Посада

Професор кафедри ґрунтознавства і землеробства

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

 

заслужений працівник сільського господарства України

Дані про вищу освіту
  • У 1980 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Агрономія”, з 2000 по 2003 рр. навчався в аспірантурі цього ж навчального закладу.
  • З 2012 по 2014 рр. – здобувач наукового ступеня доктора економічних наук Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Тема дисертації та рік захисту
  • У 2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Державного агроекологічного університету захистив дисертацію на тему “Агроекологічне обґрунтування вирощування ріпака ярого в умовах Полісся України” і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
  • У 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” захистив дисертаційну роботу на тему: “Стратегія розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки” та здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Сфера наукових інтересів

Більше 20 років Данкевич Є.М. проводить комплексні наукові дослідження з проблем екологізації сільськогосподарського виробництва, здійснення господарської діяльності на забруднених радіонуклідами територіях, розвитку органічного виробництва. Результати досліджень опубліковані у понад 120 наукових працях, підручниках, навчальних посібниках та методичних рекомендаціях.

Загальна кількість публікацій

Співавтор монографій:

  1. Данкевич Є. М. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / редкол.: М.В. Зубець (голова) та ін. – К.: Логос, 2004. – С. 137–161. (особистий внесок – досліджено особливості розвитку галузі рослинництва).
  2. Данкевич Є. М. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західного регіону України / редкол.: В. М. Зубець (голова) [та ін.]. – К.: Аграрна наука, 2010. С. 202–216. (особистий внесок – досліджено сучасний стан та перспективи розвитку галузі рослинництва в зоні Полісся).

Співавтор методичних рекомендацій:

  1. Програма “Зерно Житомирщини 2006–2010” / Р.І. Рудик, П.О. Момот, В.І Герасимчук, Є.М. Данкевич [та ін.]; Ін-т сільського госп-ва Полісся НААН. – Житомир, 2005. – 18 с.
  2. Данкевич Є. М. Науково-організаційні заходи з проведення комплексу весняно-польових робіт у сільськогосподарських підприємствах області в 2010 році та рекомендації щодо формування оптимальної структури посівних площ / Ю.І. Савченко, Є. М. Данкевич, Л.І. Ворона та ін. Житомир – 2010. – 22 с.
  3. Данкевич Є. М. Наукові підходи до формування структури посівів та раціонального використання ґрунтового покриву в господарствах області / М.П. Дідківський, Є. М. Данкевич, В. К. Славінський та ін. Житомир – 2008. – 16 с.
  4. Данкевич Є. М. Практичні рекомендації з організації та технології збирання урожаю сільськогосподарських культур в умовах 2012 року / М. М. Дейсан, М. П. Дідківський, Є. М. Данкевич [та ін.]; Ін-т сільського госп-ва Полісся НААН. – Житомир, 2012. – С. 3–18.
Основні наукові та методичні праці: