СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ "БАКАЛАВР"

 ОПП «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2020р.

Перелік дисциплін ОС "Бакалавр" (ОП «Захист і карантин рослин»):

Обов'язкові компоненти

 1. Ботаніка (силабус)
 2. Вища математика і біофізика (силабус)
 3. Вступ до фаху (силабус)
 4. Гербологія (силабус)
 5. Мікробіологія та вірусологія (силабус)
 6. Загальна мікологія (силабус)
 7. Загальна ентомологія (силабус)
 8. Загальна фітопатологія (силабус)
 9. Ділова іноземна мова (силабус)
 10. Інформаційні технології (силабус)
 11. Історія та культура України (силабус)
 12. Латинська мова (силабус)
 13. Моніторинг біоти фітоценозів (силабус)
 14. Основи карантину рослин (силабус)
 15. Основи наукових досліджень (силабус)
 16. Охорона праці та безпека життєдіяльності (силабус)
 17. Правознавство (силабус)
 18. Українська мова (за професійним спрямуванням) (силабус)
 19. Фізіологія рослин з основами біохімії (силабус)
 20. Фізичне виховання (силабус)
 21. Філософія(силабус)
 22. Хімія (фахове спрямування) (силабус)
 23. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (силабус)
 24. Агрохімія (силабус)
 25. Ґрунтознавство та землеробство (силабус)
 26. Генетика і селекція рослин (силабус)
 27. Імунітет рослин (силабус)
 28. Інтегрований захист рослин (силабус)
 29. Карантинні шкідливі організми (силабус)
 30. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва (силабус)
 31. Плодівництво з основами декоративного садівництва (силабус)
 32. Прогноз розвитку шкідливих організмів (силабус)
 33. Рослинництво з основами кормовиробництва (силабус)
 34. Сільськогосподарська ентомологія (силабус)
 35. Сільськогосподарська фітопатологія (силабус)
 36. Кліщі, гризуни та нематоди фітоценозів (силабус)
 37. Хімічний захист рослин з основами агротоксикології (силабус)

Вибіркові компоненти

 1. Генетичний метод у захисті рослин (силабус)
 2. Новітні методи захисту рослин (силабус)
 3. Екологічно безпечні методи захисту фітоценозів від шкідливих організмів (силабус)
 4. Основи підприємницької діяльності (силабус)
 5. Основи агробізнесу та менеджменту (силабус)
 6. Стратегія і розвиток агробізнесу (силабус)
 7. Економіка, підприємництво і менеджмент (силабус)
 8. Бджільництво (силабус)
 9. Ентомоанфологія (силабус)
 10. Біоценологія комах (силабус)
 11. Захист рослин за прецизійних та інформаційних технологій (силабус)
 12. Захист рослин за технологій No-till та Mini-till (силабус)
 13. Природоохоронний захист урбофітоценозів (силабус)
 14. Захист рослин за органічного виробництва (силабус)
 15. Біологічний захист рослин від хвороб (силабус)
 16. Біологічний захист рослин від шкідників (силабус)
 17. Агротехнічний та біологічний захист рослин від бур’янів (силабус)
 18. Біологічний захист рослин (силабус)
 19. Контроль біорізноманіття фітоценозів (силабус)
 20. Контроль ґрунтової біоти фітоценозів (силабус)
 21. Контроль шкідливої біоти продукції під час зберігання (силабус)
 22. Контроль здоров’я фітодизайнових композицій (силабус)
 23. Лікарські рослини (силабус)
 24. Рослинництво закритого ґрунту (силабус)
 25. Овочівництво (силабус)
 26. Технологія переробки та зберігання продукції рослинництва (силабус)
 27. Мікотоксикологія (силабус)
 28. Фітонцидологія (силабус)
 29. Основи біотехнології в захисті рослин (силабус)
 30. Агрометереологія (силабус)
 31. Стандартизація у захисті рослин (силабус)
 32. Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва (силабус)
 33. Основи ГІС-технологій (силабус)
 34. Природоохоронне законодавство (силабус)
 35. Захист декоративних і квіткових рослин від шкідливих організмів (силабус)
 36. Захист лікарських рослин від шкідливих організмів (силабус)
 37. Захист фітосмуг від шкідливих організмів (силабус)
 38. Захист їстівних грибів від шкідників і хвороб (силабус)
 39. Захист ботанічних садів від біотичних і абіотичних чинників (силабус)
 40. Захист інтродукованих декоративних рослин (силабус)
 41. Захист природно-заповідних фітоценозів від біотичних і абіотичних чинників (силабус)
 42. Захист нетрадиційних ягідних культур (силабус)
 43. Заходи контролю регульованих шкідливих організмів (силабус)
 44. Методи огляду та експертизи підкарантинного матеріалу (силабус)
 45. Знезараження підкарантинної продукції (силабус)

