зах і кар рослин 1 психологія 2

 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН»

Код і назва спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин»

Код і назва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»

Кваліфікація: магістр із захисту і карантину рослин

Тривалість програми: 1 рік 4 місяці

Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл FQ-EHEA, сьомий рівень ЕQF-LLL.

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП: кафедра захисту рослин Житомирського національного агроекологічного університету.

Особливі умови вступу: зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги до попереднього рівня освіти: вступники мають право здобувати ОС «Магістр» за умови наявності освітнього ступеня бакалавр, спеціаліст або магістра за суміжними і несуміжними спеціальностями (напрямом підготовки).

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається здобувачу, який успішно виконав освітньо-професійну програму та пройшов атестацію. Випускна атестація здійснюється оцінюванням ступеня сформованості компетентностей. Форма атестації – захист кваліфікаційної роботи.

Характеристика освітньо-професійної програми

Мета освітньо-професійної програми: забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі захисту і карантину рослин, здатних до високопрофесійного вирішення виробничих питань рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних культур, лісових насаджень тощо від шкідливих організмів.

Цілі навчання: напрацювання високопрофесійного рівня до сучасних освітньо-наукових програм, проведення досліджень у сфері захисту і карантину рослин, а також забезпечення творчої та інноваційної діяльності в освітньому процесі. Напрацювання професійного підходу до науково-виробничих питань рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних, культурних, лісових насаджень тощо від шкідливих організмів 

Теоретичний зміст предметної області: володіння методами моніторингу та здатністю визначати і застосовувати різні методи захисту і карантину рослин від шкідливих організмів з урахуванням фітосанітарного стану, екологічної ситуації та економічної доцільності в агроценозах, міських ландшафтах, на землях несільськогосподарського призначення для отримання високоякісної продукції сільськогосподарських культур та інших культивованих рослин із застосуванням новітніх технологій. 

Методи, методики та технології: володіння сучасними методами наукових досліджень у захисті і карантині рослин, які спрямовуються на здобуття нових знань про особливості розвитку, розмноження і поширення шкідливих організмів, їх взаємодії із навколишнім середовищем, а також розроблення на базі зазначених знань наукових розробок для інноваційного розвитку агропромислового комплексу.

Програмні результати навчання

– володіти знаннями з основ філософії, що сприяють розвитку соціалізації особистості, громадської гідності, інноваційної культури та дотримання етичних цінностей;

– розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності, застосовувати сучасні науково-технічні досягнення світової культури та цивілізації; 

– розширювати знання з англійської та інших мов;

– уміти працювати самостійно як лідер, досягати ефективних результатів за обмежений час; 

– володіти знаннями з фундаментальних дисциплін;

– уміти використовувати статистично-математичні методи та інформаційні технології;

– володіти спеціальними знаннями;

– володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття;

– володіти сучасними методологіями наукових досліджень;

– кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і карантину рослин;

– уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин, використовуючи спеціальні знання;

– уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин;

– уміти працювати в команді;

– володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці та охорони навколишнього середовища.

Здатність до працевлаштування: магістри із захисту і карантину рослин можуть займати посади у державних сільськогосподарських підприємствах та інших підприємствах різних форм власності на посадах: головного агронома, головного агронома із захисту рослин, агронома із захисту рослин. агронома відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху), агронома дослідника, дослідника із захисту рослин, інженера з охорони та захисту лісу, інспектора із захисту рослин, інспектора з карантину рослин, інспектора митної служби, садівника, землероба, рільника, овочівника, хмеляра, тютюнника, рисівника, виноградаря, квітникаря, озеленювача, наукового співробітника (патолога, токсиколога, фармаколога, фізіолога, епідеміолога, ентомолога, зоолога, ентофітопатолога, міколога, вірусолога, бактеріолога, імунолога, мікробіолога, ботаніка, біолога); у головних управліннях держпродспоживслужб, фітосанітарних інспекціях, природоохоронних служб, зеленбудах, національних парках, ботанічних садах, науково-дослідних установах, науково-виробничих лабораторіях, викладачем середніх навчальних закладів, викладачем вищих навчальних закладів, менеджерами з продажу засобів захисту рослин, добрив, садивного і посівного матеріалів тощо.

Доступ до подальшого навчання: здобувши ОС «Магістр» випускники можуть продовжувати навчання в аспірантурі та мають право здобувати ступінь доктора філософії. Доктор філософії – це освітній і, водночас, перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Випускна кафедра: захисту рослин.

Інститут/факультет: агрономічний.

Керівник освітньої програми, контактна особа: доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри захисту рослин Ключевич Михайло Михайлович, e-mail: К该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。, т. 097 400 78 03.

 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН» 

ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Код і назва спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин»

Код і назва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»

Кваліфікація: Бакалавр з захисту і карантину рослин

Освітній ступінь: Бакалавр

Тривалість програми: 3 роки 10 місяців

Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: 

перший (бакалаврський) рівень, 6 рівень НРК, перший цикл – QF-EHEA, 6 рівень EQF-LLL.

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП: агрономічний факультет Поліського національного університету.

Особливі умови вступу: Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування приймальною комісією.

Вимоги до попереднього рівня освіти:  На базі повної загальної середньої освіти за наявності сертифікатів ЗНО з трьох предметів: 1) українська мова та література, 2) біологія, 3) історія України або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія, або математика.

Для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра допускаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра) на основі результатів фахового вступного випробування та ЗНО з предметів: 1) українська мова, 2) математика або історія України.

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається здобувачу, який успішно виконав освітньо-професійну програму та пройшов атестацію. Випускна атестація здійснюється шляхом оцінюванням ступеня сформованості компетентностей. Форма атестації – атестаційний екзамен, підготовка і захист кваліфікаційної роботи.

Характеристика освітньої програми

Мета освітньо-професійної програми: Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців ступеня бакалавра за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин», здатних до самостійного розв’язання складних практичних проблем професійної діяльності з захисту і карантину рослин. 

Цілі навчання: підготовка фахівців із захисту і карантину рослин, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності з рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних, культур, лісових насаджень тощо від шкідливих організмів, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов з використанням теорій та методів біології та аграрних наук.

Теоретичний зміст предметної області: методи моніторингу і застосування захисних заходів від шкідливих організмів з урахуванням фітосанітарного стану, екологічної ситуації та економічної доцільності в агроценозах, міських ландшафтах і землях несільськогосподарського призначення.

Методи, методики та технології: сучасні методики та методології заходів захисту і карантину рослин, дослідження фітосанітарного стану, екологічної ситуації.

Програмні результати навчання: 

– володіти знаннями, що сприяють розвитку загальної політичної культури та активності, формуванню національної гідності і патріотизму, соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей. 

– розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку господарств сільськогосподарського призначення усіх форм власності та використовувати в професійній діяльності фахівця з захисту і карантину рослин 

– вільно спілкуватися усно і письмово українською та іноземною мовами з професійних питань, що належать до спеціальності «Захист і карантин рослин». 

– знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

– коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та інформаційні технології у професійній діяльності. 

– коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

– складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин. 

– уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

– ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів діяльності із захисту і карантину рослин. 

– навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин. 

– дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві. 

– дотримуватися вимог охорони праці. 

– використовувати інструменти демократичної правової держави в професійній та громадській діяльності. 

– застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

– усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України. 

  • знати основні історичні етапи розвитку предметної області.

Здатність до працевлаштування: 

Бакалаври з захисту і карантину рослин можуть займати посади у сільськогосподарських підприємствах та інших організаціях різних форм власності на посадах: головного агронома, головного агронома із захисту рослин, агронома із захисту рослин. агронома відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху), агронома дослідника, дослідника із захисту рослин, інспектора із захисту рослин, інспектора з карантину рослин, інспектора митної служби, наукового співробітника (токсиколога, фізіолога, ентомолога, зоолога, ентофітопатолога, міколога, вірусолога, бактеріолога, імунолога, мікробіолога); у головних управліннях держпродспоживслужб, фітосанітарних інспекціях, природоохоронних службах, зеленбудах, національних парках, ботанічних садах, науково-дослідних установах, науково-виробничих лабораторіях, менеджерами з продажу засобів захисту рослин, добрив, садивного і посівного матеріалів тощо.

Доступ до подальшого навчання:

Продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

Випускна кафедра: кафедра захисту рослин.

Інститут/факультет: агрономічний факультет.

Керівник освітньо-наукової програми, контактна особа: кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захисту рослин Тимощук Тетяна Миколаївна,  e-mail:  该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。.