«На землі є багато професій, але немає почеснішої праці, ніж праця людей, що вирощують хліб»

Акредитаційні документи факультету (*pdf) 

Освітня стратегія розвитку факультету полягає в підготовці фахівців здатних займатися впровадженням і освоєнням науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості вирощеної продукції, підвищення родючості ґрунту та збереження екологічної рівноваги довкілля

Факультет готує фахівців із таких спеціальностей:

 • “Агрономія” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр;
 • “Захист рослин” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр;
 • “Геодезія, картографія і землеустрій” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та спеціаліст.

На факультеті здобувають вищу освіту понад тисячу студентів денної і заочної форм навчання.

В цілому на факультеті підготовлено понад  десяти тисяч фахівців, які внесли значний вклад у розвиток сільськогосподарського виробництва і аграрної науки в Україні та за її межами.

Обсяг і напрями підготовки формуються у відповідності з потребами сільського господарства регіону.

Випускники агрономічного факультету здатні виконувати професійну роботу, пов’язану з вирощуванням і захистом сільськогосподарських культур, добре обізнаний з механізацією сільськогосподарського виробництва, зберіганням і первинною переробкою продукції рослинництва та її реалізацією.

Для навчання студентів факультету є сучасна матеріальна база: оснащені аудиторії та лабораторії, комп'ютерні класи, де майбутні агрономи отримують знання, уміння і навики стосовно пошуку оптимальних рішень у складних агрономічних ситуаціях за екстремальних погодних і господарських умов.

Головними принципами і напрямками діяльності факультету є:

 • оптимізація аудиторної та самостійної роботи студентів, формування у них навичок самоосвіти, потреби навчатися протягом всього життя;
 • організація індивідуальної роботи студентів з викладачами та підвищення її ефективності;
 • здійснення поглибленої підготовки з фундаментальних та спеціальних дисциплін;
 • надання студентам змоги стажуватися за кордоном;
 • забезпечення високого рівня викладання;
 • підготовка власних викладацьких кадрів з числа кращих випускників факультету;
 • здійснення поглибленої науково-дослідницької роботи із  залученням молодих викладачів та студентів;
 • сприяння студентам у визначенні своєї професійної кар'єри, допомога їм з працевлаштуванням, залученням до практичної діяльності за майбутнім фахом ще під час перебування на студентській лаві;
 • поширення міжнародних зв'язків, налагодження співпраці з провідними вищими навчальними закладами та науковими установами, молодіжними організаціями в Україні та за кордоном;
 • створення матеріально-технічної бази, спроможної забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців.

На факультеті функціонує музей ґрунтознавства.

З метою сприяння науково-дослідницької  роботи в межах агрономічного факультету  у 2015 р. створено Науково-інноваційний інститут (НІІ) агротехнологій та землеустрою.

Діяльність інституту зосереджена на подальше поглиблення наукових досліджень спрямованих на розробку новітніх енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур, обробітку ґрунту, удобрення, інтегрованого захисту рослин від шкідливих організмів, селекції та насінництва, землевпорядкування,  геодезичної зйомки та картографування сільськогосподарських угідь.

Керівництво факультету та професорсько-викладацький склад постійно працює над удосконаленням змісту освіти та створенням умов для підготовки сучасних спеціалістів, які користуються попитом на ринку праці.

З цією метою на факультеті ініціюється відкриття нових сучасних спеціальностей, що є перспективою розвитку факультету на майбутнє.

Історична довідка

Агрономічний факультет є ровесником нашого вищого навчального закладу.

Впродовж 48 років (1922–1970 рр.) він залишався єдиним в Житомирському сільськогосподарському інституті. Передісторія вузу – це і історія факультету, котра свідчить, що узгоджене зі З’єднаними Департаментами Державної економії і майна Подання Міністерства землеробства і державного майна 22 березня 1899 року затвердив Імператор Микола ІІ і повелів у селі Ледухів Кременецького повіту Волинської губернії відкрити нижчу сільськогосподарську школу І розряду.

