Ключевич Михайло Михайлович

Доктор сільськогосподарських наук,

доцент

Дата і місце народження

Народився у Любарському районі, Житомирська область

Коротка біографія

У 1993 працював у КСП „Іскра” Любарського району Житомирської області.

У 1999 р. закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія». Працював у КСП „Іскра” на посаді агрохіміка.

У 2004 році захистив дисертацію на тему: “Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України” на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

У 2008 р. присвоєно звання доцента кафедри захисту рослин.

Упродовж 2012–2014 рр. працював заступником з навчальної роботи декана агрономічного факультету ЖНАЕУ.

У період 2013–2015 рр. – представник від Житомирського національного агроекологічного університету у науково-методичній комісії зі спеціальності „Захист рослин” у ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта" Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У 2016 році обраний і є наразі членом науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії підкомісії 202 „Захист і карантин рослин” сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Із 25.05.2016 року є завідувачем кафедри захисту рослин та директором науково-інноваційного інституту агротехнологій та землеустрою Житомирського національного агроекологічного університету.

У 2018 році захистив дисертацію «Мікози тритикале (Тriticosecale Witt.) i спельти (Triticum spelta L.) та обґрунтування екологічно безпечних систем захисту в Поліссі України» та здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

Сільськогосподарський дорадник.

Підвищення кваліфікації:
- 2012 р.: „Специфіка реалізації оптимального поєднання методів та принципів навчання під час вивчення дисципліни Інтегрований захист рослин” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти);
- 2015 р.: „Обґрунтування методології підготовки фахівців напряму „Захист рослин” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти);
- 2017 р.: „Специфіка реалізації оптимального поєднання методів та принципів навчання під час вивчення навчальної дисципліни Сільськогосподарська фітопатологія” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти);
- 2018 р.: „Організація  процесу консультування” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти).

За значні наукові досягнення, професіоналізм та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для аграрного сектора України нагороджений почесними грамотами і подяками: Житомирської обласної державної адміністрації (2001 р. і 2015 р.), Житомирського національного агроекологічного університету (2011 р., 2012 р., 2016 р., «Гордість Житомирського національного агроекологічного університету» 2017 р.), Житомирської міської ради (2018 р.).

Сфера наукових інтересів

«Мікози фітоценозу тритикале та обгрунтування системи захисту від них в Поліссі України»;

«Наукові основи систем захисту сорго зернового від шкідливих організмів в Поліссі України»;

«Грибні хвороби жита озимого (Secale cerealе L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України»;

«Наукові основи гармонізації фітоценозів та захисту їх рослин при виробництві органічної продукції на малопродуктивних та еродованих землях Полісся України».

Загальна кількість публікацій

Автор більше 215 наукових праць з проблем агрономії, захисту рослин, органічного виробництва, серед яких: навчальні посібники, монографія, 18 патентів на винаходи, статті, науково-методичні та практичні рекомендації виробництву тощо.

