Кафедру Захисту рослин створено у 1937 році. До 1941 року і протягом 1944–1946 рр. її очолював доцент А. І. Міліневський. Пізніше дисципліни із захисту рослин викладали фахівці різних кафедр, у тому числі і селекції та насінництва, завідувачем якої був професор А. С. Молостов (1939–1941 рр. і 1944–1965 рр.), доценти: В. В. Собчук (1965–1975 рр.), М. Р. Соловйов (1975–1986 рр.), О. А. Дереча (1987–1991 рр.).

Протягом 1991–2006 рр. фахівці із захисту рослин викладали цикл дисциплін за напрямком та проводили наукові дослідження у складі кафедри рослинництва.

У 2006 р. в університеті відновлено кафедру захисту рослин як окремий структурний підрозділ та впроваджено освітню діяльність із підготовки фахівців за напрямом 6.090105 «ЗАХИСТ РОСЛИН», а наразі за спеціальністю 202 „ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН”. Кафедру очолював заслужений працівник сільського господарства України, кандидат біологічних наук, професор Олексій Артемович Дереча.

Згідно  з наказом № 77К від 03.03.2016 р. про реорганізацію структурних підрозділів ЖНАЕУ до кафедри захисту рослин було приєднано кафедру селекції та біотехнології. Завідувачем кафедри захисту рослин призначено кандидата сільськогосподарських наук, доцента Михайла Михайловича Ключевича.

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі працюють: завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор М. М. Ключевич; доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник О. О. Стригун; кандидати сільськогосподарських наук, доценти: Т. М. Тимощук, Ю. Ф. Руденко, А. В. Бакалова, С. М. Вигера, П. Я. Чумак; Н. В. Грицюк, О. М. Невмержицька; кандидат біологічних наук, доцент І. В. Іващенко; кандидати сільськогосподарських наук, старші викладачі: Н. М. Плотницька, О. В. Гурманчук, С. Г. Столяр; аспірант О. Ю. Гриценко. Із 2016 року на кафедрі читає курс лекцій із загальної та сільськогосподарської ентомології доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії ентомології та стійкості сільськогосподарських культур проти шкідників Інституту захисту рослин НААН України О. О. Стригун.

1 фото кафедри захисту рослин

Якісну підготовку фахівців із захисту і карантину рослин забезпечують також: доктор біологічних наук, доцент Л. А. Котюк; доктори сільськогосподарських наук, професори: В. Г. Дідора та В. Б. Ковальов.

До складу кафедри входять: сім навчальних та дві наукові лабораторії, навчальний клас комп’ютерних технологій, які забезпечують проведення лабораторно-практичних занять із дисциплін кафедри.

 • освітній ступінь «Бакалавр»кваліфікація інспектор із захисту рослин,
 • освітній ступінь «Магістр» кваліфікація дослідник із захисту рослин.

За спеціальністю «Захист і карантин рослин» проводиться підготовка фахівців за спеціалізаціями:

ОС “Бакалавр” Інтегрований захист та карантин рослин, Фітосанітарний моніторинг та прогноз, Захист рослин у виробництві органічної продукції;

ОС “Магістр”– Фітопатологія, Ентомологія, Природоохоронний захист рослин.

Фахівець зі спеціальності знатиме:

 • закони й постанови уряду з питань агропромислового комплексу;
 • накази, розпорядження, інструкції, інші керівні матеріали в галузі захисту рослин;
 • основи земельного й трудового законодавства;
 • закони України "Про захист рослин", "Про карантин рослин";
 • посадові інструкції і розпорядження;
 • комп’ютерну техніку, інформаційні технології;
 • методику і техніку планування та проведення досліджень ринку засобів захисту рослин і послуг;
 • методи й регламенти застосування пестицидів, проведення моніторингу шкідливих організмів і навколишнього природного середовища;
 • регулювання кількості шкідливих організмів в агробіоценозах;
 • сертифікацію і паспортизацію продукції;
 • моделювання та методи збереження корисної фауни під час захисту рослин;
 • об’єкти зовнішнього та внутрішнього карантину рослин;
 • економіку, організацію й управління матеріально-технічним забезпеченням у сфері захисту рослин і обслуговування;
 • організацію і проведення лабораторних та польових досліджень у галузі захисту рослин;
 • організацію, нормування, оплату та мотивацію праці;
 • основи законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

умітиме:

 • розробляти та вдосконалювати перспективні плани розвитку господарства, програми та інтегровані системи захисту рослин, науково-обґрунтовувати застосування пестицидів;
 • розробляти та вдосконалювати системи спостережень за шкідливими організмами та системи заходів із прогнозування і своєчасного інформування про наявність і розвиток шкідників, хвороб та бур'янів;
 • організовувати роботи із визначення фітосанітарного стану посівів, насаджень та зібраного врожаю;
 • вести виявлення, облік пошкоджуваності посівів та прогнозувати витрати врожаю;
 • визначати екологічну та соціально-економічну ефективність систем захисту та засобів захисту рослин;
 • брати проби ґрунту, рослин і шкідливих організмів, проводити виконання відповідних аналітичних досліджень;
 • готувати робочі суміші, препарати, обробляти ними посіви, насадження і зібрану продукцію рослин;
 • впроваджувати системи заходів із охорони навколишнього середовища та охорони праці, визначати потреби господарства у матеріально-технічних засобах, спецодязі, засобах індивідуального захисту під час роботи з пестицидами.

Під час навчання студенти здобувають знання, які дозволяють:

 • формувати та вирішувати завдання, що виникають під час виконання науково-дослідної роботи в галузі захисту рослин від шкідливих організмів;
 • обирати необхідні методи досліджень у галузі захисту і карантину рослин, моделювати та модифікувати існуючі і розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;
 • розробляти програми, методики досліджень ринку біопрепаратів, пестицидів, захисту рослин, послуг, методів управління врожаєм та якістю продукції;
 • вивчати застосування пестицидів та інших засобів захисту рослин, елементи нових технологій захисту рослин від шкідливих організмів;
 • досліджувати і аналізувати види інформації щодо прогнозу появи та поширення хвороб, шкідників і бур’янів, проводити моніторинг шкідливих організмів, встановлювати їх життєздатність і шкідливість;
 • складати рекомендації стосовно доцільності використання біопрепаратів, пестицидів та інших засобів захисту рослин залежно від фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських рослин, охорони навколишнього природного середовища, вирощування, збереження і переробки екологічно безпечної продукції;
 • обґрунтовувати ступінь впливу фізичних, механічних, біофізичних, агротехнічних, господарських та інших заходів на регуляцію чисельності шкідливих організмів;
 • аналізувати результати застосування ентомофагів, мікробів-антагоністів, збереження і підвищення їх ефективності в біологічному захисті рослин.

Отримання спеціальності дає можливість працевлаштування:

 • фітосанітарних інспекціях (зокрема на посадах фітосанітарних інспекторів);
 • фітосанітарних лабораторіях;
 • екологічних інспекціях;
 • науково-дослідних інститутах;
 • відділах фітосанітарного контролю на митному кордоні;
 • провідних світових компаніях – виробників засобів захисту рослин і їхніх численних дистриб’юторів.

Кафедрою захисту рослин укладено договори про співпрацю із: Інститутом захисту рослин НААНУ, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАНУ; Носівською селекційно-дослідною станцією Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України; Інститутом сільського господарства Полісся НААН України; ННЦ «Інститут землеробства НААН України»; Житомирським обласним педагогічним ліцеєм; ТОВ «Господарський двір» Житомирської обл., Романівського р-ну, с. Вільха; СФГ «Сновмілк» Рівненської обл., Костопельського р-ну, с. Мирне; СФГ «Шевченківське» Житомирської обл., Андрушівського р-ну, м. Андрушівка; ТОВ «Інтер-Случ» Хмельницької обл., Старокостянтинівського р-ну, м. Старокостянтинів; ТОВ «Енселко-Агро» Хмельницької обл., Старокостянтинівського р-ну, с. Сахнівці; ТОВ «Нооекосфера»Житомирської обл., м. Житомира; ТОВ «Вега Агро» Житомирської обл., Брусилівського р-ну; ПОСП «Великояблунецьке» Житомирської обл., Ємільчинського р-ну; ПСП «Саверці» Житомирської обл., Попільнянського р-ну; СФГ «Обрій» Житомирської обл., Лугинського р-ну; СТОВ «Хортиця-Агро» Житомирської обл., Попільнянського р-ну; СТОВ «Ліщинське» Житомирської обл., Житомирського р-ну.

