Лігоміна Ірина Павлівна
Посада

Професор кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Науковий ступінь

Доктор ветеринарних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 1985 році закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П.Л. Погребняка, кваліфікація – ветеринарний лікар, спеціальність – «Ветеринарія».

У 2012 році вступив у докторантуру Націона́льного університе́ту біоресу́рсів і природокористува́ння Украї́ни на кафедру гігієни тварин та санітарії ім. професора А.К. Скороходька з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 1997 р. захистив дисертаційну роботу на тему «Гіпопластична анемія телят (етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика» в спеціалізованій вченій раді К.20.01.03. Кримського державного аграрного університету за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин.

У 2016 році захистив дисертацій роботу на тему «Санітарно-гігієнічна оцінка води різних біогеохімічних зон України та експериментальне обґрунтування її потреби для напування корів» в спеціалізованій вченій раді Д 54.070.01 в Харківській державній зооветеринарній академії за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія.

Сфера наукових інтересів

Моніторинг вмісту токсичних речовин у питній воді, кормах, їх вплив на організм великої рогатої худоби і птиці та якість і безпечність продукції.

Загальна кількість публікацій

Всього 121 публікація у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них: 97 фахових публікацій, 1  монографія, 3  навчальні посібники, 1  довідник, 27 науково-методичних праць, 9 патентів на винаходи і корисну модель.

Основні наукові та методичні праці:

 1. Dukhnytskyi V., Bazaka G., Sokolyuk V., Boiko P. & Ligomina I. (2019). The Effects of Mospilan and Aktara Insecticides in the Feed on Egg Production and Meat Quality of Laying Hens. Journal World Poult. Res. 9(4): 233–239. DOI: https://dx.doi.org/10.36380/jwpr.2019.29. (Scopus).
 2. Lisohurska O. V., Lisohurska D. V., Sokolyuk V. M., Furman S. V., Kryvyi M. M. & Ligomina I. P (2020). Inventory of managed honey bee population in Zhytomyr region (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology. Vol. 10 (1). P. 133–137. doi: 10.15421/2020_21 (Web of Science).
 3. Boiko P. K., Sokolyuk V. M., Boiko O. P., Koziy V. I., Fedorchenko A. М. (2020). Analysis of spatial and temporal dynamics of epizootic process of blackleg in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. Vol. 10. Is. 2. Р. 205–215. (Web of Science).
 4. Dukhnytskyi V., Sokolyuk V., Boiko P., Ligomina I. & Goncharenko V. (2020). The acute toxicity assesment of Mospilan RP and Actara 25 WG. Journal World Poult. Res. 10(2): 359-366. DOI: https://dx.doi.org/10.36380/jwpr.2020.41. (Scopus).
 5. Guralska S., Kot T., Pinskyi O., Sokolyuk V. & Budnik T. (2020). Morphofunctional condition of the harderian gland of chickens during the post-vaccine immunity to infectious bronchitis. Agricultural Science and Practice. 7 (1), Р. 32–39. doi: 10.15407/agrisp7.01.032. (Web of Science).
 6. Kraevskiy A., Sokolyuk V., Travetskiy M., Chekan O. & Musiienko Y. (2020). Application of Surfagon and Ketaprofen for increasing fertility and preventing embryonic death in cows after insemination. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(4), 159-164, doi : 10.15421/2020_183. (Web of Science).

Фахові та міжнародні видання

 1. Соколюк В. М. Біоетичні основи превентивної ветеринарної медицини у молочному тваринництві. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2016. Т. 18, № 4 (72). С. 27–31.
 2. Санітарно-гігієнічна характеристика води в районі молочно-товарної ферми та свиноферми / В. М. Соколюк та ін. Вісник ПДАА. 2019. № 2 (93). С. 191–196.
 3. Якість води для напування корів та їх здоров’я / В. М. Соколюк та ін. Наукові горизонти. 2019. № 11 (84). С. 101–107.
 4. Distribution and clinical and biochemical status of d-hypovitaminosis in calves of black-and-white breed in winter-stall period / I. Ligomina et al. The Animal Biology. 2019. Vol. 21. №. 2. Р. 116.
 5. Клініко-біохімічний статус телят за D-гіповітамінозу / І. П. Лігоміна та ін. Наукові горизонти. 2020. № 01 (86). С. 89–95.
 6. Соколюк В.М. Способы коррекции неспецифической иммунной защиты у телят в условиях воздействия радиации / Соколюк В.М. , Лигомина И.П, Фурман С.В., Лисогурская Д.В. // Ученые записки УО «Витебская ордена «Знак Почета» ГАВМ. – Т. 54, вып. 1. – Витебск, 2018. – С. 77–80.
 7. Соколюк В.М. Влияние качества питьевой воды на здоровье коров /Соколюк В.М., Лигомина И.П., Фурман С.В., Лотоцький В.В. //Ученые записки УО «Витебская ордена «Знак Почета» ГАВМ. – Т. 54, вып. 4. – Витебск, 2018. – С.199–202.
 8. Біоетичні основи превентивної ветеринарної медицини у молочному тваринництві. Науковий вісник львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Т. 18, № 4 (72). – С. 27 – 31. 2016.
 9. Соколюк В.М. Вплив лизунця «Кенділакт» на окремі показники неспецифічного імунітету захисту організму корів в умовах північно-східної біогеохімічної зони України. Наук. доп. НУБіП України. 2016. № 7 (64). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/dopovidi2016.07.012/7423.
 10. Соколюк В.М. Вплив лизунця «Кенділакт» на гематологічні показники корів в умовах північно-східної біогеохімічної зони України. Вісник Сумського національного аграрного університету, 2016. Вип. 11 (39). С. 177–179.
 11. Соколюк В.М. Санітарно-гігієнічна оцінка води на прикладі однієї з тваринницьких ферм НУБіП України. Ветеринарна біотехнологія. 2016. № 26. С. 265–271.

