Посада

Доцент кафедри ґрунтознавства і землеробства

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2004 році закінчила Державний агроекологічний університет та здобула спеціальність «Екологія навколишнього природного середовища». З 2005 р. по 2007 р. навчалась в аспірантурі Державного агроекологічного університету.

Тема дисертації та рік захисту

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук за темою: «Агроекологічна оцінка вирощування картоплі в короткоротаційних сівозмінах зони Полісся». на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету м. Житомир за спеціальності 03.00.16 “Екологія” і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Дослідження ґрунтозахисних агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Полісся, різні системи удобрення в короткоротаційних сівозмінах.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 1 навчального посібника

Основні наукові та методичні праці: