Посада

Асистент кафедри захисту рослин

Дані про вищу освіту

Житомирський національний агроекологічний університет ОКР «Магістр» за спеціальністю «Захист рослин», кваліфікація «Дослідник із захисту рослин», 2016 р.

Після закінчення вузу працював агрономом у СВК «Глибочицький» Житомирської області.

Тема дисертації

Моніторинг поширення та розвитку хвороб жита озимого та удосконалення елементів комплексної системи його захисту.

Сфера наукових інтересів

Моніторинг поширення та розвитку хвороб жита озимого та удосконалення елементів комплексної системи його захисту

Загальна кількість публікацій

25 наукових праць, серед яких: 1 патент на корисну модель, 1 стаття у науковому фаховому виданні віднесеному до міжнародної науко-метричної бази Web of Science, тези міжнародних та українських наукових конференцій.

 

Основні наукові та методичні праці:

 

 1. Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Найпоширеніші грибні хвороби жита озимого в Поліссі України. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2017. Вип. 2(61). Т. 1. С. 50–55.
 2. Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Ураження сортів жита озимого та шкідливість бурої листкової іржі за органічного виробництва в Поліссі України. Вісник Сумського НАУ. Серія «Агрономія і біологія». 2018. Вип. 9(36). С. 14–17.
 3. Ключевич М. М., Столяр С. Г., Гриценко А. Ю. Вредоносность септориоза листьев в агроценозах ржи озимой Полесья Украины. Земледелие и защита растений. 2019. № 3 (124). С. 48–51.
 4. Спосіб ефективної та безпечної передпосівної обробки насіння жита озимого : пат. 135570 Україна, МПК (2019.01) А01G 13/00; № u 2019 00417; заявл. 15.01.2019, опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.
 5. Спосіб підвищення продуктивності зерна кормових бобів : пат. 135579 Україна, МПК (2019.01) А01С 14/00; № u 2019 00484; заявл. 17.01.2019, опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.
 6. Ключевич М. М., Столяр С. Г., Гриценко О. Ю. Основні грибні хвороби зернових культур в Поліссі України. Оптимізація сучасних технологій в агрономії, захисті рослин та землеустрої : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. присвяч. 10-річчю кафедри захисту рослин, 27–28 квіт. 2017 р., Житомир, 2017. С. 50–55. 
 7. Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Жито озиме – культура органічного виробництва Полісся. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. доп. учасників V Міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 верес. 2017 р., Житомир, 2017. С. 78–83. 
 8. Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Вплив сівозмінного фактору на підвищення продуктивності польових культур. Наукові читання–2018 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених агр. ф-ту. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 43–46.
 9. Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Ефективність передпосівної обробки насіння жита озимого. Сучасні проблеми ведення сільського господарства та підготовки фахівців аграрного профілю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 лют. 2018 р. Біла церква, 2018. С. 8–9.
 10. Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Посівні якості насіння жита озимого залежно від передпосівної обробки біологічними препаратами. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. доп. учасників VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 трав. 2018 р., Житомир : А. А. Евенок, 2018. С. 192–196. 
 11. Ключевич М. М. Гриценко О. Ю. Особливості вирощування бобових культур в органічній сівозміні. Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 черв. 2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 65–67.
 12. Ключевич М. М. Гриценко О. Ю. Поширення та розвиток кореневих гнилей жита озимого в Поліссі України. Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 листопада 2018 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2018. С. 79–81.
 13. Ключевич М. М., Гриценко О. Ю. Вплив регуляторів росту рослин на формування високопродуктивних агрофітоценозів жита озимого в Поліссі України. Трофологія (вчення про закономірності живлення біоти та правильного харчування людей) – новітній міждисциплінарний напрям в Україні : матер. І Всеукр. наук.-освітньо-практ. конф., 25–26 квіт. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ. С. 112–115.
 14. Розвиток кореневих гнилей жита озимого залежно від обробки насіння біологічними препаратами / М. М. Ключевич, О. Ю. Гриценко, А. В. Вашкевич, А. І. Бойчук. Трофологія (вчення про закономірності живлення біоти та правильного харчування людей) – новітній міждисциплінарний напрям в Україні : матер. І Всеукр.наук.-освітньо-практ. конф., 25–26 квіт. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ. С. 121–124.
 15. Шкідливі організми в агроценозах жита озимого в Поліссі України / М. М. Ключевич, О. Ю. Гриценко, А. І. Бойчук, А. В. Вашкевич. Наукові читання–2019 : збірник тез доповідей науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених агрономічного факультету, 17 трав. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 53–56.
 16. Ключевич М. М., Столяр С. Г., Гриценко О. Ю. Вплив абіотичних факторів на продуктивність сортів жита озимого за органічного виробництва. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали доп. учасн. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 трав. 2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 448–452.
 17. Species Composition and Noxiousness of Segetal Vegetation in Winter Rye Agrocoenoses in the Central Ukrainian Polissia / M. М. Kliuchevych, S. H. Stoliar, O. Yu. Hrytsenko, S. V. Retman, Н. М. Tkalenko, L. V. Bilotserkivska. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(2). P. 112–117. URL: https://www.ujecology.com/articles/species-composition-and-noxiousness-of-segetal-vegetation-in-winter-rye-agrocoenoses-in-the-central-ukrainian-polissia.pdf.