На вимогу часу у складі агрономічного факультету проходили структурні зміни. У 1945 році функціонувало 10 кафедр, у 1946–1950, 1953–1955 роках – 15, у 1951–1952 рр. – 17 кафедр. У червні 1993  року агрономічний факультет перетворено на агроекологічний.

У 1999 році факультету було повернено попередню назву – агрономічний.

Факультет у різні роки очолювали М. С. Шевченко, А. І. Міліневський, С.І. Слухай, О. Л. Барановський, І. П. Клименко, О. С. Зінченко, Я. М. Боднарук, П. В. Литвак, Л. К. Томашевський, С. Ф. Гриб, М. Ф. Рибак, П. І. Трофименко.

У 1991–2011 рр. деканом факультету працював Микола Федорович Рибак (1947 р.н.), кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доктор філософії, Відмінник освіти України, Заслужений працівник сільського господарства України. Під керівництвом М. Ф. Рибака агрономічний факультет за результатами атестації отримав найвищий четвертий рівень акредитації.

З липня 2014 року декан факультету О. А. Саюк.

Колектив деканату - Агрономічного факультету ЖНАЕУ

Колектив деканату

 

Науково-педагогічний склад

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив у складі 59 чол., з них 11 професорів, 27 доцентів; близько 80 % викладачів мають вчений ступінь доктора та кандидата наук. Щорічно залучаються до читання лекцій професори науково-дослідних інститутів.

Свій професійний досвід та знання передають студентам професори С. І. Веремеєнко, О. А. Дереча,  В. Г. Дідора, В. Г. Куян, Л. О. Крючкова, А. С. Малиновський, В. В. Мойсієнко, В. М. Положенець, В. А. Санін, О. Ф. Смаглій, Л. О. Крючкова; доценти: Я. М. Боднарук, С. М. В’юнцов, І. Ю. Деребон, Л. Л. Довбиш, С. В. Журавель, І. В. Іващенко, М. М. Ключевич, М. М. Кравчук, Н. Я. Кривіч, Р. Б. Кропивницький,  А. П. Кудрик, Л. В. Немерицька,  І. К. Нестерчук,  М. Й. Орловський, В. М. Пелехатий, Т. Г. Радько, Ю. Ф. Руденко, О. А. Саюк, С. В. Стоцька, Т. М. Тимощук, П. І. Трофименко, Н. В. Трофименко, П. П. Храпійчук, Н. В. Цуман, О. В. Чайка. С. Б. Шваб.

Значний вклад у становлення та розвиток факультету внесли професори М. Й. Долгілевич, П. В. Литвак, В. П. Стрельченко, доценти М. Ф. Рибак, М. С. Чернілевський, В. Г. Синецький, С. Ф. Гриб, П. О. Рябчук, В. П. Ригун.

Кадрове забезпечення навчального процесу на агрономічному факультеті здійснюється шляхом організації підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу, залученням до навчально-методичної роботи висококваліфікованих викладачів, відомих науковців.

З метою підвищення фахового рівня та реалізації науково-педагогічного потенціалу випускників магістратури на факультеті відкрита аспірантура.

В аспірантурі факультету готують кандидатів наук за спеціальностями:

06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика;

06.01.01 – загальне землеробство;

06.01.05 – селекція і насінництво;

06.01.09 – рослинництво.

Перелік кафедр на факультеті

У структурі факультету функціонує 6 кафедр:

 • рослинництва;
 • ґрунтознавства і землеробства;
 • селекції і біотехнології;
 • захисту рослин;
 • технології  зберігання та переробки продукції рослинництва;
 • геодезії та землеустрою.

Навчально-методична робота

Професорсько-викладацький склад факультету активно займається підготовкою підручників і навчальних посібників, методичних розробок та рекомендацій сільськогосподарському виробництву.

За останні три роки викладачами факультету підготовлено більше 60 навчально-методичних розробок, 5 підручників.

Основні праці викладачів факультету:

 1. Методика польових досліджень в агрономії : навч. посібник / В. Г. Дідора, Е. Р. Ермантраудт, О. Ф. Смаглій [та ін.]. - К. : Центр учбової л-ри, 2013. -263 с.
 2. Технічні культури : підручник / А. С. Малиновський, В. Г. Дідора, М.В. Грищак. О.А. Саюк [та ін.]; за заг. ред. А.С. Малиновського. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2007. - 305 с.
 3. Технології виробництва продукції рослинництва. Частина ІІ: метод. посібник з лабораторно-практичних робіт / О. Ф. Смаглій, В. Г. Дідора, П.П. Храпійчук, В. М. Пелехатий [та ін.]. – Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – 305 с
 4. Екологічні проблеми землеробства : підручник / В. П. Гудзь, В. Г. Дідора, А. С. Малиновський [та ін.]. –Житомир : Полісся України, 2010. - 728 с.
 5. Ресурсозберігаючі технології вирощування зернових культур для господарств різної форм власності. Навчальний посібник / О. А. Дереча, А. А. Майстер, А. О. Годований, А.С. Малиновський. – Житомир: Полісся, 2005. – 192 с.
 6. Технологія вирощування та інтегрований захист соняшника від шкодочинних організмів в умовах Лісостепу України: навч. посібник / О. А. Дереча, А. С. Малиновський, В.С. Маліновський, М.А. Дажук. – Житомир, 2007. – 86 с.
 7. Технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культур: навч. посібник / О. Ф. Смаглій, О. А. Дереча, П.О. Рябчук [та ін.]. – Житомир: ДВНЗ «ДАУ», 2007. – 488 с.
 8. 8. Основи землеробства: [підруч.] / О. Ф. Смаглій, О.А.Дереча, Т. М. Тимощук, П. О. Рябчук; за ред. О. Ф. Смаглія. – Житомир: ДВНЗ «ДАУ», 2008. – 514 с.
 9. Льонарство: [підруч.] / В. Г. Дідора, А. С. Малиновський, О. А. Дереча; за ред. В. Г. Дідори. – Житомир: ЖНАЕУ, 2008. – 488 с.
 10. Технології та технологічні карти вирощування основних сільськогосподарських культур: [навч. посібник] / О. Ф. Смаглій, О. А. Дереча, П. О. Рябчук [та ін.] – Житомир: ДВНЗ «ДАУ», 2007. – 488 с.
 11. Методика польових досліджень в агрономії : навч. посібник / В. Г. Дідора, Е. Р. Ермантраудт, О. Ф. Смаглій. О.А.Саюк [та ін.]. – К. : Центр учбової л-ри, 2013.  – 263 с.
 12. Мойсієнко В. В. Лікарські рослини / В. В. Мойсієнко. – Житомир, 2012. – 397 с., іл.
 13. Технічні культури : підручник / А. С. Малиновський, В. Г. Дідора, М.В. Грищак [та ін.]; за заг. ред. А.С. Малиновського. – Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2007. - 305 с.
 14. Технології виробництва продукції рослинництва. Частина ІІ: метод. посібник з лабораторно-практичних робіт / О. Ф. Смаглій, В. Г. Дідора, П.П. Храпійчук, В. М. Пелехатий [та ін.]. – Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – 305 с
 15. Екологічні проблеми землеробства : підручник / В. П. Гудзь, В. Г. Дідора, А. С. Малиновський [та ін.]. –Житомир : Полісся України, 2010. - 728 с.
 16. Агрохімія: підручн. / С. І. Веремеєнко, М. Й. Шевчук, В. І. Лопушняк // Теоретичні основи формування врожаю. - Ч.1. – Луцьк: Надстир’я, 2012 р. - 96 с.
 17. Агрохімія: підручн. / С. І. Веремеєнко, М. Й. Шевчук, В. І. Лопушняк // Добрива та їх вплив на біопродуктивність ґрунту. - Ч. 2. – Луцьк: Надстир’я, 2012 р. - 440 с
 18. Технологія вирощування та захисту хмелю від шкідливих організмів / В.М. Венгер, С. О. Трибель, О.М. Лапа [та ін.] ; за ред. В.М. Венгера. –К. : Колообіг: Фенікс, 2011. – 196 с.
 19. Картографія ґрунтів : підручник / С. І. Веремеєнко, Д. Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов [та ін.]. – Харків : Майдан, 2014.  – 647 С.
 20. Куян В. Г. Плодівництво. Практикум: навч. посіб. / В. Г. Куян, В. М. Пелехатий. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2011. – 216 с.
 21. Куян В. Г. Селекція плодових культур: навч. посіб. / В. Г. Куян, В. М. Положенець, В. М. Пелехатий. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2013. – 92 с.
 22. Войцицький А.П., Мойсієнко В.В., Клюйко А.П., Шваб С.Б., Скорий О.С. Урбоекологія: підручник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 280 с.
 23. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західному регіоні України / редкол. : М. В. Зубець (голова) та ін. – К. : Аграрна наука, 2010. – 944 с.
 24. Войцицький А.П., Рибак М.Ф., Пількевич І.А., Шваб С.Б. Екологія міських систем. – Навч. посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка,  2013. – 256 с.

