Кафедра геодезії та землеустрою є випусковою для студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» та спеціальності «Землеустрій та кадастр». Рівень й стан викладання дисциплін здійснюється відповідно до затверджених нормативних документів.

Кафедра геодезії та землеустрою забезпечує підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників, працівників державної землевпорядної служби, розробляє наукові і навчальні матеріали з питань геодезії та землеустрою.

Склад кафедри геодезії та землеустрою

Склад кафедри геодезії та землеустрою (зліва направо):

 

О. В. Зубова, Л. В. Мельник, О. П. Лук’яненко, П. І. Трофименко, В. В. Дубінець,
О. В. Яременко, В. І. Зацерковний, І. П. Шатило, Г. І. Яшкін, Н. В. Трофименко, О. В. Дребот,
І. К. Нестерчук, А. П. Кудрик

Навчальна робота проводиться на основі застосування результатів сучасних наукових досліджень, використання новітніх технічних засобів отримання аналізу, інформації, географічних інформаційних систем (ГІС) та дистанційного зондування земної поверхні (ДЗЗ).

Студенти проходять практичне закріплення теоретичного матеріалу у польових умовах. При цьому використовують територію трьох навчальних полігонів:

- «Левківка» (вул. Вітрука, м. Житомир) для проходження навчальної практики з дисциплін «Топографія» та «Геодезія» для студентів агрономічного факультету напрямів підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» і «Агрономія»;

- «Зарічани» (с. Зарічани Житомирського району) для проходження навчальної приктики з «Геодезії» для студентів агрономічного факультету напряму «Геодезія, картографія та землеустрій»;

- «Центральний» (територія університету) для проведення практичних та лабораторних занять з дисциплін геодезичного блоку.

 

План-схема розміщення навчального полігону «Левківка»

Навчальний полігон «Зарічани»

 

 

 

Навчальний полігон «Центральний»

 

Навчальна робота

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота, що здійснюється за трьома науковими темами, які мають державну реєстрацію:

 «Картографо-аналітична оцінка ландшафтних комплексів та структури угідь Правобережного Полісся»;

 «Вивчення фототермічних властивостей ґрунтів та розробка методології дистанційного зондування ґрунтового покриву»;

 «Вивчення закономірностей секвестрації і емісії СО2 ґрунтів Полісся та визначення оптимальних критеріїв сталого землекористування».

Працівники кафедри беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах з питань геодезії, картографії та землевпорядкування. Колективом кафедри підготовлено та опубліковано 120 наукових та науково-методичних праць.

Головні завдання кафедри наразі:

- удосконалення навчального процесу на основі сучасних технологій для підготовки висококваліфікованих фахівців. 

- проведення науково-дослідної інформаційно-консультаційної діяльності, розробка і впровадження інноваційних технологій у землеустрої;

- творча співпраця з освітніми, науково-дослідними і виробничими установами в Україні та за кордоном, а також провідними університетами й фірмами;

- впровадження кредитно-модульної системи та елементів дистанційного навчання.

Історія кафедри

Кафедра геодезії та землеустрою створена 12 червня 2008 року і є випусковою за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» та спеціальністю 7.0801010103 «Землеустрій та кадастр». При створенні кафедри її очолив доктор економічних наук, професор, академік Української академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України Л. Я. Новаковський. Кафедра входить до складу агрономічного факультету при Навчально-науковому інституті енергозберігаючих екологічно безпечних технологій виробництва продуктів рослинництва.

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує для студентів агрономічного, екологічного факультетів та факультету лісового господарства викладання таких дисциплін:
 • Вища геодезія;
 • Геодезія;
 • Геодезичні роботи при землеустрої;
 • Географічні інформаційні системи;
 • ГІС і бази даних;
 • Державний земельний кадастр;
 • Землеустрій;
 • Землевпорядне проектування;
 • Землевпорядкування;
 • Землевпорядкування і кадастр;
 • Земельний кадастр;
 • Електронні геодезичні прилади;
 • Економіко-математичні методи і моделювання в землеустрої;
 • Картографія;
 • Комп’ютерна графіка в землеустрої;
 • Ландшафтознавство в землеустрої;
 • Математична обробка геодезичних вимірювань;
 • Меліорація земель;
 • Метрологія, сертифікація і стандартизація;
 • Методи наукових досліджень;
 • Організація і управління виробництвом;
 • Основи управління земельними ресурсами;
 • Охорона земель;
 • Планування використання земельних населених пунктів;
 • Прогнозування використання земель;
 • Рекультивація з основами маркшейдерії;
 • Супутникова геодезія та сферична астрономія;
 • Топографія;
 • Топографія з основами картографії;
 • Фотограметрія і дистанційне зондування;
Колектив кафедри геодезії та землеустрою

Колектив кафедри: (зліва направо): О.В. Дребот, О.В. Яременко, І.Ф. Карась, О.П. Лук’яненко, І.П. Буднік, Н.В. Трофименко, О.В. Зубова, А.П. Кудрик, Ю.В. Іванчук, А.О. Піціль, Т.М. Коткова.

 

 

Студенти вирішують такі виробничі завдання:

- вивчають способи наземних та інших видів зйомки земної поверхні (у тому числі дистанційне зондування);

- застосовують різні методи побудови планів та карт;

- здійснюють відведення земельних ділянок та розробку необхідної технічної документації (технічні звіти, державні акти на земельні ділянки, договори оренди, договори на право концесії тощо);

- проведення земельно-оціночних робіт – якісну оцінку ґрунтів, економічну оцінку земель, грошову оцінку земельних ділянок та нерухомого майна (нормативну грошову оцінку та експертну грошову оцінку земельних ділянок);

- проведення кадастрових зйомок;

- реєстрація земельних ділянок;

- проведення землевпорядних робіт з впорядкування території в межах господарств та територіально-адміністративних утворень;

- встановлення оптимального співвідношення між окремими угіддями та виявлення оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств; проведення геодезичних робіт при здійсненні будівництва виробничих об'єктів;

- здійснення контролю за використанням та охороною земель.