Особливості прийому на навчання до університету іноземців та осіб без громадянства

  1. Прийом на навчання до університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
  2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

  1. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюєтьося університетом:

двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня, відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра.

Період навчання для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" встановлюється з дня підписання наказу на вступ іноземного громадянина до університету до 31 липня 2023 року. Період навчання для здобуття освітнього ступеня "магістр" встановлюється з дня підписання наказу на вступ іноземця до університету до 31 січня 2021 року.

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань із визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Іноземці та особи без громадянства, які здобули повну загальну середню освіту в навчальних закладах за кордоном, подають до університету такі документи:

а) заяву встановленого зразка;

б) оригінал та копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали); при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра – додатково подається оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем вищої освіти, отримані кредити / тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

в) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не раніше ніж за два місяці до моменту подання;

г) страховий поліс із надання екстреної медичної допомоги, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

ґ) оригінал та копію паспорта;

д) 6 кольорових фотокарток розміром 3 Х 4 см;

е) документ, що засвідчує володіння українською / російською мовою (за наявності);

є) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Оригінали документів після пред’явлення повертаються. Зазначені в підпунктах «б», «в», «ґ» цього пункту документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, легалізовані у встановленому порядку та подаватися із засвідченим у встановленому порядку перекладом українською мовою, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Для прийняття приймальною комісією ЖНАЕУ рішення щодо запрошення іноземного громадянина або особи без громадянства на навчання, вступник подає до навчального закладу у паперовому або електронному вигляді такі документи:

а) оригінал чи копію паспортного документа або іншого документа, що посвідчує його особу;

б) оригінал чи копію документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічну довідку;

в) письмову згоду на обробку персональних даних;

г) оригінал чи копію свідоцтва про закінчення мовної підготовки.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, подають до ЖНАЕУ такі документи:

а) заяву встановленого зразка;

б) оригінал та копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) оригінал та копію паспорта та посвідки на право проживання в Україні;

г) 6 кольорових фотокарток розміром 3 Х 4 см на матовому папері;

ґ) документ, що засвідчує володіння українською / російською мовою (за наявності). У разі наявності вступник подає сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, здобутої в Україні) за особистим вибором оригінали або копії.

Усі документи подаються абітурієнтами особисто.

  1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
  2. Вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету.
  3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
  4. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних закладів вищої освіти.
  5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватися на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

  1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими цими Умовами для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до пункту восьмого розділу VII цих Умов, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного (регіонального) замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію у попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в межах закладу вищої освіти, у разі неможливості – іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії).