Chala I V thumb
Посада

Доцент кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Науковий ступінь

Кандидат біологічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 1997 році закінчила Чернівецький державний університет, спеціальність «Біологія». З 1997 по 1998 роки працювала старшим лаборантом, з 1999 року – на посаді асистента. У 1992 вступила до цільової очної аспірантури Інституту біохімії і фізіології тварин УААН (м. Львів) спеціальність «біохімія».

Тема дисертації та рік захисту

У 1995 році захистила дисертацію на тему: «Вплив міді, кобальту і йоду на накопичення та виведення Цезію-137 і деякі біохімічні показники у корів при тривалій дії низьких доз радіації» на засіданні спеціалізованої вченої ради, КН № 008978 у Інституті тваринництва УААН за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Сфера наукових інтересів
 • біохімія крові;
 • біохімічні зміни в організмі тварин за незаразних патологій;
 • біохімічні зміни крові та сечі дрібних тварин за ожиріння та цукрового діабету.
Загальна кількість публікацій

Всього 165 публікацій у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них: 66 фахових публікацій, 47  тез наукових конференцій, 1  навчальний посібник, 51  науково-методичних праць, 1 авторське свідоцтво.

Основні наукові та методичні праці:

 • Чала І.В., Русак В.С. Редокс-потенціал і вміст глутатіону крові корів при хворобах печінки. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 1 (49), т. 3. С. 267–272.
 • Застулка О.О., Солодка Л.О., Чала І.В. Фізико-хімічні показники бджолиного обніжжя з лісостепу України. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – Дніпро : Дніпропетровський державний аграрно-економічний ун-т. №4, т.4. С.36–40.
 • Чала І.В., Русак В.С. Редокс-потенціал та стан перекисного окиснення ліпідів крові корів, що утримувались у екологічно несприятливих умовах. Вісник ЛНУВМБ. Т.18, № 2 (66). С. 197–201.
 • Чала І.В., Русак В.С. Активність індикаторних ферментів крові котів за ожиріння. Вісник ЖНАЕУ. № 2 (63), т.3. С. 189–193.
 • Чала І.В., Русак В.С., Чупрун Л.О., Ковальов П.В. Пероксидне окиснення ліпідів та деякі біохімічні показники крові котів за хвороб печінки. Біологія тварин: Науковий журнал. Т.20. № 2. С. 89– 96.
 • Чала І.В., Русак В.С., Згозінська О.А., Чупрун Л.О., Ковальов П.В. Зміни стану глутатіонової системи крові котів за цукрового діабету та ожиріння. Науковий вісник ЛНУВМБ ім Гжицького. № 88, т. 20. С. 125–130.
 • Славов В.П., Чала И.В., Дедух Н.И., Биденко В.Н. Окислительно-восстановительные процессы в организме животных при их хроническом облучении низкой интенсивности. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. Сборник научных трудов. Вып. 21, ч. 2. С. 348–356.
 • Фещенко Д.В., Дубова О.А., Романишина Т.О., Згозінська О.А., Чала І.В. Проблема поширення ехінококозу свійських тварин у передмістях Житомира. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. № 1–2 (47).  С. 108–111.
 • Чала И.В., Солодкая Л.А. Белки острой фазы воспаления и некоторые биохимические и гематологические показатели при ожирении кошек. Ученые записки УО ГАВМ. Т. 54, вып. 1. С. 151–153.
 • Чала І.В., Русак В.С. Деякі показники перекисного окиснення ліпідів та глутатіонової системи у кішок за хронічної патології нирок. Ветеринарія. Технології тваринництва та природокористування. – Науково-практичний журнал. № 1. С. 65– 69.
 • Довгій Ю.Ю., Сеніченко В.Ю., Фещенко Д.В., Чала І.В. Вплив вітамінно-мінеральних комплексів на молочну продуктивність та гематологічні показники корів. Вісник Полтавської державної аграрної академії. №2 (93). С.85–91.
 • Чала І.В., Русак В.С., Фещенко Д.В., Ковальова Л.О. Деякі показники білкового обміну кішок за ожиріння. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. №95, т. 21. С. 36–40.
 • Русак В.С., Чала І.В. Клінічна оцінка біохімічних. Морфологічних показників крові та сечі тварин. Навч. посібник. Житомир: Полісся, 2016. 544с.
 • Чала І.В., Бахур Т.І. Методичні поради до лабораторних робіт з дисципліни «Метаболізм радіонуклідів та методи його дослідження» для студентів факультету ветеринарної медицини ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина». Житомир : ЖНАЕУ, 2016.  – 44 с.
 • Чала І.В. Пакет комплексних контрольних завдань (тести) з професійної та практичної підготовки дисципліна «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії» галузь знань: 211 – «Ветеринарна медицина» напрям підготовки : лікар ветеринарної медицини. Освітній рівень: магістр. Семестр – 3; курс – 2. Житомир, ЖНАЕУ, 2016. 22 с.
 • Чала І.В., Фещенко Д.В., Згозінська О.А., Русак В.С. Особливості перекисного окиснення ліпідів в організмі інвазованої великої рогатої худоби на території, забрудненій радіонуклідами. Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення : зб.тез Міжнар. наук.-практ. конф. (26–27 квіт. 2018р.). Житомир, 2018. С. 174–178.
 • Чала І.В., Русак В.С. Визначення редокс-потенціалу крові за деяких патологій у собак. Проблеми заразної та незаразної патології тварин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю каф. паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни (2–4 листоп. 2016 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2016. С. 180–184.
 • Чала І.В., Русак В.С. Активність сорбітолдегідрогенази крові котів за цукрового діабету. Наукові горизонти. 2020. № 03 (88). С. 90–95.

Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!