право бак 1 право бак 2
право юр 1 право юр 2

 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«ПРАВО» 

Код і назва спеціальності: 081 «Право»

Код і назва галузі знань: 08 «Право»

Кваліфікація: юрист

Освітній ступінь: магістр

Тривалість програми: 1 рік 4 місяці

Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл FQ-EHEA, 7 рівень ЕQF-LLL.

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП: кафедра правознавства Житомирського національного агроекологічного університету.

Особливі умови вступу: Обов’язковим при вступі є подання результатів Єдиного вступного іспиту з іноземних мов (ЄВІ) та  Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), що проводиться у форматі ЗНО.

Вимоги до попереднього рівня освіти: вступники мають право здобувати ОС «Магістр» за умови наявності освітнього ступеня бакалавр, спеціаліст або магістр за суміжними спеціальностями. 

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається здобувачу, який успішно виконав освітню програму та пройшов атестацію. Випускна атестація здійснюється шляхом оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – захист кваліфікаційної роботи.

Характеристика освітньої програми

Мета освітньої програми: здобуття магістром, з урахуванням його особистісного та світоглядного розвитку, поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь та навичок у галузі юриспруденції публічно-правового та приватно-правового профілю, достатніх для розв’язування складних задач, проблем у професійній діяльності та проведення досліджень, здійснення інновацій, а також формування у магістра активної громадської позиції щодо державотворчих та правотворчих процесів. 

Цілі навчання:  Програма спрямована на формування та розвиток професійних компетентностей у сфері права, практичний виклад та застосування набутих знань, вмінь та навичок. 

Теоретичний зміст предметної області: здобуття магістром поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь та навичок у галузі юриспруденції публічно-правового та приватно-правового профілю, достатніх для розв’язування складних задач, проблем у професійній діяльності та проведення досліджень, здійснення інновацій, а також формування у магістра активної громадської позиції щодо державотворчих та правотворчих процесів.

Методи, методики та технології: Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості та студентоцентризму. Основними підходами при викладанні та навчанні є системність, технологічність, дискретність. Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять із розв’язування ситуацій, семінарських та індивідуальних занять, консультацій,  виконання дослідницьких завдань, підготовка та захист кваліфікаційної роботи.

 

Програмні результати навчання: 

 • здатність демонструвати знання та навички, набуті у процесі навчання в професійній діяльності та в галузі наукових досліджень; 
 • тлумачити норми матеріального та процесуального права;
 • застосовувати базові знання основних закономірностей юридичного мислення та пізнання, поняття і категорії, методології правової науки;
 • застосовувати знання термінології, фундаментальних фактів та елементів, знання класифікацій та категорій, принципів та узагальнень, теорій, моделей, структур;  
 • доводити неупереджені фахові рішення до їх логічного завершення у правовій практиці;
 • здійснювати планування та організацію юридичного процесу, вирішувати юридичні справи;
 • володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності;  
 • здатність виявляти колізії та прогалини у правовому регулюванні;  
 • здійснювати пошук, обробляти та аналізувати інформацію з зарубіжних інформаційних ресурсів;  
 • здійснювати аналіз відповідності юридичних рішень чинному законодавству;  
 • здатність застосовувати нормативно-правові акти, реалізовувати норми права в практичній діяльності;  
 • надавати консультації з земельно-правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів особи, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації;  
 • забезпечувати реалізацію Конституції та законів України у випадку посягань на права і свободи, честь і гідність громадян, права юридичних осіб, об’єднань громадян тощо та здатність захищати їх права та законні інтереси;
 • здатність розкривати конструкцію спеціальних деліктів, що враховують прояви елементів цивільно-правової відповідальності;  
 • здійснювати власну професійну діяльність із урахуванням тенденцій еволюції практики ЄСПЛ; 
 • здійснювати організаційно-правові заходи щодо забезпечення виборчого процесу;  
 • здатність застосовувати норми земельного права в індивідуально визначених ситуаціях;  
 • здатність аналізувати юридичні документи, способи розв’язування юридичних справ, стандарти для різної ділової документації; 
 • здатність адаптуватися до нових ситуацій (вміння застосовувати набуті мовні компетенції в специфічних нових умовах);  
 • складати проекти заяв, скарг та інших документів правового характеру, застосовуючи базові знання логічних основ побудови та функціонування системи права; 
 • здатність вибудовувати власну професійну діяльність у відповідності до європейських стандартів;  
 • складати проекти процесуальних та інших документів;   
 • використовувати знання про інформаційні ресурси з метою підвищення ефективності професійної діяльності;  
 • здатність розуміти сутність та прогнозувати розвиток державно-правових процесів;  
 • здатність взаємодіяти з представниками інших професій;  
 • володіння культурою правового мислення;  
 • уміння здійснювати необхідні правничі дослідження, аналіз та виражати їх результати у належних письмових формах;  
 • здатність ефективно використовувати професійно-профільовані знання для логічних основ побудови наукової діяльності;  
 • здатність ефективно формувати комунікаційні стратегії при викладанні юридичних дисциплін; 
 • формування розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей; 
 • здатність до самокерування та саморегуляції;  
 • здатність шукати та використовувати наукові джерела, які мають відношення до юридичних задач, які необхідно вирішувати; 
 • толерантність, наукова грамотність;  
 • проявляти прагнення до співпраці у груповій діяльності;  
 • виявляти готовність переглядати свої судження і змінювати алгоритм дій за наявності переконливих аргументів.

 

Цілі, зміст та результати навчання, критерії оцінювання обов’язкових компонентів

Освітньої програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Програмні результати навчання

Методи навчання

Форми оцінювання

Критерії оцінювання

Ділова іноземна мова

 

РН7, РН9, РН19, РН25, РН33, РН34

Методи навчання: практичні заняття; самостійна робота; модульні контрольні роботи.

Методи оцінювання: поточний контроль, ІНДЗ; тестування (залік); екзамен.

ІІ семестр. Поточний контроль: аудиторна робота – 40; індивідуальне завдання – 10. Підсумковий контроль: залік - 50.

ІІІ семестр. Поточний контроль: аудиторна робота – 20; індивідуальне завдання – 30. Підсумковий контроль: екзамен – 50. 

Філософія науки

 

РН1, РН28, РН30, РН33

Методи навчання: практичне заняття, дискусія, ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне завдання), підготовка тез (статті) і виступ на конференції.

Методи оцінювання: поточний контроль, «експрес»-контрольна робота, залік у формі тестування, оцінка за виконання ІНДЗ.

Поточний контроль: аудиторна робота – 35; індивідуальне наукове завдання – 15. Підсумковий контроль: екзамен – 50.

Методологія правових досліджень

 

РН1, РН3, РН26, РН27, РН28, РН32, РН33

Методи навчання: лекції, практичне заняття; самостійна робота.

Методи оцінювання: поточний контроль, ІНДЗ, тестування (залік).

Поточний контроль: аудиторна робота – 35; індивідуальне наукове завдання – 15. Підсумковий контроль: залік – 50.

Актуальні проблеми теорії права

 

РН3, РН8, РН10, РН11, РН24, РН26, РН27, РН30

Методи навчання: практичне заняття; самостійна робота.

Методи оцінювання: поточний контроль, ІНДЗ, тестування, іспит.

Поточний контроль: аудиторна робота – 55; індивідуальне завдання – 5. Підсумковий контроль: екзамен – 40.

Проблеми муніципального права

 

РН1, РН10, РН13, РН18, РН22, РН23

Методи навчання : лекції, практичне заняття, самостійна робота, ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне завдання).

Методи оцінювання: поточний контроль, тестування, оцінка за виконання ІНДЗ, іспит.

Поточний контроль: аудиторна робота – 55; індивідуальне завдання – 5; МКР – 10. Підсумковий контроль: іспит – 30.

Актуальні проблеми кримінального процесу

 

РН2, РН6, РН11, РН18, РН22, РН32

Методи оцінювання: оцінюється підготовка та проведення занять з фахових дисциплін, керівництво самостійною роботою студентів, звіт.

Методи оцінювання: поточний контроль; ІНДЗ; МКР; іспит; курсова робота.

Поточний контроль: аудиторна робота – 35; індивідуальне завдання – 25. Підсумковий контроль: іспит – 40.

Юридичне тлумачення

РН2, РН4, РН5, РН10, РН18, РН23, РН27

Методи навчання: лекція; практичне заняття (кейси); консультація; самостійна робота.

Методи оцінювання: поточний контроль; 

іспит; курсова робота.

Поточний контроль: аудиторна робота – 60. Підсумковий контроль: іспит – 40.

Конституційний процес

 

РН6, РН8, РН10, РН13, РН16, РН23

Методи навчання : лекції, практичне заняття, самостійна робота, ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне завдання).

Методи оцінювання: поточний контроль, 

оцінка за виконання ІНДЗ; МКР; іспит.

Поточний контроль: аудиторна робота – 60; індивідуальне завдання – 5; МКР – 10. Підсумковий контроль: іспит – 15.

Земельно-правовий процес

 

РН1, РН2, РН6, РН11, РН17, РН20

Методи навчання: дискусії, аналіз правових ситуацій, розв`язання практичних завдань.

Методи оцінювання: поточний контроль; ІНДЗ;

тестування (МКР); іспит.

Поточний контроль: аудиторна робота – 65; індивідуальне наукове завдання – 5. Підсумковий контроль: іспит – 30.

Деліктні зобов’язання у цивільному праві

 

РН1, РН2, РН11, РН14, РН15, РН22

Методи навчання: дискусії, аналіз правових ситуацій, розв`язання практичних завдань.

Методи оцінювання: поточний контроль; ІНДЗ;

тестування (МКР); іспит.

Поточний контроль: аудиторна робота – 45; індивідуальне завдання – 5. Підсумковий контроль: іспит – 50.

Прецедентне право Європейського суду з прав людини

 

РН5, РН15, РН20, РН21, РН22

Методи навчання: практичне заняття; самостійна робота; індивідуальне завдання.

Методи оцінювання: поточний контроль; іспит.

Поточний контроль: аудиторна робота – 40, індивідуальне завдання – 20. Підсумковий контроль: іспит – 40.

Науково-педагогічна практика

 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН13, РН19, РН21, РН23, РН28, РН29, РН30, РН31, РН33, РН34, РН35

Методи навчання: проведення лекційних та практичних занять.

Методи оцінювання: оцінюється підготовка 

та проведення занять з фахових дисциплін, 

керівництво самостійною роботою студентів, 

звіт.

Захист науково-педагогічної практики оцінюється як середнє арифметичне п’ятьох складових: підготовленість аудиторії (за 100-бальною шкалою), мета та зміст заняття (за 100-бальною шкалою); методика проведення заняття (за 100-бальною шкалою); психологічна атмосфера заняття (за 100-бальною шкалою); наявність наочності (за 100-бальною шкалою).

Виробнича практика за спеціальністю

 

РН1, РН5, РН6, РН8, РН11, РН15, РН18, РН19, РН25, РН30, РН31, РН33

Методи навчання: практична підготовка, що передбачає виконання вказівок керівника бази практики; збір, аналіз звітних документів; консультація.

Методи оцінювання: звіт

Попередня оцінка виставляється за результатами перевірки керівником від кафедри щоденника звіту. Остаточна – за результатами захисту, під час якого студент повинен показати здобуті знання і вміння, застосовувати їх під час відповіді на запитання  (за 100-бальною шкалою).

Переддипломна практика за спеціальністю

 

РН1, РН5, РН6, РН8, РН11, РН15, РН18, РН19, РН25, РН28, РН30, РН31, РН32, РН33, РН35

Методи навчання: практична підготовка, що передбачає виконання вказівок керівника бази практики; збір, аналіз звітних документів; консультація.

Методи оцінювання: оцінюється оволодіння 

професійним досвідом та готовність випускника 

до самостійної професійної діяльності; звіт.

Попередня оцінка виставляється за результатами перевірки керівником від кафедри щоденника звіту. Остаточна – за результатами захисту, під час якого студент повинен показати здобуті знання і вміння, застосовувати їх під час відповіді на запитання  (за 100-бальною шкалою).

 

Здатність до працевлаштування: Фахівець за кваліфікацією юрист може працювати у сфері права та у сферах пов’язаних з правом, зокрема, юстиції та правосуддя, охорони громадського порядку та безпеки, фінансової та податкової діяльності; загальнообов'язкового соціального страхування. Посади: юрисконсульт, науковий співробітник, адвокат (за умови здачі кваліфікаційного іспиту), прокурор, експерт (органи внутрішніх справ); оперуповноважений, професіонал з охоронної діяльності та безпеки, старший інспектор з особливих доручень, старший оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система), старший інспектор з особливих доручень (пенітенціарна система), старший оперуповноважений в особливо важливих справах (пенітенціарна система), інспектор праці (правовий), приватний виконавець, судовий експерт, слідчий, викладач права тощо.

Доступ до подальшого навчання: здобувши ОС «Магістр» випускники можуть продовжувати навчання та мають право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Випускна кафедра: кафедра правознавства.

Інститут/факультет: екології і права.

Керівник освітньої програми, контактна особа: доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, професор Скулиш Євген Деонізійович,          e-mail: pravo_This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Баклавр) 

 • Фінансове право України
 • Аграрне право України
 • Екологічне право України
 • Земельне право України
 • Господарське процесуальне право
 • Господарське право
 • Юридична деонтологія
 • Загальна теорія права
 • Судові та правоохоронні органи
 • Основи римського права
 • Цивільне право 1
 • Цивільне право 2
 • Державне (конституційне ) право зарубіжних країн
 • Конституційне право
 • Адміністративне право
 • Основи права Європейського Союзу
 • Трудове право
 • Міжнародне публічне право
 • Кримінальне право
 • Сімейне право
 • Криміналістика
 • Міжнародне приватне право
 • Кримінальне процесуальне право
 • Цивільне процесуальне право

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістр) 

 • Актуальні проблеми теорії права
 • Проблеми муніципального права
 • Актуальні проблеми адміністративного процесу
 • Юридичне тлумачення
 • Судовий захист трудових прав
 • Деліктні зобов’язання у цивільному праві
 • Прецедентне право Європейського суду з прав людини
 • Медіація
 • Теорія і практика цивільного судочинства
 • Актуальні проблеми протидії та запобіганню корупції
 • Адвокатська діяльність
 • Публічне управління та адміністрування
 • Актуальні проблеми кримінального процесу
 • Земельно-правовий процес
 • Теорія кримінально-правової кваліфікації злочинів
 • Конституційний процес