ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН» 

Код і назва спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин»

Код і назва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»

Кваліфікація: магістр із захисту і карантину  рослин

Тривалість програми: 1 рік 4 місяці

Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл FQ-EHEA, сьомий рівень ЕQF-LLL.

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП: кафедра захисту рослин Житомирського національного агроекологічного університету.

Особливі умови вступу: зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги до попереднього рівня освіти: вступники мають право здобувати ОС «Магістр» за умови наявності освітнього ступеня бакалавр, спеціаліст або магістра за суміжними і несуміжними спеціальностями (напрямом підготовки).

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається здобувачу, який успішно виконав освітньо-професійну програму та пройшов атестацію. Випускна атестація здійснюється оцінюванням ступеня сформованості компетентностей. Форма атестації – захист кваліфікаційної роботи.

Характеристика освітньо-професійної програми

Мета освітньо-професійної програми: забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі захисту і карантину рослин, здатних до високопрофесійного вирішення виробничих питань рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних культур, лісових насаджень тощо від шкідливих організмів.

Цілі навчання: напрацювання високопрофесійного рівня до сучасних освітньо-наукових програм, проведення досліджень у сфері захисту і карантину рослин, а також забезпечення творчої та інноваційної діяльності в освітньому процесі. Напрацювання професійного підходу до науково-виробничих питань рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних, культурних, лісових насаджень тощо від шкідливих організмів.

Теоретичний зміст предметної області: володіння методами моніторингу та здатністю визначати і застосовувати різні методи захисту і карантину рослин від шкідливих організмів з урахуванням фітосанітарного стану, екологічної ситуації та економічної доцільності в агроценозах, міських ландшафтах, на землях несільськогосподарського призначення для отримання високоякісної продукції сільськогосподарських культур та інших культивованих рослин із застосуванням новітніх технологій. 

Методи, методики та технології: володіння сучасними методами наукових досліджень у захисті і карантині рослин, що спрямовуються на здобуття нових знань про особливості розвитку, розмноження і поширення шкідливих організмів, їх взаємодії із навколишнім середовищем, а також розроблення на базі зазначених знань наукових розробок для інноваційного розвитку аграрного сектору.

Програмні результати навчання

 • володіти знаннями з основ філософії, що сприяють розвитку соціалізації особистості, громадської гідності, інноваційної культури та дотримання етичних цінностей;
 • розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності, застосовувати сучасні науково-технічні досягнення світової культури та цивілізації;
 • розширювати знання з англійської та інших мов;
 • уміти працювати самостійно як лідер, досягати ефективних результатів за обмежений час;
 • володіти знаннями з фундаментальних дисциплін;
 • уміти використовувати статистично-математичні методи та інформаційні технології;
 • володіти спеціальними знаннями;
 • володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття;
 • володіти сучасними методологіями наукових досліджень;
 • кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і карантину рослин;
 • уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин, використовуючи спеціальні знання;
 • уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин;
 • уміти ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів під час проведення заходів із захисту і карантину рослин;
 • уміти працювати в команді;
 • володіти здатністю навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, задіяних до виконання заходів із захисту і карантину рослин;
 • уміти ефективно використовувати нормативно-правові акти, що регулюють політику в сфері захисту і карантину рослин, та оперативно реагувати на зміни в законодавстві;
 • володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці та охорони навколишнього середовища.

Здатність до працевлаштування: магістри із захисту і карантину рослин можуть займати посади у державних та приватних структурах України та за кордоном (при знанні мови), що мають відношення до рослин фітоценозів, виробництва їх продукції, переробки, зберігання та використання в різних галузях (головний агроном, головний агроном із захисту рослин, агроном із захисту рослин, агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху), агроном-дослідник, дослідник із захисту рослин, інженер з охорони та захисту лісу, інспектор із захисту рослин, інспектор з карантину рослин, інспектор митної служби, садівник, землероб, рільник, овочівник, хмеляр, квітникар, озеленювач); науково-дослідних установах аграрного, біологічного та екологічного спрямування (патолог, токсиколог, фармаколог, фізіолог, епідеміолог, ентомолог, ентофітопатолог, міколог, вірусолог, бактеріолог, імунолог, мікробіолог, ботанік, біолог), головних управліннях держпродспоживслужб, фітосанітарних інспекціях; митниці; природоохоронних службах, зеленбудах, національних парках, ботанічних садах, аспірантура; науково-дослідних установах, науково-виробничих лабораторіях, викладачем середніх навчальних закладів, викладачем вищих навчальних закладів, менеджерами з продажу засобів захисту рослин, добрив, садивного і посівного матеріалів тощо.

Доступ до подальшого навчання: здобувши ОС «Магістр» випускники можуть продовжувати навчання в аспірантурі та мають право здобувати ступінь доктора філософії. Доктор філософії – це освітній і, водночас, перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Випускна кафедра: захисту рослин.

Інститут/факультет: агрономічний.

Керівник освітньої програми, контактна особа: доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри захисту рослин Ключевич Михайло Михайлович, e-mail: КThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., т. 097 400 78 03.