Монографія

 1. Стан та санітарно-гігієнічна оцінка водозабезпечення молочного скотарства в Україні : монографія / В. М. Соколюк та ін. Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2017. 348 с.

Навчальні посібники

1.Ветеринарно-санітарне забезпечення технології вирощування екзотичних порід свиней : навч. посіб. / В. М. Соколюк та ін. Житомир : Полісся, 2018. 160 с.

 

Довідник

 1. Тератологічний тлумачний словник : / Пікалюк В. С. та ін. Вид. 2-е, доповн. і перероб. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 560 с.

Патенти на винаходи та корисні моделі

 1. Лизунець «Кендісорб»: пат. на корисну модель 95933 Україна : МПК А23L 1/302, А23L 1/304. № u 2014 08489 ; заявл. 25.07.2014; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1.
 2. Брикет-лизунець для лактуючих корів : пат. на корисну модель 109746 Україна : МПК А23К 10/33, А23К 10/40, А23К 50/10. № u 2015 12240; заявл. 10.12.2015; опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17.
 3. Брикет-лизунець для ягнят : пат. на корисну модель 105685 Україна : МПК (2016.01), А01К 5/00, А01К 9/00. № u 2015 10821 ; заявл. 06.11.2015 ; опубл. від 25.03. 2016, Бюл. № 6.

Методичні рекомендації, вказівки

 1. Соколюк В.М. Ветеринарна санітарія : конспект лекцій. Житомир , 2020. 100 с.
 2. Соколюк В.М. Гігієна тварин, благополуччя та добробут : конспект лекцій. Житомир , 2019. 100 с.
 3. Соколюк В.М. Гігієна тварин, благополуччя та добробут : методичні вказівки до лабораторних занять . Житомир , 2019. 63 с.

Тези науково-практичних конференцій

 1. Продовольча безпека та якість молока / Фурман С. В., Лісогурська О. В., Соколюк В. М., Лігоміна І. П. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 318–322.
 2. Соколюк В. М., Лігоміна І. П. Вода у достатку – важливий компонент добробуту корів. IV Міжнародний «Конгрес Органічна Україна 2020». Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження для органічного бізнесу. Тваринництво заради ґрунту». http://organicukraine.org.ua/congress/2020/#d3p1.
 3. Соколюк В. М., Лігоміна І. П. Використання води у тваринництві – проблеми і перспективи. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські виміри сталого розвитку», 25–26 червня 2020. – К.: НУХТ, 2020. C. 90–91.

 zoom-конференції :https://us02web.zoom.us/j/88575121784?pwd=OEtGZnJLRy9GaHdYQlhzaFBRcm9rUT09.

 1. Ветеринарно-санітарна оцінка ріпакового меду, виробленого в умовах Житомирського Полісся /Лісогурська Д.В., Кривий М.М., Лісогурська Д.В., Фурман С.В., Соколюк В.М., Дорохов В.І. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали VII м іж наук.-практ нар. наук.-практ. конф. Житомир, 23–24 травня 2019 р.
 2. Проблеми формування стійкості і буферної ємності водних басейнів західного Полісся України /Гриб Й.В., Соколюк В.М., Полтавченко Т.В., Шумигай Д.С. Водні екосистеми у контексті євроінтеграцій : реалії та перспективи: матеріали Міжнародної конф. приуроченої до Всесвітнього дня водних ресурсів, 21–22 березня 2019 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2019.
 3. Біологічні показники якості води – запорука здоров’я тварин. Соколюк В.М., Лігоміна І.П., Фурман С.В., Лісогурська Д.В. Сучасні проблеми біобезпеки в Україні» //Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 18–19 квітня. 2019 р. Полтава.
 4. Соколюк В.М. Якісна безпечна вода – ключовий аспект органічного виробництва молока на молочних фермах / Соколюк В.М., Лигомина І.П, Фурман С.В., Згозінська О.А.// Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. 24–25 трав., 2018 р., Житомир: ЖНАЕУ.
 5. Соколюк В.М. Якість води як один із чинників добробуту корів. / Соколюк В.М., Фещенко Д.В., Згозінська О.А. // Контроль безпечності харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені питання» в рамках реалізації проекту за підтримки програми Жана Моне «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС», присвячена 120-річчю НУБіП: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 кв. 2018 р, Київ: НУБіП. С. 159–160.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.