Експлікації вибіркових дисциплін спеціальності "Захист і карантин рослин" ОС бакалавр

Робочі програми навчальних практик:

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт:

Програма виробничої практики:

Програма атестаційного екзамену:

Методичні рекомендації щодо підготовки кваліфікаційної роботи:

ОПП «Захист і карантин рослин» минулих років:

Результати анкетування

Задоволеність якістю освітньої програми - Google Форми

Опитування ЗВО щодо задоволеності методами і формами навчання та викладання

Опитування викладачів щодо академічної доброчесності

Опитування з обʼєктивності та неупередженності оцінювання здобувачів вищої освіти - Google Форми

Опитування задоволеності ЗВО підтримкою у вирішенні проблем навчання

Опитування задоволеністю ЗВО критеріями оцінювання

Опитування здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності

Опитування щодо задоволеності ЗВО можливостями наукового зростання

Якість викладання і навчання

Якість і зміст освітньо-професійної програми

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ "МАГІСТР"

Проєкт ОПП «Захист і карантин рослин» другого (магістрського) рівня вищої освіти, 2021р.

ОПП «Захист і карантин рослин» другого (магістрського) рівня вищої освіти, 2020р.

ОПП «Захист і карантин рослин» минулих років

 

Перелік дисциплін ОС "Магістр" (ОП «Захист і карантин рослин»):

Обов’язкові компоненти:

 1. Біобезпека у захисті і карантині рослин (силабус)
 2. Зовнішній і внутрішній карантин (силабус) – ( методичні рекомендації)
 3. Логістика та комунікації у захисті і карантині рослин (силабус)
 4. Методологія і організація наукових досліджень (силабус)
 5. Фахова іноземна мова (рівень В2) (силабус)
 6. Соціальна філософія та розвиток науки (силабус)
 7. Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур від хвороб (силабус)
 8. Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин (силабус) – ( методичні рекомендації)
 9. Трофологія (силабус)
 10. Управління чисельності бур’янів у фітоценозах (силабус)
 11. Управління чисельністю комах-фітофагів (силабус)
 12. Фітосанітарний моніторинг (силабус

Вибіркові компоненти:

 1. Діагностика хвороб рослин; (Силабус)
 2. Епіфітотіологія (Силабус)
 3. Фітобактеріологія (Силабус)
 4. Фітовірусологія (Силабус)
 5. Екологія фітоценозів (Силабус)
 6. Новітні технології виробництва фітопродукції (Силабус)
 7. Методи випробувань засобів захисту рослин (Силабус)
 8. Методологія формування сталих урбофітоценозів (Силабус)
 9. Ентомологічні методи експериментальних досліджень (Силабус)
 10. Фізіологія і екологія комах (Силабус)
 11. Патологія комах (Силабус)
 12. Неінфекційні хвороби рослин (Силабус)
 13. Методи створення інфекційних фонів у фітопатології (Силабус)
 14. Патогенез хвороб рослин (Силабус)
 15. Патологія насіння сільськогосподарських культур (Силабус)
 16. Інтегрований захист фітоценозів (Силабус)
 17. Контроль біоти культурних фітоценозів (Силабус)
 18. Захист фітопродукції при зберіганні; (Силабус)
 19. Управління здоров’ям фітоценозів; (Силабус)
 20. Карантин рослин урбофітоценозів; (Силабус)
 21. Карантин рослин квітково-декоративної продукції; (Силабус)
 22. Міжнародні фітосанітарні стандарти; (Силабус)
 23. Шкідливі організми України у міжнародній фітосанітарії. (Силабус)

ЕКСПЛІКАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
ДИСЦИПЛІН ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ

Додаток 2 ЗКР Магістри зведений (*pdf)

Додаток 3 ЗКР Магістри зведений (*pdf)

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт:

Програма виробничої практики:

Методичні рекомендації щодо підготовки кваліфікаційної роботи:

Результати анкетування

Задоволеність якістю освітньої програми

Опитування викладачів щодо академічної доброчесності

Опитування випускників щодо їх кар`єрного шляху та траєкторії працевлаштування

Опитування з обʼєктивності та неупередженності оцінювання здобувачів вищої освіти

Опитування задоволеністю ЗВО критеріями оцінювання

Опитування задоволеності ЗВО підтримкою у вирішенні проблема навчання

Опитування ЗВО щодо академічної доброчесності

Опитування ЗВО щодо задоволеності методами і формами навчання та викладання

Опитування роботодавців

Опитування щодо задоволеності ЗВО можливостями наукового зростання