Посада

Завідувач кафедри захисту рослин

Науковий ступінь

Директор інституту, доктор сільськогосподарських наук,

завідувач кафедри захисту рослин

Вчене звання

 Доцент

Дані про вищу освіту

У 1999 р. закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія». Працював у КСП „Іскра” на посаді агрохіміка.

 

У 2004 році захистив дисертацію на тему: “Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України” на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

У 2006 році отримав диплом доктора філософії, а у 2008 р. присвоєно звання доцента кафедри захисту рослин.

Упродовж 2012–2014 рр. працював заступником з навчальної роботи декана агрономічного факультету ЖНАЕУ.

У період 2013–2015 рр. – представник від агроекологічного університету у науково-методичній комісії зі спеціальності „Захист рослин” у ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта" Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У 2016 році обраний і є наразі членом науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії підкомісії 202 „Захист і карантин рослин” сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

 

Із 30.11.2015 року виконував обов’язки, а із 25.05.2016 року є завідувачем кафедри захисту рослин та директором науково-інноваційного інституту агротехнологій та землеустрою Житомирського національного агроекологічного університету.

 

У 2018 році захистив дисертацію «Мікози тритикале (Тriticosecale Witt.) i спельти (Triticum spelta L.) та обґрунтування екологічно безпечних систем захисту в Поліссі України» та здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

Тема дисертації та рік захисту

“Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України”, 2004 р.

Сфера наукових інтересів

«Мікози фітоценозу тритикале та обгрунтування системи захисту від них в Поліссі України»;

«Наукові основи систем захисту сорго зернового від шкідливих організмів в Поліссі України»;

«Грибні хвороби жита озимого (Secale cerealе L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України»;

«Наукові основи гармонізації фітоценозів та захисту їх рослин при виробництві органічної продукції на малопродуктивних та еродованих землях Полісся України».

Автор більше 215 наукових праць з проблем агрономії, захисту рослин, органічного виробництва, серед яких: навчальні посібники, монографія, 18 патентів на винаходи, статті, науково-методичні та практичні рекомендації виробництву тощо.

Загальна кількість публікацій

215 (двісті п'ятнадцять) наукових праць з проблем агрономії, захисту рослин, органічного виробництва, серед яких: навчальні посібники, монографія, 18 патентів на винаходи, статті, науково-методичні та практичні рекомендації виробництву тощо.

Основні наукові та методичні праці:
 • Ключевич М.М. Резерванти грибних хвороб зернових культур у фітоценозах Полісся / М.М. Ключевич // Вісн. ЖНАЕУ. – 2009. – № 2. – С. 87 – 95.
 • Ключевич М.М. Вплив сівозмінного фактора та систем удобрення на розвиток хвороб жита озимого в умовах Полісся / М.М. Ключевич, Ю.В. Осовець // Вісн. ПДАА. – 2010. – № 4. – С. 70 – 74.
 • Природоохоронні принципи захисту декоративних і квіткових рослин від шкідливих організмів [наук.-метод. посібник для самостійної роботи з вивчення дисц.: Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників – студентами вищих аграрних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації ОКР „Спеціаліст” та „Магістр” напряму підгот. 7.09010501 і 8.09010501 – „Захист рослин”] / П.Я. Чумак,  О.О. Сикало, М.М. Ключевич, О.М. Яковенко. – К.: ПП „Рута”, 2012. – 228 с.
 • Писаренко П.В. Формування високопродуктивних фітоценозів тритикале озимого сорту ДАУ 5 в умовах Лісостепу та Полісся України: науково-методичні рекомендації / П.В.Писаренко, В.В. Москалець, Т.З. Москалець, В.І. Москалець, В.І. Дубовий, О.В. Дубовий, М.М. Ключевич, В.А. Полінкевич. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 58 с.
 • Тарасюк С.І.. Формування високопро-дуктивних агрофітоценозів і нормативно-безпечної рослинницької продукції за різних агротехнологій в умовах радіонуклідного забруднення території Українського Полісся: науково-практичні рекомендації / С.І. Тарасюк, Т.З. Москалець, М.М. Ключевич та ін.; за ред. С.І. Тарасюка. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 40 с.
 • Агроекологічний паспорт сорту тритикале озимого ДАУ 5 лісостепового та поліського екотипу (морфо-біологічні особливості та науково-практичні рекомендації щодо формування високопродуктивних посівів) / В.В. Москалець, П.В. Писаренко, Т.З. Москалець, В.І. Москалець, М.М. Ключевич, П.П. Храпійчук. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 12 с.
 • Синекологічні аспекти формування високопродуктивних фітоценозів зернових і зернобобових культур: монографія / [Москалець Т.З., Москалець В.В., Ключевич М.М. та ін.]. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 514 с.
 • Пат. 89627 Україна, МПК (2014.01) А01С14/00. Спосіб підвищення продуктивності зеленої маси в агроценозі насіннєвої люцерни / Вигера С.М., Ключевич М.М.; власник НУБіП України. – № u201314096; заявк. 04.12.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 • Пат. 90031 Україна, МПК (2014.01) А01С14/00. Спосіб підвищення продуктивності зеленої / Вигера С.М., Ключевич М.М.; власник НУБіП України. – № u201314106; заявк. 04.12.2013; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9.
 • Пат. 92923 Україна, МПК (2014.01) А01С14/00. Спосіб підвищення продуктивності зеленої маси в посівах насіннєвої люцерни / Вигера С.М., Ключевич М.М, Меженська Л.О.; власник НУБіП України. – № u201403562; заявк. 07.04.2014; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17.
 • Ключевич М.М. Природний захист рослин за виробництва органічної продукції / М.М. Ключевич, М.М. Лісовий // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 3. – С. 54–57.
 • Kluchevich M. The principles of natural plant protection under organic farming / M. Kluchevich, N. Lesovoy // Agroecological journal. – 2014. – № 3. – P. 54–57.
 • Ключевич М. М. Вплив обробітку грунту та удобрення на розвиток мікозів тритикале озимого в Поліссі України / М. М. Ключевич // Захист і карантин рослин. – 2014. – Вип. 60. – С. 144–150.
 • Ключевич М. М. Особливості захисту тритикале та споріднених із пшеницею видів проти мікозів в умовах органічного виробництва / М. М. Ключевич // Органічне виробництво і продовольча безпека : [матеріали доп. учасників ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.], (Житомир, 23 квітня 2015 р.). – Житомир : Полісся, 2015. – С. 482–485.
 • Біологічні та екологічні аспекти механізму прояву Blumeria graminis (DC.) f. sp. tritici Speer у фітоценозах представників триби Тriticeae [Електронний ресурс] / М. М. Ключевич, Т. З. Москалець, В. В. Москалець, В. К. Рибальченко // Наукові доповіді НУБіП України. – 2015 – 5 (54). – Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2015_5/16.pdf.
 • Kluchevich M. M. Main fungial diseases of spelt in Polissya / M. M. Kluchevich, P. V. Piontkovsky // Зб. наук. праць ННЦ Інститут землеробства. – 2015. – Вип. 3. – С. 64–68.
 • Kluchevich M. М. The principles of natural plant protection under organic farming / M. М. Kluchevich // Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 97–103.
 • Ключевич М. М. Розвиток мікозів на тритикале ярому залежно від удобрення в Західному Поліссі / М. М. Ключевич, В. М. Плакса // Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. – 2016. – Вип. 88, ч. 1. Сільськогосподарські науки. – С. 252–261.
 • Ретьман С. В. Розовая снежная плесень тритикале озимого в условиях Полесья Украины / С. В. Ретьман, М. М. Ключевич // Земледелие и защита растений. – – № 3 (106). – С. 31–34.
 • Ключевич М. М. Контроль мікозів спельти озимої в умовах Полісся України / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 1. – С. 1–3.
 • Ключевич М. М. Ефективність обробки насіння тритикале озимого протруйником Кінто Дуо, КС та біологічними препаратами у захисті від мікозів / М. М. Ключевич // Захист і карантин рослин. – 2015. – Вип. 61. – С. 128–136.
 • Ключевич М. М. Фузаріоз колоса на сортах тритикале озимого в умовах Лісостепу України / М. М. Ключевич // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2016. – № 1, вип. 30. – С. 67–73.
 • Ключевич М. М. Вплив строків сівби та норм висіву насіння тритикале озимого на розвиток мікозів й урожайність культури в Поліссі України / М. М. Ключевич, В. В. Сторожук // Зб. наук. праць Вінницького НАУ. Сільське господарство та лісівництво – 2016. – № 3. – С. 84–94.
 • Ключевич М. М. Захист спельти озимої від хвороб на ранніх етапах органогенезу / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 5. – С. 5–9.
 • Ключевич М. М. Розвиток мікозів тритикале озимого залежно від мінерального живлення і систем захисту в Поліссі України / M. М. Ключевич // Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2016. – № 1 (53), т. 1. – С. 65–73.
 • Ключевич М. М. Вплив регуляторів росту рослин на розвиток мікозів і врожайність тритикале озимого в умовах Полісся / М. М. Ключевич // Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. – 2016. – Вип. 89 ч. 1. Агрономія. – С. 69–79.
 • Ключевич М. М. Ефективність фунгіцидів у захисті тритикале озимого від мікозів / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 6. – С. 9–11.
 • Ключевич М. М. Микофлора зерна тритикале в условиях Полесья Украины / М. М. Ключевич // Земледелие и защита растений. – – № 4 (107). – С. 35–36.
 • Ключевич М. М. Стійкість сортозразків тритикале озимого до бурої листкової іржі в умовах лісостепового екотопу / М. М. Ключевич // Вісн. Сумського НАУ. Агрономія і біологія. 2016. Вип. 2 (31). С. 55–60.
 • Ретьман С. В. Хвороби листя тритикале та спельти в Поліссі України / С. В. Ретьман, М. М. Ключевич // Агроекологічний журнал. № 1. С. 72–75.
 • Ретьман С. В., Ключевич М. М. Заболевания листьев тритикале озимой в Полесье Украины. Защита и карантин растений. № 4. С. 24–26.
 • Ключевич М. М. Влияние протравливания семян проса на развитие болезней и урожайность культуры в Полесье Украины / М. М. Ключевич, С. Г. Столяр // Земледелие и защита растений. № 2 (111). С. 28–30.
 • Ключевич М. М. Влияние абиотических факторов на развитие микозов проса в Полесье Украины / М. М. Ключевич, С. Г. Столяр // Земледелие и защита растений. № 5 (114). С. 14–17.
 • КлючевичМ. М. Спосіб захисту посівів спельти озимої від грибних хвороб : пат. 126955 Україна : МПК (2018.01) A01N43/653 (2006.01), A01N63/00, A01P3/00, A01P21/00; № u 2018 01383; заявл. 12.02.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
 • КлючевичМ. М. Спосіб обробки насіння тритикале озимого проти мікозів : пат. 126956 Україна : МПК (2018.01) А01C1/00, A01N25/00, A01N25/02(2006.01), A01P3/00, A01P21/00; № u 2018 01384; заявл. 12.02.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.