Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на фундаментальну підготовку студентів, магістрантів, аспірантів, формування у них знань з грунтознавства, агрохімії та землеробства, умінь та навичок використовувати отримані знання для розв’язання різноманітних задач за фахом, досягнення виробничих цілей з мінімальними затратами ресурсів і часу, оволодіння науковими методами дослідження, які відповідають вимогам сьогодення.

Історія кафедри

Кафедра ґрунтознавства й агрохімії була заснована у 1929 р. У 1961 р. створена ще одна кафедра землеробства й сільськогосподарської меліорації. Шляхом об'єднання цих двох кафедр в 1991 році організована кафедра ґрунтознавства та землеробства.

У різні періоди кафедру очолювали: академіки П.С. Погребняк, А.Г. Медведєв, член кореспондент УААН М.Й. Долгілевич, професори Ф.І. Левченко, С.М. Москвичов, І.Д. Седлецький, І.Й. Канівець, Л.Л. Щетиніна, В.П. Стрельченко, О.Ф. Смаглій, доценти М.Я. Гетте, С.М. Слухай, Ю.Ф. Піль, Т.С. Палієнко, А.Ф. Стельмахівський, М.С. Чернілевський, Ю.Ф. Готшалк, Ф.С. Комаров, В.В. Дорощенко, Г.І. Васєнков, В.О.Зінченко, Н.Я. Кривіч.

Під керівництвом і за безпосередньої участі професора Ф.І. Левченка проводилося вивчення ґрунтів Волині, у результаті чого створено ґрунтову карту і надруковано працю "Ґрунти Житомирського округу".

Професорами А.Г. Медведєвим і Л.Л. Щетініною разом з групою викладачів було обстежено понад 2 млн га ґрунтів, у тому числі Житомирської області, на вміст магнію, бору, магнію, цинку, молібдену, міді та інших елементів. У результаті проведених досліджень складено картограми кожного елемента, розроблено і передано виробництву відповідні рекомендації. Здійснено широкомасштабне картування ґрунтів Житомирської області й видано монографію з ґрунтовими картами.

Професор І.Й. Канівець проводив роботу з підготовки наукових кадрів у аспірантурі, досліджував особливості ґрунтоутворювального процесу на дерново-підзолистих ґрунтах, видав ряд монографій та практичних рекомендацій, що увійшли до скарбниці вітчизняної науки.

Доцент А.Ф. Стельмахівський вивчав ефективність попередників основних сільськогосподарських культур, способів обробітку і підвищення родючості дерново-підзолистих ґрунтів Центрального Полісся України, розробив комплекс заходів щодо їх окультурення.

Доцент М.С. Чернілевський протягом тривалого періоду досліджував та вивчав ефективність сидерації й способів основного обробітку ґрунту в умовах Полісся. За результатами досліджень видано цілий ряд практичних рекомендацій та (у співавторстві) навчальні посібники "Зелене добриво - важливий захід підвищення родючості ґрунту та урожайності культур в умовах біологізації землеробства", "Біологізація землеробства в умовах Правобережного Полісся України".

Доцент Я.М. Боднарук вивчав динаміку елементів живлення під хмелем на ґрунтах Полісся України. Доцент Я.П. Кошелєв досліджував вплив торфокомпостів на родючість дерново-підзолистих ґрунтів, удосконалив технологію вирощування картоплі. Член-кореспондент УААН М.Й. Долгілевич і доцент Г.І. Васєнков досліджували проблему оптимізації лісоагроландшафтів, проблеми фізики вітрової ерозії, ґрунтової аеродинаміки, розробили системи протиерозійних заходів та оптимізації сільськогосподарського виробництва.

Доцент В.О. Зінченко вивчав особливості накопичення нітратів, важких металів і радіонуклідів основними кормовими культурами, досліджував фактори, що забезпечують високі врожаї та отримання екологічно чистої продукції сільськогосподарських культур в зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.

Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук В.П. Стрельченка вивчалися ефективність системи протиерозійних заходів обробітку ґрунту, його мінімалізація в умовах центральної частини Українського Полісся. За результатами досліджень були розроблені наукові основи адаптивно-ландшафтної системи землеробства Полісся.

Доцентом Н.Я. Кривіч із співавторами було розроблено наукові основи внесення азотних добрив під озиму пшеницю, що увійшли як складові частини до інтенсивної технології вирощування екологічно чистого зерна озимої пшениці в умовах Полісся України.

У 2008 році кафедру очолив академік Академії наук вищої школи України, відмінник освіти України, доктор сільськогосподарських наук, професор О.Ф. Смаглій, який свою діяльність присвятив розвитку Поліського регіону і безпосередньо ефективному використанню земель, особливо осушених, підвищенню родючості ґрунту, запропонував ряд заходів із зменшення надходження радіонуклідів у сільськогосподарську продукцію.

З 2014 року завідуючим кафедрою є доктор сільськогосподарських наук, професор Веремеєнко С.І.

Наукова робота за темою "Розробка наукових основ раціональної моделі землекористування для зони Полісся", проводиться у стаціонарному виробничо-науковому досліді агрономічного факультету в с. В. Горбаша Черняхівського району. Стаціонар закладений у 1992 році. Основним напрямком наукових досліджень було вивчення питань екологічно безпечних агротехнологій та адаптивно-динамічних сівозмін для умов Полісся.

Результати цих досліджень доповідаються на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікуються в наукових працях.

Навчальний процес і науково-дослідну роботу забезпечують: завідуюча лабораторією Л.О. Кухарська, старші лаборанти: Ю.О. Клименко, Н.П. Пелехата.

 

Дисципліни:

Кафедра забезпечує навчання студентів за спеціальностями "Агрономія", "Лісове господарство", "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", «Геодезія, картографія, землеустрій» із наступних дисциплін:

 • геологія з основами геоморфології;
 • геологія і геоморфологія;
 • ґрунтознавство з основами геології;
 • ґрунтознавство;
 • лісове ґрунтознавство;
 • агрохімія;
 • система застосування добрив;
 • загальне та меліоративне землеробство;
 • загальне землеробство з основами наукових досліджень;
 • введення до спеціальності;
 • ґрунтознавство з основами землеробства;
 • інформаційно-консультативне забезпечення АПК;
 • сучасні проблеми агроекології;
 • екологічні проблеми землеробства;
 • технології виробництва продукції рослинництва;

На кафедрі функціонує музей ґрунтознавства, в якому зібрані зразки мінералів, гірських порід та профілі основних типів грунтів