Посада

Завідувач кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

Директор інституту, доктор сільськогосподарських наук, 

професор

Вчене звання

 Професор

Дані про вищу освіту

У 1999 р. закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія». Працював у КСП „Іскра” на посаді агрохіміка.

 

У 2004 році захистив дисертацію на тему: “Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України” на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

У 2006 році отримав диплом доктора філософії, а у 2008 р. присвоєно звання доцента кафедри захисту рослин.

Упродовж 2012–2014 рр. працював заступником з навчальної роботи декана агрономічного факультету ЖНАЕУ.

У період 2013–2015 рр. – представник від агроекологічного університету у науково-методичній комісії зі спеціальності „Захист рослин” у ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта" Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У 2016 році обраний і є наразі членом науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії підкомісії 202 „Захист і карантин рослин” сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

 

Із 30.11.2015 року виконував обов’язки, а із 25.05.2016 року є завідувачем кафедри захисту рослин та директором науково-інноваційного інституту агротехнологій та землеустрою Житомирського національного агроекологічного університету.

 

У 2018 році захистив дисертацію «Мікози тритикале (Тriticosecale Witt.) i спельти (Triticum spelta L.) та обґрунтування екологічно безпечних систем захисту в Поліссі України» та здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

 

У 2019 р. підвищував кваліфікацію та отримав Сертифікат учасника Міжнародного стажування з принципів обґрунтування концепції формування та функціонування сталих і оздоровчих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних і абіотичних чинників, яке проходило з 09 вересня по 11 жовтня 2019 р. в Академії Гуспол, Томіндо, Чеська республіка (CerAkHus 026/2019). 

Тема дисертації та рік захисту

“Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України”, 2004 р.

Сфера наукових інтересів

«Мікози фітоценозу тритикале та обгрунтування системи захисту від них в Поліссі України»;

«Наукові основи систем захисту сорго зернового від шкідливих організмів в Поліссі України»;

«Грибні хвороби жита озимого (Secale cerealе L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України»;

«Наукові основи гармонізації фітоценозів та захисту їх рослин при виробництві органічної продукції на малопродуктивних та еродованих землях Полісся України».

Автор більше 215 наукових праць з проблем агрономії, захисту рослин, органічного виробництва, серед яких: навчальні посібники, монографія, 18 патентів на винаходи, статті, науково-методичні та практичні рекомендації виробництву тощо.

Загальна кількість публікацій

Автор більше 283 наукових праць з проблем агрономії, захисту рослин, органічного виробництва, серед яких: навчальні посібники, монографія, 35 патентів на корисну модель, статті, науково-методичні та практичні рекомендації виробництву тощо.

Основні наукові та методичні праці:
 • Ключевич М.М. Резерванти грибних хвороб зернових культур у фітоценозах Полісся / М.М. Ключевич // Вісн. ЖНАЕУ. – 2009. – № 2. – С. 87 – 95.
 • Ключевич М.М. Вплив сівозмінного фактора та систем удобрення на розвиток хвороб жита озимого в умовах Полісся / М.М. Ключевич, Ю.В. Осовець // Вісн. ПДАА. – 2010. – № 4. – С. 70 – 74.
 • Природоохоронні принципи захисту декоративних і квіткових рослин від шкідливих організмів [наук.-метод. посібник для самостійної роботи з вивчення дисц.: Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників – студентами вищих аграрних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації ОКР „Спеціаліст” та „Магістр” напряму підгот. 7.09010501 і 8.09010501 – „Захист рослин”] / П.Я. Чумак,  О.О. Сикало, М.М. Ключевич, О.М. Яковенко. – К.: ПП „Рута”, 2012. – 228 с.
 • Писаренко П.В. Формування високопродуктивних фітоценозів тритикале озимого сорту ДАУ 5 в умовах Лісостепу та Полісся України: науково-методичні рекомендації / П.В.Писаренко, В.В. Москалець, Т.З. Москалець, В.І. Москалець, В.І. Дубовий, О.В. Дубовий, М.М. Ключевич, В.А. Полінкевич. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 58 с.
 • Тарасюк С.І.. Формування високопро-дуктивних агрофітоценозів і нормативно-безпечної рослинницької продукції за різних агротехнологій в умовах радіонуклідного забруднення території Українського Полісся: науково-практичні рекомендації / С.І. Тарасюк, Т.З. Москалець, М.М. Ключевич та ін.; за ред. С.І. Тарасюка. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 40 с.
 • Агроекологічний паспорт сорту тритикале озимого ДАУ 5 лісостепового та поліського екотипу (морфо-біологічні особливості та науково-практичні рекомендації щодо формування високопродуктивних посівів) / В.В. Москалець, П.В. Писаренко, Т.З. Москалець, В.І. Москалець, М.М. Ключевич, П.П. Храпійчук. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 12 с.
 • Синекологічні аспекти формування високопродуктивних фітоценозів зернових і зернобобових культур: монографія / [Москалець Т.З., Москалець В.В., Ключевич М.М. та ін.]. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 514 с.
 • Пат. 89627 Україна, МПК (2014.01) А01С14/00. Спосіб підвищення продуктивності зеленої маси в агроценозі насіннєвої люцерни / Вигера С.М., Ключевич М.М.; власник НУБіП України. – № u201314096; заявк. 04.12.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 • Пат. 90031 Україна, МПК (2014.01) А01С14/00. Спосіб підвищення продуктивності зеленої / Вигера С.М., Ключевич М.М.; власник НУБіП України. – № u201314106; заявк. 04.12.2013; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9.
 • Пат. 92923 Україна, МПК (2014.01) А01С14/00. Спосіб підвищення продуктивності зеленої маси в посівах насіннєвої люцерни / Вигера С.М., Ключевич М.М, Меженська Л.О.; власник НУБіП України. – № u201403562; заявк. 07.04.2014; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17.
 • Ключевич М.М. Природний захист рослин за виробництва органічної продукції / М.М. Ключевич, М.М. Лісовий // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 3. – С. 54–57.
 • Kluchevich M. The principles of natural plant protection under organic farming / M. Kluchevich, N. Lesovoy // Agroecological journal. – 2014. – № 3. – P. 54–57.
 • Ключевич М. М. Вплив обробітку грунту та удобрення на розвиток мікозів тритикале озимого в Поліссі України / М. М. Ключевич // Захист і карантин рослин. – 2014. – Вип. 60. – С. 144–150.
 • Ключевич М. М. Особливості захисту тритикале та споріднених із пшеницею видів проти мікозів в умовах органічного виробництва / М. М. Ключевич // Органічне виробництво і продовольча безпека : [матеріали доп. учасників ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.], (Житомир, 23 квітня 2015 р.). – Житомир : Полісся, 2015. – С. 482–485.
 • Біологічні та екологічні аспекти механізму прояву Blumeria graminis (DC.) f. sp. tritici Speer у фітоценозах представників триби Тriticeae [Електронний ресурс] / М. М. Ключевич, Т. З. Москалець, В. В. Москалець, В. К. Рибальченко // Наукові доповіді НУБіП України. – 2015 – 5 (54). – Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2015_5/16.pdf.
