Посада

Професор кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

доктор сільськогосподарських наук

Вчене звання

професор

Дата і місце народження

2 листопада 1946 р., с. Забріддя Черняхівського району Житомирської області

Дані про вищу освіту
 • Житомирський сільськогосподарський інститут, 1970 р.
 • Аспірантура Всесоюзного науково-дослідного інституту картопляного господарства (м. Москва), 1973 р.
Тема докторської дисертації та рік захисту

«Бактеріальні хвороби картоплі в Україні та створення стійких проти них сортів», 1994.

Сфера наукових інтересів

Агроекологічні моделі у механізмах оцінки і контролю розвитку та поширення хвороб в сучасних сівозмінах овочевих культур Полісся України.

Веде науковому діяльність у напрямку фітопатології, імунітету та селекції картоплі на стійкість до шкідливих організмів. Являється одним з організаторів створення генофонду картоплі на стійкість до хвороб бактеріального походження. Ним створено вихідні форми з числа сортів вітчизняної, зарубіжної селекції, культурних, примітивних і диких видів та інцухт-ліній, які характеризуються високою резистентністю до хвороб і шкідників. Ці сортозразки знаходять широке використання в селекційних центрах та наукових установах України. Співавтор 12 сортів картоплі, зокрема: «Зарево», «Воловецька», «Віхола», «Луговська», «Світанок київський», «Українська рожева», «Пролісок», «Ромашка 8», «Либідь», «Бородянська рожева». Ці сорти районовані в Україні, Росії, Білорусі та країнах Прибалтики.

Загальна кількість публікацій

Опубліковано більше 267 наукових праць, з них вісім посібників: «Про картоплю», «Агроекологічні основи вирощування картоплі», «Хвороби і шкідники картоплі», «Генетика», «Основи наукових досліджень в агрономії і захисті рослин», «Захист картоплі від хвороб, шкідників та бур’янів», «Селекція плодових культур», «Інфекції насіннєвого садивного і рослинного матеріалу».

Має 13 авторських свідоцтв та винаходи. Формує наукову школу з напрямку захисту рослин, зокрема під його керівництвом захищено 14 кандидатських дисертацій, а в даний час є керівником двох аспірантів та трьох здобувачів.

Співавтор методичних рекомендацій щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни «Імунітет рослин» (для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Захист рослин»), методичних вказівок до вивчення дисципліни «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Агрономія», методичних вказівок до вивчення дисципліни «Селекція плодових та овочевих культур» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Агрономія», методичних рекомендацій щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни «Кліщі, нематоди – шкідливі організми» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Захист рослин», методичних рекомендацій щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Епіфітотіологія» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Захист рослин» ОКР «Магістр», методичних вказівок до вивчення дисципліни «Картоплярство» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Агрономія».

