Посада

Доцент кафедри рослинництва

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2008 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Агрономія».

В 2011 році вступила до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2017 р. захистила дисертацію на тему: «Урожайність насіння багаторічних злакових трав залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України» (спеціальність: 06.01.09 – рослинництво; науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Мойсієнко В. В.)

Сфера наукових інтересів

Формування продуктивності багаторічних злакових трав, використання рідких комплексних добрив на насіннєвих посівах багаторічних трав.

Основні наукові та методичні праці:

42 публікації з них 28 наукових та 7 навчально-методичного  характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS і Web Of Science:

  • Сладковська Т. А., Мойсієнко В. В. Економічна оцінка елементів технології вирощування багаторічних тонконогових трав на насіння. «Наукові горизонти», «Scientific horizonz». № 1 (74), 2019. С. 40–45. doi: 10.332491/2663-2144-2019-74-1-40-45. (Scopus).
  • Сладковська Т. А., Мойсієнко В. В. Вплив елементів технології вирощування на динаміку густоти травостою пажитниці багаторічної. «Наукові горизонти», «Scientific horizonz». № 2 (75), 2019. С. 13–18. doi: 10.332491/2663-2144-2019-75-2-13-18. (Scopus).
 • Сладковська Т. А., Остапчук М. І., Горбатюк С. О. Формування продуктивності насіння сортів пажитниці багаторічної. «Наукові горизонти», «Scientific horizons». № (11). 2019. С.86-91. doi: 10.33249/2663-2144-2019-84-11-86-91  (Scopus).
 • Сладковська Т. А., Інкілюк К. І., Гичко А. В., Баб′яр Б. В. Формування урожайності насіння сортів грястиці збірної під впливом оптимізованої системи удобрення «Наукові горизонти. Scientific Horizons» № 5 (90), 2020, С. 36-40. doi: 10.33249/2663-2144-2020-90-5-36-40 (Scopus).
 • Kurhak, V.H., Tkachenko, M.A., Asanishvili, N.M., Moisiienko, V.V., Holodna, А.V., Tkachenko, A.M., Slyusar, S.M., Ptashnik, M.M., Kolomiiets, L.Р., Tsymbal, Ya.S., Oksymets, O.L., Kulyk, R.M., Panchуshуn, V.Z., Stotska, S.V., Sladkovska, T.A. (2021). Energy productivity of uncommon herbs for solid fuel manufacturing. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (1), 299-305. doi: 10.15421/2021_45 (Web of Science).
 • Radkowski A, Radkowska I, Bocianowski J, Sladkovska T, Wolski K. The Effect of Foliar Application of an Amino Acid-Based Biostimulant on Lawn Functional Value. Agronomy. 2020; 10(11):1656. doi.org/10.3390/agronomy10111656. (Scopus, Web of Science).
 •  Perera PCD, Szymura TH, de Patoul L, Sladkovska T, Szymura M (2021) A community resembling seminatural meadow is as resistant to goldenrod invasion as highly productive commercial grassland. Management of Biological Invasions 12(4): 873–885, https://doi.org/10. 3391/mbi.2021.12.4.07. (Web of Science).

Основні наукові статті у фахових виданнях:

 • Мойсієнко В. В.,  Стоцька С. В., Сладковська Т. А.  Виробництво кормів за органічного вирощування багаторічних та однорічних трав в умовах Полісся. Зб. наук. пр. ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2015. № 1. С. 134–141.
 • Сладковська Т. А. Вплив елементів технології вирощування на формування насіннєвої продуктивності грястиці збірної. Вісн. ЖНАЕУ. 2015. № 2. С. 331–336.
 • Сладковская Т. А.,  Мойсеенко В. В. Фотосинтетическая деятельность листового аппарата растений ежи сборной в зависимости от элементов технологии выращивания в условиях Полесья Украины. Вестник Белорусской сельскохозяйственной академии. 2015. № 4. С. 67–70.
 • Мойсієнко В. В. Сладковська Т. А. Формування листкової поверхні фітоценозів пажитниці багаторічної в умовах зміни клімату. Наукові доповіді НУБіП України. 2019. № 3. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2019_3_13.

Основні науково-методичні публікації:

 • Мойсієнко В. В., Стоцька С. В., Пелехатий В. М., Овезмирадова О. Б., Пелехата Н. П., Панчишин В. З., Сладковська Т. А. Програма закордонної виробничої практики для студентів спеціальності 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство» за освітніми ступеня «Бакалавр» та «Магістр». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 14 с.
 • Сладковська Т. А. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни «Світові агротехнології». Житомир: ЖНАЕУ. 2019 с. 24.
 • Сладковська Т. А. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 201–Агрономія з навчальної дисципліни «Світові агротехнології». Житомир: ЖНАЕУ. 2020 с. 12.
 • Стоцька С. В., Мойсієнко В. В., Панчишин В. З., Сладковська Т. А. Курс лекцій   з дисципліни «Органічне кормовиробництво» для студентів спеціальності 201 Агрономія денної та заочної форм навчання, Житомир, 2020. 92 с.
 • Мойсієнко В. В., Стоцька С. В., Панчишин В. З., Сладковська Т. А. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Адаптивні технології виробництва кормів» для студентів спеціальності 201 Агрономія денної та заочної форм навчання, Житомир, 2020. 18 с.
 • Сладковська Т. А., Мойсієнко В. В., Панчишин В. З., Стоцька С. В. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни «Світові агротехнології» «Наукові основи світових агротехнологій». Житомир: ЖНАЕУ. 2020 с. 48.
 • Сладковська Т. А., Мойсієнко В. В. Сучасні гідропонні методи вирощування рослин  у світі. Методичні вказівки для лабораторних занять з навчальної дисципліни «Світові агротехнології».  Житомир. 2020. 32 с.