 • Kluchevich M. M. Main fungial diseases of spelt in Polissya / M. M. Kluchevich, P. V. Piontkovsky // Зб. наук. праць ННЦ Інститут землеробства. – 2015. – Вип. 3. – С. 64–68.
 • Kluchevich M. М. The principles of natural plant protection under organic farming / M. М. Kluchevich // Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 97–103.
 • Ключевич М. М. Розвиток мікозів на тритикале ярому залежно від удобрення в Західному Поліссі / М. М. Ключевич, В. М. Плакса // Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. – 2016. – Вип. 88, ч. 1. Сільськогосподарські науки. – С. 252–261.
 • Ретьман С. В. Розовая снежная плесень тритикале озимого в условиях Полесья Украины / С. В. Ретьман, М. М. Ключевич // Земледелие и защита растений. – – № 3 (106). – С. 31–34.
 • Ключевич М. М. Контроль мікозів спельти озимої в умовах Полісся України / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 1. – С. 1–3.
 • Ключевич М. М. Ефективність обробки насіння тритикале озимого протруйником Кінто Дуо, КС та біологічними препаратами у захисті від мікозів / М. М. Ключевич // Захист і карантин рослин. – 2015. – Вип. 61. – С. 128–136.
 • Ключевич М. М. Фузаріоз колоса на сортах тритикале озимого в умовах Лісостепу України / М. М. Ключевич // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2016. – № 1, вип. 30. – С. 67–73.
 • Ключевич М. М. Вплив строків сівби та норм висіву насіння тритикале озимого на розвиток мікозів й урожайність культури в Поліссі України / М. М. Ключевич, В. В. Сторожук // Зб. наук. праць Вінницького НАУ. Сільське господарство та лісівництво – 2016. – № 3. – С. 84–94.
 • Ключевич М. М. Захист спельти озимої від хвороб на ранніх етапах органогенезу / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 5. – С. 5–9.
 • Ключевич М. М. Розвиток мікозів тритикале озимого залежно від мінерального живлення і систем захисту в Поліссі України / M. М. Ключевич // Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2016. – № 1 (53), т. 1. – С. 65–73.
 • Ключевич М. М. Вплив регуляторів росту рослин на розвиток мікозів і врожайність тритикале озимого в умовах Полісся / М. М. Ключевич // Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. – 2016. – Вип. 89 ч. 1. Агрономія. – С. 69–79.
 • Ключевич М. М. Ефективність фунгіцидів у захисті тритикале озимого від мікозів / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 6. – С. 9–11.
 • Ключевич М. М. Микофлора зерна тритикале в условиях Полесья Украины / М. М. Ключевич // Земледелие и защита растений. – – № 4 (107). – С. 35–36.
 • Ключевич М. М. Стійкість сортозразків тритикале озимого до бурої листкової іржі в умовах лісостепового екотопу / М. М. Ключевич // Вісн. Сумського НАУ. Агрономія і біологія. 2016. Вип. 2 (31). С. 55–60.
 • Ретьман С. В. Хвороби листя тритикале та спельти в Поліссі України / С. В. Ретьман, М. М. Ключевич // Агроекологічний журнал. № 1. С. 72–75.
 • Ретьман С. В., Ключевич М. М. Заболевания листьев тритикале озимой в Полесье Украины. Защита и карантин растений. № 4. С. 24–26.
 • Ключевич М. М. Влияние протравливания семян проса на развитие болезней и урожайность культуры в Полесье Украины / М. М. Ключевич, С. Г. Столяр // Земледелие и защита растений. № 2 (111). С. 28–30.
 • Ключевич М. М. Влияние абиотических факторов на развитие микозов проса в Полесье Украины / М. М. Ключевич, С. Г. Столяр // Земледелие и защита растений. № 5 (114). С. 14–17.
 • КлючевичМ. М. Спосіб захисту посівів спельти озимої від грибних хвороб : пат. 126955 Україна : МПК (2018.01) A01N43/653 (2006.01), A01N63/00, A01P3/00, A01P21/00; № u 2018 01383; заявл. 12.02.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
 • КлючевичМ. М. Спосіб обробки насіння тритикале озимого проти мікозів : пат. 126956 Україна : МПК (2018.01) А01C1/00, A01N25/00, A01N25/02(2006.01), A01P3/00, A01P21/00; № u 2018 01384; заявл. 12.02.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
 • Ключевич М. М. Болезни листьев спельты в Полесье Украины / М. М. Ключевич // Земледелие и защита растений. 2016. № 6 (109). С. 28–30.
 • Ключевич М. М. Стійкість сортозразків тритикале озимого до бурої листкової іржі в умовах лісостепового екотопу / М. М. Ключевич // Вісн. Сумського НАУ. Агрономія і біологія. 2016. Вип. 2 (31). С. 55–60.
 • Ретьман С. В. Хвороби листя тритикале та спельти в Поліссі України / С. В. Ретьман, М. М. Ключевич // Агроекологічний журнал. 2016. № 1. С. 72–75.
 • Ретьман С. В., Ключевич М. М. Заболевания листьев тритикале озимой в Полесье Украины. Защита и карантин растений. 2017. № 4. С. 24–26.
 • Ключевич М. М. Влияние протравливания семян проса на развитие болезней и урожайность культуры в Полесье Украины / М. М. Ключевич, С. Г. Столяр // Земледелие и защита растений. 2017. № 2 (111). С. 28–30.
 • Ключевич М. М. Влияние абиотических факторов на развитие микозов проса в Полесье Украины / М. М. Ключевич, С. Г. Столяр // Земледелие и защита растений. 2017. № 5 (114). С. 14–17.
 • Ключевич М. М., Столяр С. Г., Мельничук А. О. Вплив біологічних препаратів на розвиток мікозів та урожайність проса в Поліссі України. Агробіологія. 2017. № 1 (131). С. 101–105.
 • Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Найпоширеніші грибні хвороби жита озимого в Поліссі України. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2017. Вип. 2(61). Т. 1. С. 50–55.
 • Ключевич М. М., Столяр С. Г. Мікобіота зерна Рanicum miliaceum L. в Поліссі та Лісостепу України. Мікробіологічний журнал. 2018. Т. 80. № 4. С. 69–77.
 • Природо-охоронно-економічні аспекти гармонізації виробництва фітопродукції в Україні згідно стандартів ЄС / С. М. Вигера, Д. Т. Гентош, М. М. Ключевич, С. Г. Столяр. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи : монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. Київ : «Центр учбової літератури». 2019. С. 432–443.
 • Превентивний захист урбофітоценозів від попелиць : монографія / П. Я. Чумак, С. М. Вигера, О. О. Сикало, М. М. Ключевич, Т. О. Чернега, Л. С. Школьна. Київ : ЦП «Компринт», 2018. 324 с.
 • Ключевич М. М. , Гриценко О. Ю. Ураження сортів жита озимого та шкідливість бурої листкової іржі за органічного виробництва в Поліссі України. Вісник Сумського НАУ. Серія «Агрономія і біологія». 2018. Вип. 9(36). С. 14–17.
 • Detection of air-borne mycotoxin levels by immunobiosensor / N. F. Starodub, M. M. Kluchevich, A. Srekacs, S. M. Vigera. World Journal of Engineering Research and Technology. 2018. Vol. 4. Issue 5. P. 01–06.
 • Kluchevich M. M., Chumak P. Ya., Vigera S. M. New and dangerous bactersa disease of oleander Pseudomonas savastanoi pv. Nerii in greenhouses of Ukraine. Modern Phytomorphology. 2018. Vol. 12. P. 131–133. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.1812104
 • Lesovoy N., Sykalo O., Chumak P., Vigera S., Kliuchevich M. The Mediterranean Butterfly Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) in the Fomin Botanic Garden. Russian Journal of Biological Invasions. 2019. Vol. 10, № 1, pp. 104–107.
 • КлючевичМ. М. Спосіб захисту посівів спельти озимої від грибних хвороб : пат. 126955 Україна : МПК (2018.01) A01N43/653 (2006.01), A01N63/00, A01P3/00, A01P21/00; № u 2018 01383; заявл. 12.02.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
 • КлючевичМ. М. Спосіб обробки насіння тритикале озимого проти мікозів : пат. 126956 Україна : МПК (2018.01) А01C1/00, A01N25/00, A01N25/02(2006.01), A01P3/00, A01P21/00; № u 2018 01384; заявл. 12.02.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
 • Ефективний спосіб передпосівної обробки насіння спельти озимої : пат. 133441 Україна, МПК (2019.01) А01G 13/00; № u 2018 10241; заявл. 16.10.2018, опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.
 • Ефективний спосіб передпосівної обробки насіння спельти озимої : пат. 133441 Україна, МПК (2019.01) А01G 13/00; № u 2018 10241; заявл. 16.10.2018, опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.