Основні наукові та методичні праці:
 • Положенець В. М. Вплив ступеня ураження листків картоплі ранньою сухою плямистістю на продуктивність і фізіолого-біохімічні особливості рослин / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська, І. В. Овчар, Н. М. Плотницька // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – Львів : ЛДАУ, 2006. – № 10. – С. 302–306.
 • Тимощук О. А. Методи оцінки сортів картоплі на стійкість проти хвороб / О. А. Тимощук, Н. М. Плотницька, І. А. Журавська // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Аграрна наука і освіта ХХІ століття». – Уманський державний аграрний університет, 12–13 жовт. 2006 р. – С. 65–66.
 • Немерицька Л. В. Вплив ураження листків картоплі ранньою сухою плямистістю на урожайність, якість та деякі біохімічні властивості рослин / Л. В. Немерицька, І. А. Журавська, І. О. Овчар, Н. М. Плотницька // Тези доповідей ІІ-ї міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Наука. Молодь. Екологія – 2006». – Житомирський державний агроекологічний університет, 15–16 черв. 2006 р. – С. 25–26.
 • Овчар І. О. Взаємовідносини Alternaria solani з грибами роду Fusarium, які паразитують на картоплі / І. О. Овчар, І. А. Журавська, О. А. Тимощук // Тези доповідей науково-практичної конференції молодих учених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва», Інститут агроекології УААН, м. Київ, 22–24 трав. 2007 р. – С. 80–81.
 • Положенець В. М. Вплив препаратів на ураження картоплі мокрою бактеріальною гниллю / В. М. Положенець, І. Ф. Вернигора // Науково-виробничий журнал “Картоплярство України”. – Київ, 2009. – № 2.
 • Положенец В. М. Основные болезни листьев картофеля в Украине / В. М. Положенец, Л. В. Немерицкая, И. Ф. Вернигора, И. А. Журавская // Картофелеводство : сборник научных трудов. Материалы координационного совещания и научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения А. Г. Лорха – М. : Всероссийский НИИ картофельного хозяйства, 2009. – № 1. – С. 305–310.
 • Положенець В М. Використання методів пасинкування та культури верхівкової меристеми в оздоровленні картоплі від дитиленхозу / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, Д. Ю. Демченко // Вісник ЖНАЕУ. – №1. – 2010. – С. 172 – 176.
 • Положенець В. М. Розповсюдження глободерозу картоплі в умовах Житомирщини /В. М. Положенець, О. А. Тимощук, О. В. Гурманчук // Науково-виробничий журнал “Картоплярство України” – К.: Видавнича компанія “КИТ”, 2010. – №1 – 2 (18–19). – С. 42–45.
 • Положенець В. М. Ідентифікація рас збудника альтернаріозу картоплі Alternaria solani в умовах Полісся України / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету : науково-теоретичний збірник. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – № 2 (29), Т. 1. – С. 68–74.
 • Положенець В.М. Заходи обмеження розвитку мокрої бактеріальної гнилі картоплі / В.М. Положенець, І.Ф. Вернигора, Л.В. Немерицька. – Умань, 2011. – С. 92–97.
 • Положенец В. М. Биологические особенности возбудителей бактериозов картофеля / В. М. Положенец, Л. В. Немерицкая, И. А. Журавская // Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Теоретические и прикладные аспекты современной фитопатологии и иммунитета растений», Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству, Минск-Самохваловичи, 13–15 июл. 2011 г. – С. 47.
 • Положенець В. М. Розповсюдженість та шкодочинність альтернаріозу картоплі на Поліссі України / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету : науково-теоретичний збірник. – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – № 1 (30), Т. 1. – С. 91–96.
 • Положенець В. М. Прогнозування дати появи альтернаріозу картоплі в Поліссі України / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Вісник Львівського національного аграрного університету : агрономія. – Львів : ЛНАУ, 2012. – № 16. – С. 361–367.
 • Положенець В. М. Оцінювання сортів картоплі на стійкість проти альтернаріозу в умовах Полісся України / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Картоплярство: міжвідомчий тематичний збірник. – К. : Ін-т картоплярства НААНУ, 2012. – № 4. – С. 49–55.
 • Положенець В. М. Фунгіциди проти альтернаріозу картоплі / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Карантин і захист рослин: науково-виробничий журнал. – К. : НААЕУ, 2012. – № 6. – С. 24–26.
 • Положенець В.М. Захист картоплі від мокрої бактеріальної гнилі / В.М. Положенець, І.Ф. Вернигора, О.А. Тимощук // Карантин рослин: науково-виробничий журнал. – К., 2012. – С. 25–28.
 • Положенец В. М. Альтернариоз картофеля и меры борьбы с ним в условиях зоны Полесья Украины / В. М. Положенец, Л. В. Немерицкая, И. А. Журавская, С. В. Федорчук // Картофелеводство: сб. науч. тр. / РУП «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». – Минск, 2014.
 • Положенець В. М. Біологічні особливості збудника альтернаріозу картоплі та обгрунтування заходів захисту в умовах Полісся України / В. М. Положенець, Немерицька Л. В., Журавська І. А., Федорчук С. В. // Збірник наукових праць «Агропромислове виробництво Полісся». – Інститут сільського господарства Полісся УААН. – 2014.
 • Положенець В. М. Взаємовідносини збудника сріблястої парші картоплі (Helminthosporium solani) із збудниками сухої фузаріозної (Fusarium oxysporum) та мокрої бактеріальної (Pectobacterium carotovorum) гнилей / В. М. Положенець, О. М. Фещук / Карантин і захист рослин. – 2014.
 • Положенець В. М. Поширення сріблястої та порошистої парші бульб картоплі в зоні Правобережного Полісся України / В. М. Положенець, О. М. Фещук, С. Л. Гуторчук // Агробіологія. – 2014.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.