Посада

Професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління

Вчене звання

професор

 

Дані про вищу освіту

У 1997 році закінчила Запорізький державний технічний університет, спеціальність: «Електропостачання та електрозбереження»; кваліфікація: «Інженер-електрик».

У 2002 р. закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність: «Облік і аудит»; кваліфікація: «Економіст».

У 2004 р. закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність: «Педагогіка вищої школи»; кваліфікація: «Магістр з педагогіки вищої школи».

У 2005 р. закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність: «Економіка підприємства»; кваліфікація: «Магістр з економіки підприємства».

Тема дисертації та рік захисту

Докторську дисертацію зі спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління» на тему «Розвиток державної інвестиційної політики на національному та галузевому рівнях» захистила у 2010 році в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України і отримала науковий ступінь доктора наук з державного регулювання

 

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач:

відкрите врядування; методологія і організація наукових досліджень; муніципальне управління; публічне управління локальним розвитком.

 

Професійний розвиток викладача:

Участь у серії наукових і методологічних тренінгів з публічного управління м. Кельце, Старопольска вища школа, 2017 р. (Мульти методологічна концепція менеджменту знань; Методологічна основа державного управління; Управління якістю як спосіб модернізації державного управління; Технології політичного управління та маркетингу; Методи комплексного управління бізнес-процесами).

Підвищення кваліфікації – 1.06-24.06 2020 р., Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», Свідоцтво ПК № 00127522/004268-20 за програмою – Публічне управління та адміністрування (210 годин). «Розвиток локальної демократії на рівні територіальних громад»

 

ORCID ID

0000-0003-0640-6426

Профіль у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vmZldoUAAAAJ&hl=uk

Сфера наукових інтересів
Загальна кількість публікацій

Більше 90 (дев’яносто).

Співавтор 8 навчальних посібників, зокрема: "Інформатика та системологія", "Системний аналіз в економіці", "Основи побудови автоматизованих систем управління" та "Захист інформації в автоматизованих системах управління", "Моделювання економічної динаміки".

Основні наукові та методичні праці:

Навчальні посібники

 1. Дацій Н.В. Менеджмент в системі органів державної влади та місцевого самоврядування: навчальний посібник / О.М. Кондрашов, Т.В. Іванова, Н.В. Дацій та ін. , за заг. ред. О.М. Кондрашова. – Миколаїв: Ємельянова Т.В., 2013. – 366 с. (з грифом МОН України).
 2. Дацій Н.В. Антикризове фінансове управління підприємством /  С.Я. Салига, Є.І. Ляшенко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька, Н.В. Нестеренко, К.С. Салига // Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 208 с.
 3. Дацій Н.В. Фінансовий менеджмент / С.Я. Салига, Н.В. Дацій, С.О. Корецька, Н.В. Нестеренко, К.С. Салига // Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 274 с.
 4. . Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / [О. В. Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.

Монографії

Дацій Н.В. Державна інвестиційна політика на національному та галузевому рівнях: теорія, методологія, практика: [монографія] / Н.В. Дацій. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 427 с.

 1. Дацій Н.В. Інвестиційно-інноваційний розвиток промисловості: [монографія] / В.Г. Горник, Н.В. Дацій. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 200 с.
 2. Дацій Н.В. Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів: [монографія] / Б.М. Данилишин, М.Х. Корецький, Н.В. Дацій. – Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2007. – 204 с.
 3. Дацій Н.В. Соціальні засади інвестування національної економіки: [монографія] / Н.В. Дацій, С.О. Корецька. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2007. – 328 с.
 4. Дацій Н.В. Стратегічне управління інноваційною діяльністю як основа економічної безпеки національної економіки: [монографія] / М.В. Гаман, О.І. Дацій, І.О. Драган, І.В. Драган. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2008. – 281 с.
 5. Дацій Н.В. Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: [монографія] / О.І. Дацій, М.В. Гаман. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 370 с.
 6. Дацій Н.В. Інтернаціоналізація регіональної політики України у світовому фінансовому просторі // Фінансова система регіонів: методологія, аналіз, практика: монографія / З.В. Герасимчук, Л.І. Федулова, Л.А. Пашко [та ін.] ; під загальною редакцією В.К. Присяжнюка, А.Б. Кондрашихіна. – Київ – Севастополь – Донецьк: АМУ, 2012. – С. 134-158.
 7. Дацій Н.В. Шляхи формування та розвитку самодостатніх суб’єктів муніципального руху: європейські виміри та орієнтири: монографія / О.М. Кондрашов, Т.В. Іванова, І.О. Драган, та ін.; за заг. ред. О.М. Кондрашова. – Миколаїв: Ємельянова Т.В., 2013. – 352 с.
 8. Дацій Н.В. Інвестиційна безпека інноваційного розвитку економіки // Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем: монографія / М.А. Хвесик, А.С. Степаненко, Г.О. Обиход, О.М. Ляшенко, Н.В. Дацій, А.М. Сундук, І.О. Ілляшенко; за науков ред. М.А. Хвесика. – Київ, науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2013. – С.177-236.
 9. Дацій Н.В. Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій [колективна монографія] / за заг.ред. д.е.н. Захарін С.В. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 330 с.

Статті

 1. Datsii N. Methodical approach to management by results in the area of administrative services / N. Datsii // News of science and education: SCIENCE AND EDUCATION LTD. – Sheffield. – NR10(34). – 2015. – Р. 42-49.
 2. Дацій Н.В. Впровадження системи управління якістю у системі модернізації публічної адміністрації / Н.В. Дацій // Аспекти діяльності публічних органів влади в Польщі і Україні. Вибрана проблематика / За наук. ред. М. Чічерського, М. Чурик, М. Карпюк. – Польща, м. Варшава: Zaklad Poligraficzny UWM , 2016. – С. 145 – 152.
 3. Datsii N. Strategic approach to quality management enterprises marketing activities / N.V. Datsii // Public management : collection. – № 1 (6) – march 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С. 84 – 92.
 4. Datsii N. Strategic approach to quality management enterprises marketing activities . Public management : collection. № 1 (6) – march 2017. Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. С. 84 – 92.
 5. Дацій Н.В. Особливості розвитку територіальних громад: зарубіжний досвід. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Харків. : НУЦЗУ, 2018. Вип. 2(9). С. 335-341.
 6. Дацій Н.В. Партисипативність як принцип наукового управління в якості підвищення рівня освіти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. №5. Режим доступу до журналу: http: // www.dy.nayka.com.ua
 7. Datsii N. Аpproaches to mechanisms of regional governance in the context of transboundary development. Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. Praha / Publishing house Education and Science 2019 • 6(58) 2019. С.29-35.
 8. 17. Nadiia V. Datsii , Іrina V. Zastrozhnikova Nelya M. Filyanina , Petro S. Oleshko , Nataliia M. Shkvorchenko , Liliia A. Martynets Financial and Economic Support of the Organization of the Educational Process International Journal of Economics and Business Administration Volume VIII, Special Issue 1, 2020. Р. 299-309.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.