Навчальна та методична робота.

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує викладання наступних дисциплін:

ОС "Магістр"

Перелік вибіркових дисциплін ОС "Магістр"

 • Філософія науки та інноваційного розвитку
 • Трофологія
 • Екологія агроекосистем
 • Біобезпека у захисті рослин
 • Методи випробувань засобів захисту рослин
 • Фітосанітарний моніторинг
 • Захист сировини і продукції при зберіганні
 • Діагностика хвороб рослин
 • Методи створення інфекційних фонів у фітопатологіїІнноваційні технології в рослинництві
 • Шкідники лісу та декоративних насаджень
 • Ентомологічні методи експериментальних досліджень
 • Фізіологія і екологія комах
 • Методологія формування сталих фітоценозів
 • Сучасні та новітні методи захисту рослин
 • Природоохоронні системи захисту рослин

 Освітня програма (*pdf)

Під час викладання лекційного матеріалу та проведення лабораторно-практичних занять використовуються наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених, застосовуються сучасні технічні засоби навчання.

Значна увага приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. Розроблені навчальні програми з усіх дисциплін, що входять до складу фахової підготовки та навчально-методичні комплекси, які містять ґрунтовну інформацію стосовно змісту лекцій, лабораторно-практичних (семінарських) занять, самостійної роботи студентів, курсового проектування, рекомендованої літератури тощо.

На кафедрі захисту рослин проводиться активна робота щодо забезпечення студентів власними навчальними розробками. Вагомою допомогою в організації і підтриманні високого навчально-методичного рівня навчання є підготовка викладачами не тільки навчально-методичних комплексів, методичних вказівок, а й  навчальних посібників та підручників, які є рекомендованими для навчання у всіх вузах України.

РИС 4

Завідувач кафедри М. М. Ключевич шляхом конкурсного відбору МОН України обраний членом науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії підкомісії 202 „Захист і карантин рослин” сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Наукова робота.

Науковці кафедри співпрацюють із науковими установами: Інститутом захисту рослин НААНУ (м. Київ), Інститутом сільського господарства Полісся НААН (м. Житомир), «ННЦ Інститут землеробства НААН» (смт. Чабани), Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НААН (м. Київ), Інститутом пшениці імені В. М. Ремесла НААН України (с. Центральне, Миронівський район, Київська обл..), Інститутом картоплярства НАНУ (смт Немішаєве Київська обл.), Центральним ботанічним садом ім. М. М. Гришка (м. Київ).

Викладацький колектив кафедри прикладає значних зусиль щодо досконалого оволодіння студентами методів моніторингу шкідливих організмів в агроекосистемах та складання паспорту їхнього фітосанітарного стану, розробки сучасних екологічно орієнтованих системами захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів з метою отримання конкурентоспроможної продукції.

 

рис. 7

рис. 8

Викладачі кафедри беруть участь у районних та обласних науково-практичних семінарах, надають практичну допомогу сільськогосподарським підприємствам різних форм власності.

Колектив кафедри проводить дослідження з удосконалення елементів інтегрованого захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів на дослідному полі ЖНАЕУ, філіях кафедри та наукових установах і сільськогосподарських підприємствах різних форм власності за темами:

 • «Наукові основи обґрунтування систем захисту сорго зернового від шкідливих організмів у Поліссі України» (0118U002372) – керівник: д. с.-г. н., професор Ключевич М. М.;
 •  «Короткоротоційна сівозміна з елементами органічної технології вирощування сільськогосподарських культур у Поліссі України» (0119U000456) – керівник: д. с.-г. н., професор Ключевич М. М.;
 • «Грибні хвороби жита озимого (Secale cereal L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України» (0116U008804) – керівник: д. с.-г. н., професор Ключевич М. М.; 
 • «Агроекологічне обґрунтування сталого виробництва сорго в Поліссі України» (0119U001715) – керівник: к. с.-г. н., ст. викладач Столяр С. Г.; 
 • «Встановити закономірності поширення сегетальної та рудеральної рослинності з метою удосконалення заходів регулювання рівня їх присутності в агро- та фітоценозах Житомирського Полісся» (0116U008857) – керівник: к. с.-г. н., доцент Тимощук Т. М.;
 • «Поширення, шкодочинність, біологічні особливості та заходи захисту кукурудзи від сажкових хвороб в умовах Житомирської області» (0116U005757) – керівник: к. с.-г. н., доцент Руденко Ю. Ф.;
 • «Біологічні основи інтродукції лікарсько-ароматичних рослин родини Айстрових (Asteraceae) в Житомирському Поліссі» (0116U005758) – керівник: к. с.-г. н., доцент Іващенко І. В.;
 • «Управління чисельністю комах-фітофагів ягідних культур та удосконалення системи захисту в Центральному Поліссі України (0116U00885) – керівник: к. с.-г. н., доцент Бакалова А. В.

Конференція - буклет

Основні навчально-методичні праці:

 • Технологія вирощування та інтегрований захист соняшника від шкодочинних організмів в умовах Лісостепу України. Навч. посібник / О. А.Дереча, А. С. Малиновський, В. С. Маліновський, М.А. Дажук. – Житомир, 2007. – 86 с.
 • Навчальний посібник з тестової перевірки знань спеціалістів сільськогосподарського виробництва / О.А. Дереча, А. С. Малиновський, М. М. Ключевич, Т. М. Тимощук; За ред. О. А. Деречі. – Житомир: ПП “Житомирська міська друкарня”, 2005. – 116 с.
 • Ресурсозберігаючі технології вирощування зернових культур для господарств різної форм власності. Навчальний посібник / О.А. Дереча, А. А. Майстер, А. О. Годований, А. С. Малиновський. – Житомир: Полісся, 2005. – 192 с.
 • Екологія та рослинництво. Навчальний посібник / П.В. Литвак, А.С. Малиновський, М. Ф. Рибак, О. А. Дереча / 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: Видавництво ДАУ, 2004. – 236 с.
 • Методологія і методика виховання студентів. Навчально-методичний посібник / О.А. Дереча, О. А. Заглада, П. В. Литвак, Малиновський А. С. та ін. – Житомир: Видавництво “Волинь”, 2004. – 172 с.
 • ЧернілевськийМ. С., Малиновський А. С., Дереча О. А. Зелене добриво – важливий захід підвищення родючості ґрунту та урожайності культур в умовах біологізації землеробства. Навчальний посібник. – Житомир, 2003. – 124 с.
 • ДеречаО. А., Венгер В. М., Рибак М. Ф., Герасимчук В. І. Природоохоронна технологія вирощування овочевих культур у відкритому ґрунті зони Північного Лісостепу і Полісся України. Навчальний посібник. – Житомир “Полісся”. – 2003. – 208 с.
 • Біологізація землеробства в умовах Правобережного Полісся України. Навчальний посібник / М.С. Чернілевський, О. А. Дереча, Н. Я. Кривіч, М. Ф. Рибак. – ДАУ, 2002. – 156 с.
 • Технологія вирощування та інтегрований захист картоплі від шкодочинних організмів агроценозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України. Навчальний посібник / О.А. Дереча, М. С. Чернілевський, А. С. Малиновський, М. А. Дажук та ін. – Житомир: Волинь. – 2001. – 141с.
 • Технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культур. Навчальний посібник / О.Ф. Смаглій, О.А. Дереча, П. О. Рябчук та ін. – Житомир: Видавництво “Державний вищий навчальний заклад”, 2007. – 488 с.
 • Основи землеробства. Підручник. О.Ф.Смаглій, О. А. Дереча, Т. М. Тимощук, П. О. Рябчук; за редакцією О. Ф. Смаглія. – Житомир: Видавництво ДВНЗ «ДАУ», 2008. – 514 с.
 • Льонарство: Підручник / В. Г. Дідора, А. С. Малиновський, О. А. Дереча; за ред. В. Г. Дідори. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2008. – 488 с.
 • Технологія вирощування та захисту хмелю від шкідливих організмів / В. М. Венгер, С. О. Трибель, О. М. Лапа та ін.; За ред. В. М. Венгера. –К.: Колообіг: Фенікс, 2011. – 196 с.
 • Агроекологічний паспорт генотипів тритикале озимого ДАУ 5 і Чаян лісостепового та поліського екотипу (морфо-біологічні особливості та науково-практичні рекомендації щодо формування високопродуктивних посівів) / В. В. Москалець, П. В. Писаренко, Т. З. Москалець, В. І. Москалець, М. М. Ключевич П. П. Храпійчук. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 12 с.
 • Комплексні системи захисту с.-г. культур від хвороб / О. В. Чайка, М. М. Ключевич, Т. М. Тимощук // Метод. вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни для студентів агрономічного факультету ОКР „Магістр” спеціальності 8.09010501 „Захист і карантин рослин” заочн. ф. навч.– Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 38 с.
 • Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників : навч. посібник для проведення лабораторних занять і виконання самостійної роботи з вивчення дисципліни студентами у вищих аграрних закладах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації ОС Бакалавр спеціальності „Захист і карантин рослин” \ С. М. Вигера, Ч. Я. Чумак, …, М. М. Ключевич [та ін.]. – К.: , 2016. – 146 с.
 • Іващенко І. В. Антимікробна активність етанольного екстракту SerratulacoronataL. (Asteraceae) за інтродукції в Житомирському Поліссі / І. В. Іващенко // Біологічний вісник МДПУ. – 2016. – Т. 6, № 1. – С. 290–303.
 • Іващенко І. В. Біоморфологічні особливості SerratulacoronataL. (Asteraceae) за умов інтродукції в ботанічному саду ЖНАЕУ / І. В. Іващенко, Д. Б. Рахметов // ModernPhytomorphology. – 2016. – Vol. 10. – P. 71–82.
 • Бакалова А. В. Удосконалення елементів конструкцій обприскувачів для покращення технології захисту смородини чорної від шкідників / А. В. Бакалова, В. Є. Титаренко, В. Г. Радько, [та ін.]. // «Східно-Європейський журнал передових технологій» – Харків, 2017. – №3/1(87) – С.4–10.
 • Ivashchenko I. Phenolic Compounds in Serratulacoronata L. (Asteraceae) Introduced in Ukrainian Polissya / I. Ivashchenko,O.Ivashchenko,D. Rakhmetov // Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. – Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. – P.149–154.
 • Ключевич М. М. Эффективность применения протравителей семян проса на развитие болезней и урожайность культуры в Полесье Украины / М. М. Ключевич, С. Г. Столяр // Земледелие и защита растений. – 2017. – № 2 (111). – С. 28–30.
 • Немерицька Л. В. Сортова резистентність до накопичення радіонуклідів овочевими культурами / Л. В. Немерицька, І. А. Журавська, С. В. Федорчук // BiodiversityaftertheChernobylAccident. Part 1. The scientific proceedings of the International network AgroBioNet. – Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. – P. 195–199.
 • Ретьман С. В. Заболевания листьев тритикале озимой в Полесье Украины / С. В. Ретьман, М. М. Ключевич // Защита и карантин растений. – 2017. – № 4. – С. 24–27.
 • Демидов О. А. Встановлення розвитку септоріозу листя на сортах тритикале озимого в умовах Лісостепу України / О. А. Демидов, М. М. Ключевич, С. І. Волощук // ScientificJournal «ScienceRise». – 2016. – № 8/1 (25). – С. 54–59.
 • Иващенко И. В. Хроматографический анализ фенольных соединений TanacetumbalsamitaL. (Asteraceae) в условиях интродукции в Житомирском Полесье / И. В. Иващенко // Физиологиярастений и генетика. – 2016. – Т. 48, № 2. – С. 178 – 183.
 • Іващенко І. В. Дослідження фенольних сполук полину естрагонового (ArtemisiadracunculusL.) / І. В. Іващенко // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 2. – С. 60–64.
 • Ретьман С. В. Хворобилистятритикале та спельти в ПоліссіУкраїни / С. В. Ретьман, М. М. Ключевич // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 72–75.
 • Чайка О. В. Дослідження ефективності застосування біопрепарату Мікро-1 проти хвороб ячменю ярого в умовах Полісся / О. В. Чайка, С. В. Лапа, Т. М. Тимощук, Н. В. Грицюк // ScienceRise: BiologicalScience. – 2017. – № 2 (5) – С. 34–37.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, учасниками якого щорічно є понад 250 студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 202 «Захист і карантин рослин» та 201 «Агрономія».

Робота наукового студентського гуртка кафедри включає проведення систематичних засідань, на яких, згідно із затвердженим планом роботи на відповідний навчальний період, розглядаються і засвоюються методики закладки польових та лабораторних дослідів; заслуховуються звіти студентів про проведені наукові дослідження та набуті знання під час проходження виробничих практик; за результатами досліджень студентів проводяться наукові студентські конференції, підготовка і відбір матеріалів доповідей на внутрішньовузівські і міжвузівські наукові конференції та для опублікування у наукових виданнях; обговорюються результати захисту дипломних робіт студентами; визначаються шляхи підвищення якості знань; обговорюються актуальні і перспективні напрямки досліджень, що мають першочергове значення для формування висококваліфікованих фахівців із захисту рослин.

Під керівництвом викладачів кафедри студентами підготовлено понад 600 дипломних робіт.

За матеріалами досліджень студенти представляють доповіді на вузівських та міжвузівських науково-практичних конференціях. Крім того, студенти беруть учать у зльотах відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття» та інших заходах.

Колектив кафедри щорічно проводить І тур Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» та бере участь у ІІ турі конкурсу зі спеціальності «Агрономія» (Вінницький національний аграрний університет – отримано нагороду за практичну цінність результатів досліджень, 2014 р.; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва – отримано нагороду ІІІ ступеня, 2015 р. та 2016 р.).

Колективом кафедри у співавторстві підготовлено і видано 13 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки та Міністерства аграрної політики України.

На основі наукових досліджень одержано сім патентів, видано біля 700 наукових праць.

Організаційна робота.

Викладацький колектив кафедри бере активну участь у профорієнтаційній роботі, проводить бесіди із випускниками 11-их класів загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів та навчальних закладів І–ІІ ступенів акредитації Житомирської, Рівненської, Хмельницької та Волинської областей.

Викладацький колектив кафедри систематично проводить зі студентами різні заходи виховного характеру. При проведенні всіх форм занять основні зусилля направляються на виховання у майбутніх спеціалістів високих моральних якостей, поваги до своєї спеціальності,  патріотизму до Батьківщини.

Викладачі кафедри є керівниками студентських за спеціальністю академічних груп спеціальності «Захист і карантин рослин». Наставниками розроблено плани проведення виховної роботи в академічних групах.

Основні зусилля викладачі кафедри спрямовують на виховання у студентів, гуманного відношення до довкілля. Таке поєднання навчальної, виховної і наукової роботи сприяє вихованню у майбутніх спеціалістів любові до Батьківщини та вірності народу України.

Викладачі кафедри залучають студентів до участі у громадському житті університету: у спортивних змаганнях різних рівнів, художній самодіяльності, поліпшенні благоустрою території університету, міста Житомира і населених пунктів області.