Посада

Доцент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1998 р. закінчив Державну агроекологічну академію (м. Житомир), отримав диплом вченого агронома зі спеціалізації „Агроекологія”.

У 1998–1999 рр. працює агрономом насіннєводом КСП „Левківське” с. Левків Житомирського району Житомирської області. У 1999–2002 рр. – аспірант Житомирського державного агроекологічного університету. З 2002 р. – науковий співробітник науково-дослідного інституту регіональних екологічних проблем ДАУ, асистент. З 2008 р. – доцент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Біологічні особливості гриба Rhizoctonia solani Kuhn та заходи обмеження його шкодочинності на картоплі в умовах Полісся України».

Сфера наукових інтересів

Новітні технології зберігання сільсько-господарських культур.

Загальна кількість публікацій

О.А. Саюк є автором та співавтором 5-ти підручників та посібників, 25 наукових статей, 16 рекомендацій виробництву та науково-методичних розробок. У 2004-2005 рр. був лауреатом стипендії Кабінету Міністрів молодим ученим.

Підручники та навчальні посібники:

Навчально-науковий посібник «Шкідники  і хвороби зернових культур при зберіганні» В.Б. Ковальов, І.Ю. Деребон, О.А. Саюк, С.М. В’юнцов, С.В. Федорчук м. Житомир. ЖНАЕУ, – 57 с.

Основні наукові та методичні праці:
 • Саюк О. А. Обробка бульб вапном / О. А. Саюк // Агрономічний науковий популярний журнал. – 2007. – №4. – С.
 • Саюк А. А. Влияние внекорневой подкормки кристалоном коричневым на продуктивность сахарной свеклы // Инновационные технологии в производстве пищевых продуктов / А. А. Саюк, А.Е. Романишин, Н.И. Орловський. – Минск : БелГИПК, 2007. – С. 133–136.
 • Технічні культури: підруч. / А. С. Малиновський, В. Г. Дідора, М. В. Грищак, О.А. Саюк [та ін.] ; під ред. А. С. Малиновського. – Житомир: Держ. агроекол. ун-т., 2007. – 304 с.
 • Технологія зберігання та переробка продукції рослинництва / А.С. Малиновський, В.Г. Дідора, О. А. Саюк [та ін.] // Методичні поради до виконання курсової роботи з дисципліни студентами агрономічного факультету спеціальності 7.130.102. ДАУ. – Житомир, 2007. – 33 с.
 • Технічні культури / А.С. Малиновський, В.Г. Дідора, О. А. Саюк [та ін. ] // Методичні поради до виконання курсової роботи з дисципліни студентами агрономічного факультету спеціальності 7.130.102. ДАУ. – Житомир, 2007. 30 с.
 • Саюк О. А. Біологічна мацерація льоносоломи / О. А. Саюк // Карантин і захист рослин. – 2008. –№ 2. – С. 16–18.
 • Методичний посібник для виконання і оформлення дипломних робіт студентами вищих аграрних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації за напрямком 6.130.100, 7.130.102, 8.130.102 // В.П. Ґудзь,  В.Г. Дідора,  О.А. Дереча, О. А. Саюк [та ін.]. –  Житомир, ДАУ. –2009 р. – 61 с.
 • Саюк О.А. Екологічно безпечна система захисту овочевих культур від шкідливих організмів / О. А. Саюк, Т. М. Тимощук // Екологічно безпечні технології захисту с.-г. рослин від шкідливих організмів : матеріали наук.-практ. конф. спеціалістів захисту рослин, (Житомир, 3 лют. 2010 р.). – Житомир : Волинь, 2010. – С. 73–81.
 • Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посібн. // В. П. Ґудзь, В. Г. Дідора, О. А. Дереча, О.А. Саюк [та ін.]. – Житомир :  ЖНАЕУ, 2011. – 420 с.
 • Технологія виробництва продукції рослинництва : навч.посіб. з лаб.-практ. занять // А.С. Малиновський, В. Г. Дідора, О.А.  Дереча, О.А. Саюк, [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, – 305 с.
 • Методика наукових досліджень в агрономії : навч. посіб. // В. Г. Дідора, О.Ф.Смаглій, Е.Р. Ермантраут, О.А. Саюк [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 264 с.
 • Маційчук В. М. Особливості проведення експертизи сортів картоплі (solanum tuberosum l.) на відмінність, однорідність та стабільність / В. М. Маційчук, О. А. Саюк, Р. Б. Кропивницький, А. Ф. Шегеда // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (42) – С. 136–144.
 • Саюк О. А. Вплив передсадивної обробки бульб на продуктивність і якість картоплі / О. А. Саюк, Н. М. Плотницька // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 115–119.
 • Полінкевич В. А. Радіологічна оцінка продукції лісу в межах північних районів Житомирської області / В. А. Полінкевич, А. В. Катковський О. А. Саюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 19–27.
 • Саюк О. А. Ефективність протруйників на сортах картоплі іноземної селекції / О. А. Саюк, Н. М. Плотницька // Інноваційний розвиток АПК України : проблеми та їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті декана агрономічного факультету М.Ф. Рибака (м. Житомир, 1–20 вересня 2015 р.). – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 232–234.
 • Моніторинг поширення сегетальної та рудеральної рослинності у Житомирській області / Т. М. Тимощук, Н. В. Грицюк, О. А. Саюк, М. А. Дажук // Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів учасників IV Міжнародн. наук.-практ. конф.  (Житомир, 12–13 травня 2016 р.). – Житомир : А. А. Евенок, 2016. – С. 202–205.
 • Особливості забур’яненості агрофітоценозу люпину вузьколистого залежно від способів основного обробітку грунту / Г. М. Котельницька, О. А.Саюк, Т. М. Тимощук, В. П. Ткачук // Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся : Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (22–23 лютого, 2017 р., м. Житомир). – Житомир : Укрекобіокон, 2017. – С. 90–93.
 • Іващенко І. В. Фітонцидна активність полину австрійського за інтродукції в ботанічному саду ЖНАЕУ / І.В. Іващенко, О.А. Саюк, Ю.Ф.Руденко // Оптимізація сучасних технологій в агрономії, захисті та землеустрої : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення кафедри захисту рослин (27–28 квітн., 2017 р., м. Житомир). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 37–40.
 • Ефективність досходового розпушування грунту проти бур’янів в агрофітоценозі вузьколистого люпину / В. П. Ткачук, Г. М. Котельницька, О.А. Саюк, Т. М. Тимощук // Оптимізація сучасних технологій в агрономії, захисті та землеустрої : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення кафедри захисту рослин (27–28 квітн., 2017 р., м. Житомир). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 107–112.
 • Структура популяції бур’янів у посівах озимих зернових культур / В. П. Ткачук, О.А. Саюк, І.О. Павлюк, Н. М. Плотницька // Оптимізація сучасних технологій в агрономії, захисті та землеустрої : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення кафедри захисту рослин (27–28 квітн., 2017 р., м. Житомир). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 112–115.
 • Саюк О. А. Протруювання картоплі як захід захисту від грибних хвороб / О. А.Саюк, Н. М. Плотницька, Ю. Ф. Руденко // Теоретичні і практичні аспекти наукових досліджень у сфері агротехнологій та землеустрою : зб. наук.-практ. конф. за результатами наук. досліджень співробітників агрономічного факультету. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 90–93.
 • Ткачук В. П. Продуктивність і забур’яненість агрофітоценозу люпину вузьколистого залежно від агротехнічних заходів / Ткачук В. П., Котельницька Г. М., Саюк О.А., Тимощук Т. М. // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. – № 2 (61), т. 1. – С. 127–133.
 • Tymoshchuk T. The peculiarities of weed plants spreading in phytocenoses in Ukrainian Polissia / T. Tymoshchuk, N. Grytsyuk, А. Kotelnytskaya, A. Sayuk, A.Chaika // BioScience. – Issue 12 (2), (December), Volume 67. –  Oxford University Press, 2017. – P. 1524–1531.
 • Контроль засоренности посевов ржи озимой в условиях Украинского Полесья / Ткачук В. П., Рябущиц О. П., Тимощук Т. Н., Котельницкая А. Н. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. № 1. С. 60–66.
 • Ткачук В. П., Тимощук Т. М., Грицюк Н.В., Котельницька Г. М. Вплив строків сівби і норм висіву на забур’яненість і продуктивність агрофітоценозу ячменю озимого. Вісник ЛНАУ: Агрономія. 2018. № 23 (2). С.29–33.
 • Ткачук В. П., Котельницька Г. М., Тимощук Т. М. Продуктивність люпину вузьколистого залежно від добрив на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах. Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2018. №1 (64). С.
 • Ткачук В. П., Саюк О. А., Плотницька Н. М., Гурманчук О. В., Павлюк І. О. Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на забур’яненість посівів польових культур. Вісник Полтавської державної аграрної академії 2018 № 1. С.70-74.
 • Ткачук В. П., Саюк О. А., Плотницька Н. М., Павлюк І. О. Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на урожайність пшениці озимої. Вісник Полтавської державної аграрної академії 2018 № 4. С.
 • Ткачук В. П., Котельницька Г. М., Саюк О. А., Тимощук Т. М. Продуктивність люпину вузьколистого залежно від добрив на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах Наукові горизонти. Scientific Horizons. 2019. №1 (64). С. 25–32.
 • Саюк А. А., Плотницька Н. М., Невмержицькая О. М., Павлюк І. О., Ткачук В. П., Влияние способов основной обработки почвы и систем удобрения на урожайность кукурузы «Гродненский государственный аграрный университет» Сборник научных трудов -– 2019 – том 45 №С.143-149.
 • Саюк О. А., Трояченко Р. М., Павлюк І. О. Видовий склад бур’янового компоненту агроценозу картоплі Вісник Полтавської державної аграрної академії 2019 № 1. С.35-40.