus) на прикладі ДП «Баранівське лісомисливське господарство» / Т. М. Коткова, М. І. Федючка, М. М. Світельський // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету :  ІХ наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми збалансованого природокористування», 21–22 лист. 2014 р. – С. 211–215.
 38. Харчишин В. Т. Еколого-економічна ефективність проведення контрзаходів в с. Базар Народицького району Житомирської області / В. Т. Харчишин, О. М. Лукомський // Науково-практична конференція з міжнародною участю “Радіоекологія-2015"(24-26 квітня 2015 року). Житомир: в-во ЖДУ ім. І. Франка. - С. 164-175.
 39. Кравчук М.М. Негуміфікована органічна речовина ґрунту як фактор регулювання твердості світло-сірих лісових ґрунтів Полісся / М. М. Кравчук Р. Б. Кропивницький, Т. В. Кравчук // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. – №2 (50). – Т.1. – С. 10-16.
 40. Заблоцька О. С. Реакція проростків пшениці озимої на дію мікроелементів (Сu2+, Zn2+, Nі2+) в умовах водної культури / О. С. Заблоцька, Н. М. Опанащук // Агроекологічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 90–96.
 41. 7-N-Ациламінофункціоналізовані похідні піразоло[3,4-e][1,4]діазепінів / [Дорохов В. І., Кемський С. В., Больбут А. В., Больбут Ю. С., Вовк М.] // Укр. хім. журн. – 2015. – Т. 81, № 2. – C. 124–128.
 42. Перспективи використання епоксиполіуретанових композиційних матеріалів у стоматології / Галатенко Н. А., Горбунова Н. О., Остапенко О. С., Рожнов А. С. // Полімерний журнал. – 2015. – Т. 37. – № 1. – С. 3–10.

Студентська наукова робота

Студенти факультету неодноразово були переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, учасниками міжнародних, міжвузівських та регіональних наукових конференцій.

 Під керівництвом провідних фахівців кафедри  «Правознавство» три роки поспіль кращі студенти здобувають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з юридичних наук:

2012 р. – Буряченко Андрій (ІІ призове місце);

       Власюк Марина (ІІ призове місце);

2014 р.  – Ковальська Яна (ІІ призове місце);

        Спасовська Юрія (ІІІ призове місце);

2015 р. – Бальковська Ксенія (ІІІ призове місце).

 Студент Сидоренко Віталій Наумович  в 2015 році відзначений дипломом ІІІ ступеня як один з переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю наук «Екологія та екологічна безпека» за роботу «Малі агроекологічні селища в Житомирській області» (керівник: доцент Климчик Ольга Миколаївна).

Адреса, контакти

Україна, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, факультет екології і права.

Тел. (0412) 22-27-24