Науково-дослідна робота

Основні напрямки наукових досліджень викладачів факультету:

 • розробка та удосконалення технологій вирощування польових, технічних культур, плодових, винограду;
 • розробка наукових основ раціонального землекористування для зони полісся;
 • розробка методів дистанційного зондування ґрунтового покриву;
 • вивчення закономірностей емісії со2 ґрунтами полісся;
 • розробка наукових основ інтродукції газонних трав;
 • розробка та удосконалення комплексних систем захисту рослин сільськогосподарських рослин;
 • розробка елементів біологізації систем землеробства;
 • моніторинг, етіологія хвороб коренебульбоплодів та селекція стійких сортів.

Викладачами факультету за останні три роки видано 2 монографії, 3 патенти, опубліковано понад 200 наукових статей.

Монографії:

 1. Зміна складу та властивостей дерново-підзолистих грунтів Полісся України під впливом тривалого сільськогосподарського використання: монографія / С. І. Веремеєнко, В. М. Польовий, С. С. Трушева. – Рівне: видавничий центр НУВГП, 2013 – 185 с.
 2. Синекологічні аспекти формування високопродуктивних фітоценозів зернових і зернобобових культур: монографія / Т. З. Москалець, В. В. Москалець, М. М. Ключевич [та ін.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 514 с.

 

Наукові праці:

 1. Куян В. Г. Інтенсифікація і концентрація плодівництва та основні шляхи їх вирішення в різних ґрунтово-кліматичних зонах України / В. Г. Куян, В. М. Пелехатий // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012.– Вип. 180.– С. 129–138.
 2. Куян В. Г. Продуктивність пальметних садів яблуні (Malus domestica Borkh.) у різні вікові періоди в північно-західній частині Лісостепу України / В. Г. Куян, В. М. Пелехатий // Садівництво. – 2012. – Вип. 65. – С. 108–117.
 3. Китаєв О. І. Вплив регуляторів росту на зимостійкість суниці садової/ О. І. Китаєв,О. Т. Лагутенко, В. М. Пелехатий // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2012. – Вип. № 1 (30), т. 1. – С. 190–196.
 4. Чайка О. В. Розвиток борошнистої роси та продуктивність ячменю ярого залежно від строків сівби / О. В. Чайка, Т. М. Тимощук // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 1 (39) т. 1. – С. 93–99.
 5. Тимощук Т. М. Сорт, як фактор формування стійких агроценозів жита озимого / Т. М. Тимощук, О. В. Чайка, В. В. Ничипорук, О. С. Орищук, О. О. Ничипорук // Вісник СНАУ. Серія Агрономія. Біологія. –Вип. 1 (8). – 2013. – С. 152–155.
 6. Ключевич М.М. Природний захист рослин за виробництва органічної продукції / М.М. Ключевич, М.М. Лісовий // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 3. – С. 54–57.
 7. Ключевич М.М. Вплив обробітку грунту та удобрення на розвиток мікозів тритикале озимого в Поліссі України // Захист і карантин рослин. – 2014. – Вип. 60. – С. 144-150.
 8. Тимощук Т. М. Моніторинг поширення токсиноутворюючих мікроміцетів зерна пшениці озимої в умовах Полісся / Т. М. Тимощук, В. А. Трембіцький, Н. М. Бачинська, І. М. Дереча // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (42), т. 1. – С. 87–92.
 9. Грицюк Н. В. Развитие и вредоносность церкоспореллезной прикорневой гнили пшеницы озимой в зависимости от сроков сева в Полесье Украины / Н. В. Грицюк, Т. Н. Тимощук // Вестник защиты растений. – 2014. – № 3. – С. 54–54.
 10. Ігнатюк А. І. Виявлення, локалізація і ліквідація вогнищ американського білого метелика в Житомирській області / А. І. Ігнатюк, Ю. Ф. Руденко, Н. М. Плотницька. – Вісник ЖНАЕУ. – 2013. – №1. – С. 100–108
 11. Дереча О. А. Поширення хвороб кукурудзи на Житомирщині / О. А. Дереча, Ю. Ф. Руденко, Н. М. Плотницька. – Вісник ЖНАЕУ. – 2014. –№1. – С. 23–31
 12. Руденко Ю. Ф. Захист багаторічних насаджень від американського білого метелика на території Житомирській області / Ю. Ф. Руденко, Н. М. Плотницька, А. І. Ігнатюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – №1 – С. 87–93
 13. Крючкова Л. О. Кореневі гнилі пшениці озимої – поширення в Північному Лісостепу України / Л. О. Крючкова, Н. В. Грицюк // Карантин і захист рослин. – 2014. – № 2. – С. 9–12.
 14. Особливості проведення експертизи сортів картоплі (solanum tuberosum l.) на відмінність, однорідність та стабільність / В. М. Маційчук, О. А. Саюк, Р. Б. Кропивницький, А. Ф. Шегеда // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (42), т. 1. – С. 136–144.
 15. Дідора В. Г. Фотосинтетична активність та урожайність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України / В. Г. Дідора, О. С. Ступніцька // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (42), т. 1. – С. 106–112.
 16. Дідора В. Г. Агроекологічний потенціал продуктивності сої в Поліссі України / В. Г. Дідора, О. С. Ступніцька, Л. Д. Дідора // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (42), т. 1. – С. 38–42.
 17. Мойсієнко В. В. Наукові здобутки та перспективи вирощування люпину кормового
  в Україні / В. В. Мойсієнко, В. З. Панчишин // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (42), т. 1. – С. 112–125.
 18. Мойсієнко В. В. Густота стеблестою та вологозабезпеченість рослин льону олійного / В. В. Мойсієнко, Л. І. Янішевський, В. М. Маційчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (42), т. 1. – С. 144–153.
 19. Веремеєнко С. І. Добовий хід температури темно-сірого ґрунту Західного Лісостепу України в період активного прогрівання / С. І. Веремеєнко, Н.В. Ковбасюк, О.А. Фурманець // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2013. – №2. – С. 16–21
 20. Мойсієнко В. В. Насіннєва та кормова продуктивність грястиці збірної залежно від технології вирощування в умовах Полісся / В. В. Мойсієнко, Т. А. Сладковська  // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 1 (39), т. 1. – С. 62–69.
 21. Панчишин В. З. Формування листостеблової маси вівса посівного сорту Житомирський в умовах Полісся України / В. З. Панчишин, В. В. Мойсієнко // Зб. наук. праць. Вінниця, 2014. – Вип. 6 – С. 35 – 41.
 22. Сладковська Т. А. Урожайність насіння пажитниці багаторічної залежно від технології вирощування в умовах Полісся / Т. А. Сладковська  // Корми і кормовиробництво. – 2013. – № 77. – С. 77 – 80.

Студентська наукова робота

Студенти агрономічного факультету мають змогу реалізовувати свої здібності в наукових гуртках під керівництвом висококваліфікованих викладачів.

Студенти агрономічного факультету неодноразово були учасниками і переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, міжнародних, міжвузівських та регіональних науково-практичних конференцій.

Кращі студентські наукові роботи отримували визнання і завойовували різні винагороди на загальнодержавному рівні.

Серед кращих наукових робіт можна назвати праці:

Сергія Муравицького (ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Агрономія», 2008 р.);

Вікторії Чечет (учасниця зльоту відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття);

Юлії Панчишин (ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Агрономія», 2014 р.);

Марини Кособуцької (нагорода за практичну цінність результатів досліджень на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Агрономія», 2014 р.);

Олега Харчука (ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Агрономія», 2015 р.).

Адреса, контакти

Україна, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, агрономічний факультет.

Тел. (0412) 22-36-75

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Додаткова інформація

Особливостями діяльності факультету в останні роки є активна робота щодо співпраці із такими провідними науковими установами України як Інститут сільського господарства Полісся НААНУ, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН, Інститут захисту рослин НААНУ, ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інститут енергетичних культур і цукрових буряків, Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН та іншими установами й організаціями.

Для студентів факультету організовується стажування у фермерських господарствах таких зарубіжних країн як США, Данія, Чехія, Німеччина, Швеція, Великобританія. Нідерланди, Франція, Польща та ін., де вони мають можливість вивчати світові передові технології вирощування сільськогосподарських культур.

Базою практичної підготовки і проведення наукових досліджень студентів є ботанічний сад та дослідне поле університету, Інститут сільського господарства Полісся НААНУ, Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН,  ТОВ СП “Нібулон”, ТОВ «Український Аграрний Ресурс», ТОВ «Івниця», ПП «Жерм», ФГ «Любава Агріко», ТОВ «Агрофірма «Весна-2011», ТОВ «Вега Агро», Державна фітосанітарна інспекція Житомирської області, ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», Житомирський обласний держекспертцентр УІЕСР, а також інші сільськогосподарські підприємства різних формувань Житомирської, Волинської, Рівненської та інших областей.

Виховна робота на факультеті спрямована на формування гармонійно розвиненого, високоосвіченого, національно свідомого фахівця.

На факультеті функціонує студентська рада.

 У вільний від навчання час студенти мають можливість розвивати свої мистецькі здібності у різних  колективах художньої самодіяльності: народному студентському хорі, народному духовому оркестрі, народному студентському театрі, студентському танцювальному ансамблі, естрадно-джазовому ансамблі, ансамблі барабанщиць, командах КВК.

Студенти факультету беруть активну участь у всеукраїнських і внутрішньовузівських спартакіадах і змаганнях з футболу, волейболу, баскетболу, важкої і легкої атлетики, боротьби дзюдо й самбо та інших видів спорту.

Студент агрономічного факультету спеціальності «Захист рослин» Тарас Панчук – майстер спорту України з гирьового спорту, член збірної команди України з гирьового спорту, чемпіон світу (Ташкент) з гирьового спорту у 2013 році серед студентів та серед чоловіків.

У процесі навчання студенти мають можливість пройти дворічну підготовку на військовій кафедрі з отриманням офіцерського звання «Молодший лейтенант».

Науково-педагогічний склад факультету і студенти беруть активну участь у культурно-масових заходах, присвячених святкуванню «Дня міста», «Дня працівника освіти», «Спортивного свята», «Свята осіннього букету», «Дня працівників сільського господарства», оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, тематичних вечорах відпочинку, благодійних та виховних заходах місцевого та загальнодержавного значення та ін. Особливе місце серед останніх займають регулярні акції підтримки хворих дітей, святкування різдвяних свят разом з дітьми-сиротами, заходах екологічного та ресурсо- й енергозберігаючого характеру.

Гордість кожного факультету – його випускники

Серед випускників факультету - Герої праці та Герої України, заслужені агрономи, відомі вчені, державні діячі, керівники міністерств, навчальних і наукових установ, обласних і районних сільськогосподарських управлінь, різних приватних сільськогосподарських формувань.

Випускники факультету можуть займати посади в державних установах, у районних і обласних управліннях сільського господарства, райдержадміністраціях, фітосанітарних інспекціях, міністерствах і відомствах, сільськогосподарських підприємствах різних форм власності

У своїй діяльності колектив факультету прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам, тому випускники факультету знаходять себе на ринку праці і успішно реалізують у сфері захисту рослин, виробництва та переробки продукції рослинництва.

На сьогодні сотні випускників факультету працюють на підприємствах Житомирської, Рівненської, Волинської та інших областей, більшість з яких займає посади керівників господарств, головних агрономів.

Серед наших випускників:

Вишнівський Петро Станіславович, д.с.-г.н., заступник директора з інноваційної та наукової діяльності ННЦ «Інститут землеробства НААН»;

Корнійчук Микола Сергійович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу захисту рослин від шкідників і хвороб ННЦ «Інститут землеробства НААН»;

Дзюба Роман Іванович, заступник генерального директора Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»;

Лєсніков Андрій Володимирович, голова Ради Асоціації «Українське насіннєве товариство»;

Рудик Руслан Іванович, директор Інституту сільського господарства Полісся НААНУ;

Сарно Андрій Васильович, начальник державної інспекції сільського господарства в Житомирській області;

Кучер Ігор Петрович, голова Любарської районної адміністрації;

Гаврилов Сергій Олексійович, завідувач відділом обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами ННЦ «Інститут землеробства НААН»;

Заполовський Антон Станіславович, начальник Державної фітосанітарної інспекції Житомирської області;

Ігнатюк Анатолій Іванович, директор Державної установи «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія»;

Липко Анатолій Петрович, директор господарства СТОВ «Зоря Полісся» Червоноармійського району Житомирської області;

Бойчук Анатолій Кузьмич, директор ПСП «Саверці» Попільнянського району Житомирської області;

Ільїн Юрій Миколайович, зав. лабораторії захисту рослин Інституту сільського господарства Полісся НААНУ;

Поліщук Віталій Валерійович, агроном ПСП «Саверці» Попільнянського району Житомирської області;

Тітенко Андрій Олексійович, директор ДП «ДГ Тучинське» Гощанського району Рівненської області;

Мисечко Олександр Васильович, менеджер зі збуту насіння, ЗЗР та техніки  ТОВ «Спектр-Агро»;

Мостепанюк Ігор Вікторович, менеджер з демонстраційних технологій «Агроскоп Інтернешнл»;

Карпенко Валерій Вікторович, директор ПП «КВВ» з виготовлення земельних сумішей та добрив для рослин;

Ткачук Олег Олексійович, директор Житомирської філії ТОВ «Спектр-Агро»;

Марчук Володимир Анатолійович,  менеджер з збуту насіння, ЗЗР та техніки  ТОВ «Спектр-Агро»;

Ткаченко Дмитро Вікторович, голова СФГ «Демитра» Андрушівського району Житомирської області;

Ткаченко Сергій Вікторович, голова СФГ «Ткаченки» Андрушівського району Житомирської області;

Маційчук Володимир Михайлович, завідувач лабораторії Житомирського обласного держекспертцентру УІЕСР;

Янішевський Людвіг Іполитович, директор Житомирського обласного держекспертцентру УІЕСР.