Посада

Доцент кафедри рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2005 році закінчила Державний агроекологічний університет, за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію вченого агронома.

В 2005 році вступила до аспірантури Державного агроекологічного університету.

Тема дисертації та рік захисту

В 2001 році захистила дисертацію на тему «Формування кормової продуктивності конюшини лучної залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся центрального» на засіданні спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету та Інституту кормів НААН і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Удосконалення агротехнічних прийомів вирощування кормових та ефіроолійних культур

Загальна кількість публікацій

Співавтор 2 навчальних методичних рекомендацій.

Основні наукові та методичні праці:
 • Мойсієнко В.В., Кривіч Н.Я., Стоцька С.В. Урожайність конюшини лучної залежно від деяких агротехнічних прийомів вирощування / В.В. Мойсієнко, Н.Я. Кривіч, С.В. Стоцька // Корми і кормовиробництво. – 2007. – Вип. 59. – С. 66–71.
 • Мойсієнко В.В., Стоцька С.В. Шляхи підвищення продуктивності конюшини лучної у трав’янистих біоценозах полісся та лісостепу / В.В. Мойсієнко, С.В. Стоцька //Зб. наук. праць Вінницького ДАУ. – Вінниця, 2008. – Вип. 33. – С. 45–57.
 • Мойсієнко В.В., Кривіч Н.Я., Довбиш Л.Л., Стоцька С.В. Продуктивність пелюшко-вівсяної сумішки залежно від способів основного обробітку ґрунту та удобрення у польовій сівозміні Полісся / В.В. Мойсієнко, Н.Я. Кривіч, Л.Л. Довбиш, С.В. Стоцька // Вісник ЖНАЕУ. – 2009. – № 1. – С. 129–136.
 • Стоцька С.В. Формування урожайності конюшини лучної залежно від удобрення та обробітку ґрунту в польовій сівозміні / С.В. Стоцька // Вісник ДАЕУ. – 2008. – № 1. – С. 286–290.
 • Стоцька С.В. Динаміка наростання листкової поверхні та концентрація хлорофілу в конюшині лучній залежно від впливу агротехнічних прийомів вирощування в умовах Полісся / С.В. Стоцька // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 62. – С. 112–118.
 • Стоцька С.В. Вплив агротехнічних прийомів вирощування конюшини лучної на мікробіологічні процеси ясно-сірого ґрунту зони Полісся / С.В. Стоцька // Вісник ЖНАЕУ. – 2008. – № 2. – С. 338–344.
 • Стоцька С.В. Динаміка хімічного складу зеленої маси конюшини лучної залежно від впливу основного обробітку ґрунту та систем удобрення / С.В. Стоцька // Вісник ЖНАЕУ. – 2009. – № 1. – С. 307–312.
 • Стоцкая С.В. Ресурсосберегающая технология возделывания клевера лугового в условиях Полесья Украины / С.В. Стоцкая // Ресурсосберегающие технологии в луговом кормопроизводстве: сб. науч. тр. за материалами междунар. науч.–практ. конф., посвященной 120-летию со дня рождения академика И.В. Ларина / СПб гос. аграр. ун-т. – СПб, 2009. – С. 90–96.
 • Стоцька С.В. Вплив мікробіологічної активності ґрунту на формування продуктивності конюшини лучної залежно від агротехнічних прийомів вирощування // С.В. Стоцька // Тези міжнародної наук.-прак. конф. аспірантів, магістрів та студентів “Інновації для сільського господарства”, (Житомир, 26 березня, 2009р.) / М-во аграр. політики, Житомирський нац. агроекол. ун-т. – Житомир: Вид-во. Житомир. держ. ун-т. ім. І.Франка, 2009. – С. 40–42.
 • Стоцька С.В. Формування кормової продуктивності конюшини лучної залежно від норм висіву покривної культури, обробітку ґрунту та удобрення / С.В. Стоцька // /Вісник наук. пр. ВНАУ. – 2011. – Випуск 8 (48). С. 64–68.
 • Стоцька С.В. Продуктивність та якість конюшини лучної залежно від агротехнічних прийомів вирощування / С.В. Стоцька // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1. – С. 329–336.
 • Мойсієнко В.В., Стоцька С.В. Микробиологические процессы светло-серой лесной почвы Полесья и продуктивность клевера лугового // В.В. Мойсеенко, С.В. Стоцкая // Плодородие почв и эффективное применение удобрений: Материалы международной науч.-практ. конференции, посвященной 80-летию Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси (5-8 июля 2011 г.). – Минск, 2011. – С. 268-271.
 • Стоцька С.В. Урожайність та кормова оцінка листостеблової маси конюшини лучної залежно від елементів технології вирощування / С.В. Стоцька // Збірник «Агропромислове виробництво Полісся»: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК (29–31 травня). – ІСГП, 2012. – C. 83-86.
 • Стоцкая С.В. Пути повышения урожайности клевера лугового в условиях Полесся центрального / С.В.Стоцкая // Современные проблемы и перспективы развития сельского хозяйства и лесного комплекса: Материалы международной науч.-практ. конференции Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В.Верещагина (30 октября 2012 г.). – Вологда, 2013. – С. 123–129.