Основні наукові та методичні праці:
 • Синекологічні аспекти формування високопродуктивних фітоценозів зернових і зернобобових культур : монографія / Т. З. Москалець, В. В. Москалець, М. М. Ключевич, В. І Дубовий, П. В. Писаренко, В. І. Москалець, О. В. Дубовий. Херсон: Грінь Д. С., 2014. 514 с.
 • Kluchevich M. The principles of natural plant protection under organic farming / Kluchevich, S. Vyghera, N. Lesovoy // Agroecological journal. 2014. № 3. P. 54–57.
 • Ключевич М. М. Вплив обробітку ґрунту та удобрення на розвиток мікозів тритикале озимого в Поліссі України / М. М. Ключевич // Захист і карантин рослин. 2014. Вип. 60. С. 144–150.
 • Ключевич М. М. Вплив елементів мінерального живлення тритикале озимого на розвиток хвороб та продуктивність агроценозу в умовах Західного Полісся України / М. М. Ключевич, В. М. Плакса // Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту. 2015. № 1 (47), т. 1. С. 88–97.
 • Kluchevich M. M. Main fungial diseases of spelt in Polissya / M. M. Kluchevich, P. V. Piontkovsky // Зб. наук. праць ННЦ Інститут землеробства. 2015. Вип. 3. С. 64–68.
 • Kluchevich M. М. The principles of natural plant protection under organic farming / М. Kluchevich // Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту. 2015. № 2 (50), т. 1. С. 97–103.
 • Ключевич М. М. Ефективність обробки насіння тритикале озимого протруйником Кінто Дуо, КС та біологічними препаратами у захисті від мікозів / М. М. Ключевич // Захист і карантин рослин. 2015. Вип. 61. С. 128–136.
 • Ключевич М. М. Контроль мікозів спельти озимої в умовах Полісся України / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. 2016. № 1. С. 1–3.
 • Ключевич М. М. Фузаріоз колоса на сортах тритикале озимого в умовах Лісостепу України / М. М. Ключевич // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2016. № 1, вип. 30. С. 67–73.
 • Ключевич М. М. Захист спельти озимої від хвороб на ранніх етапах органогенезу / М. М. Ключевич // Захист і карантин рослин. 2016. № 5. С. 1–3.
 • Ключевич М. М. Стійкість зразків тритикале озимого до бурої листкової іржі в умовах Центрального Лісостепу України / М. М. Ключевич, С. І. Волощук // Генетичні ресурси рослин. № 18. С. 22–31.
 • Ключевич М. М. Захист спельти озимої від хвороб на ранніх етапах органогенезу / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. 2016. № 5. С. 5–9.
 • Ключевич М. М. Розвиток мікозів тритикале озимого залежно від мінерального живлення і систем захисту в Поліссі України / М. Ключевич // Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту. 2016. № 1 (53), т. 1. С. 65–73.
 • Ключевич М. М. Вплив регуляторів росту рослин на розвиток мікозів і врожайність тритикале озимого в умовах Полісся / М. М. Ключевич // Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. 2016. Вип. 89, ч. 1. Агрономія. С. 69–79.
 • Ключевич М. М. Ефективність фунгіцидів у захисті тритикале озимого від мікозів / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. 2016. № 6. С. 9–11.
 • Ключевич М. М. Микофлора зерна тритикале в условиях Полесья Украины / М. М. Ключевич // Земледелие и защита растений. № 4 (107). С. 35–36.
 • Ключевич М. М. Розвиток хвороб проса в агроценозах Полісся та Лісостепу України / М. М. Ключевич, С. Г. Столяр // Зб. наук. праць Вінницького НАУ. Сільське господарство та лісівництво 2016. № 4. С. 72–79.
 • Ключевич М. М. Болезни листьев спельты в Полесье Украины / М. М. Ключевич // Земледелие и защита растений. № 6 (109). С. 28–30.
 • Ключевич М. М. Стійкість сортозразків тритикале озимого до бурої листкової іржі в умовах лісостепового екотопу / М. М. Ключевич // Вісн. Сумського НАУ. Агрономія і біологія. 2016. Вип. 2 (31). С. 55–60.
 • Ретьман С. В. Хвороби листя тритикале та спельти в Поліссі України / С. В. Ретьман, М. М. Ключевич // Агроекологічний журнал. № 1. С. 72–75.
 • Ретьман С. В., Ключевич М. М. Заболевания листьев тритикале озимой в Полесье Украины. Защита и карантин растений. № 4. С. 24–26.
 • Ключевич М. М. Влияние протравливания семян проса на развитие болезней и урожайность культуры в Полесье Украины / М. М. Ключевич, С. Г. Столяр // Земледелие и защита растений. № 2 (111). С. 28–30.
 • Ключевич М. М. Влияние абиотических факторов на развитие микозов проса в Полесье Украины / М. М. Ключевич, С. Г. Столяр // Земледелие и защита растений. № 5 (114). С. 14–17.
 • КлючевичМ. М. Спосіб захисту посівів спельти озимої від грибних хвороб : пат. 126955 Україна : МПК (2018.01) A01N43/653 (2006.01), A01N63/00, A01P3/00, A01P21/00; № u 2018 01383; заявл. 12.02.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
 • КлючевичМ. М. Спосіб обробки насіння тритикале озимого проти мікозів : пат. 126956 Україна : МПК (2018.01) А01C1/00, A01N25/00, A01N25/02(2006.01), A01P3/00, A01P21/00; № u 2018 01384; заявл. 12.02.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.