Посада

Доцент кафедри рослинництва

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2001 році закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю „Агрономія”, кваліфікація „Вчений агроном”.

2002 року вступив до аспірантури Державного агроекологічного університету.

Тема дисертації та рік захисту

У 2004 році закінчив аспірантуру Державного агроекологічного університету. У 2007 році захистив дисертацію на тему: «Продуктивність льону олійного залежно від норм висіву та мінеральних добрив в умовах Полісся України» на засіданні спеціалізованої вченої ради Вінницького державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України та Інституту кормів УААН за спеціальністю «Рослинництво».

У 2007 році присвоєно науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво.

Сфера наукових інтересів

Удосконалення агротехнічних прийомів вирощування технічних культур в умовах Полісся України.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 2 навчальних посібників «Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження на природне середовище: теоретичні основи і розрахунковий практикум» і «Екологія міських систем» та 1 підручника «Урбоекологія».

Основні наукові та методичні праці:
 • Шваб С.Б. Продуктивність льону олійного залежно від норм висіву та мінеральних добрив в умовах Полісся України // Вісник державного вищого навчального закладу „Державний агроекологічний університет”. Випуск 2. – Житомир, 2007. – С.31–36. Шваб С.Б., Мирончук В.П. Врожайність льону олійного залежно від норм висіву насіння та удобрення // Міжвідомчий тематичний науковий збірник ”Землеробство” (випуск 79). – К.: ВД ”ЕКМО”, 2007. – С. 110–115.
 • Шваб С.Б., Рибак М.Ф., Дема В.М. Вплив густоти посіву і мінеральних добрив на якісні показники льону олійного // Вісник державного вищого навчального закладу „Державний агроекологічний університет”. Випуск 1. – Житомир, 2008. – С.95–101.
 • Рибак М.Ф., Майстер А.А., Шваб С.Б. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмету «Рослинництво з основами програмування врожаїв сільськогосподарських культур» (для студентів агрономічного факультету, спеціальність – 6.130.100 «Агрономія»). – Житомир, 2008. – 50 с.
 • Шваб С.Б. Вплив норм висіву та мінеральних добрив на показники якості льону олійного // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. Випуск 1 (24). – Житомир, 2009. – С.93–99.
 • Рибак М.Ф., Войцицький А.П., Шваб С.Б. Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження на природне середовище: теоретичні основи і розрахунковий практикум.  Навч. посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2009. – 260 с.  
 • Рыбак Н.Ф., Шваб С.Б., Дрожак Т.Н., Мацийчук В.М., Янишевский Л.И. Влияние густоты стеблестоя и уровня минерального питания на технологические свойства льна-долгунца // Материалы VII международной научной конференции: «Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК» / Брянск. Издательство Брянской ГСХА, 2010. – С. 395–399.
 • Рыбак Н.Ф., Шваб С.Б., Мацийчук В.М., Янишевский Л.И.,  Дрожак Т.Н. Содержимое масла в семенах льна-долгунца в зависимости от густоты посева и уровня минерального удобрения // Материалы VII международной научной конференции: «Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК» / Брянск. Издательство Брянской ГСХА, 2010. – С. 399–403.
 • Дідора В.Г., Рибак М.Ф., Шваб С.Б. Продуктивність льону олійного залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Корми і кормовиробництво». – 2009. – Вип. 64. – С.113–119.
 • Дідора В.Г., Рибак М.Ф., Шваб С.Б. Вплив елементів технології на показники якості льону олійного // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2010.– Вип. 74. – Ч.1: Агрономія. – С. 39–46.
 • М. Рибак, С. Шваб. Вплив норм висіву та мінеральних добрив на якісні показники льону олійного сорту Південна ніч // Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів: Львів.нац.аграр.ун-т, 2011. – №15(1). – С.251-257. С.Б.Шваб, А.А.Майстер, М.Ф.Рибак, С.В.Стоцька. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмету «Рослинництво з основами програмування врожаю» (для студентів агрономічного факультету напряму підготовки – 6.090101 «Агрономія». Житомир: Вид-во ПП. «Рута», 2012. – 56 с.
 • Войцицький А.П., Рибак М.Ф., Пількевич І.А., Шваб С.Б. Екологія міських систем. – Навч. посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка,  2013. – 256 с.
 • Войцицький А.П, Мойсієнко В.В, Клюйко А.П., Шваб С.Б., Скорий О.С. Урбоекологія: підручник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім..І.Франка, 2013 – 280 с.
 • Шваб С.Б. Влияние густоты стояния и уровня минерального питания на содержание волокна в стеблях льна масличного // Современные проблемы и перспективы развития сельского хозяйства и лесного комплекса: Сборник трудов. – Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2013. – С.154-158.
 • Шваб С.Б, Войтевич І.В. Продуктивність льону олійного залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України // Наука – агропромисловому виробництву. – Житомир, 2014. С.11-16.