Посада

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Старший науковий співробітник

Дата і місце народження

21 квітня 1944 р., Жашківський район, Черкаська область

Дані про вищу освіту

У 1972 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію (м. Київ), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Захист рослин». Працював у Ботанічному саду імені акад. О. Ф. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1970 до 2017 року. У 1988 році захистив дисертацію на тему: “Биологическое обоснование системы мероприятий по борьбе с кокцидами в защищенном грунте”. Отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – захист рослин від шкідників і хвороб. У 2007 році отримав атестат старшого наукового співробітника. Упродовж тривалого часу працював заступником з наукової роботи директора Ботанічного саду імені акад. О. Ф. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нагороджений державними відзнаками: медаль «Двадцать лет победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 1500-летия Киева», «Ветеран праці», «Відмінник освіти України», Диплом та срібна медаль Виставки досягнень народного господарства України, почесні грамотами Міністерства освіти України.

Сфера наукових інтересів
«Захист рослин від шкідливих організмів в умовах урбофітоценозів України»
Загальна кількість публікацій

290 наукових праць з проблем захисту рослин від шкідливих організмів, серед яких: монографії, навчальні посібники, довідники, 13 статей у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародних науко-метричних баз Scopus та Web of Science, 32 патенти на винаходи та статті.

Основні наукові та методичні праці:
  1. Природоохоронні заходи контролю чисельності шкідливих комах калини / О. І. Сильчук, С. М. Вигера, М. М. Лісовий [та ін.]. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : О. О. Євенок, 2016. С. 208–209.
  2. Чумак П. Я., Вигера С. М., Сыкало О. О. Самшитовая огневка обнаружена в Ботаническом саду Киева. Защита и карантин растений. 2018. № 3. С. 31–
  3. Чумак П. Я., Вигера С. М. Асиметрія дзвоникоподібних сенсил задньоспинки Frankliniella occidentalis pergande–один із показників гомеостазу розвитку цього трипса. Young. 2017. № 10, т 50. С.17–
  4. Чумак П. Я., Ковальчук В. П. Мучнистая роса снежноягодника –новое заболевание растений на Украине. Защита и карантин растений. 2017. № 4. С. 45–
  5. Бондарева Л. М, Чумак П. Я. Тисовая плоскотелка Реntаmеrismиstахi (наllеr, 1877) (асаri: Теnиiраlрidае) – новый вредитель тиса в условиях г. Киева. Российский журнал биологических инвазий, 2017. №4. С.13–
  6. Екологічно безпечне регулювання чисельності членистоногих фітофагів рослин роду Sambucus L./ О. І. Сильчук, М. М. Лісовий, С. М. Вигера, О. П. Таран, П. Я. Чумак, В. П. Ковальчук. Вісник аграрної науки. 2017. №  С. 44–48.
  7. Protection of winter spelt against fungal diseases under organic production of phyto-products in the Ukrainian polissia / М. М. Kliuchevych, Yu. A. Nykytiuk, S. H. Stoliar, S. V. Retman, S. М. Vygera. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10 (1). P. 267–272. URL:https://www.ujecology.com/articles/protection-of-winter-spelt-against-fungal-diseases-under-organic-production-of-phytoproducts-in-the-ukrainian-polissia.pdf.

  8. Most recent detection of invasive species Erysiphe palczewskii (Jacz.) u. Braun et s. Takam. on Robinia pseudoacacia L. in Ukraine / M. M. Klіuchevych, S. H. Stoliar, P. Yа. Chumak, S. V. Retman, O. O Strygun, H. M. Tkalenko, S. M. Vigera. Modern Phytomorphology. 2020. Vol. 14. P. 85–92.