Dubovuy V I thumb
Посада

Професор 

Науковий ступінь

Доктор сільськогосподарських наук

Вчене звання

професор, старший науковий співробітник 

Дані про вищу освіту

В 1978 році з відзнакою закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут і був направлений на роботу в Миронівський НДІ селекції і насінництва пшениці, де пройшов школу всесвітньо відомого вченого, селекціонера, академіка В. М. Ремесла, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до директора інституту завдяки наполегливій, самовідданій та плідній праці.

Тема дисертації та рік захисту

 Кандидат сільськогосподарських наук (1990 рік). Тема дисертації „Особенности выращивания пшеницы в условиях искусственного климата с целью ускорения селекционного процесса" (Науковий керівник - академік В. М. Ремесло). В 2000 році в Російській Федерації захистив докторську дисертацію за спеціальністю „агрофізика". Тема дисертації „Основы ресурсосберегающих технологий в фитотронно - селекционных комплексах". В 2003 році в Україні пройшов нострифікацію диплома доктора наук за спеціальністю „екологія". Старший науковий співробітник (1997 рік), професор з 2012 року.

Сфера наукових інтересів

Селекція пшениці, пошук шляхів підвищення морозо-та зимостійкості озимих зернових культур; підвищення ефективності селекційного процесу в фітотронно-тепличних комплексах; агроекологічна модель адаптивного рослинництва; багатоцільове використання фітотронно-тепличних комплексів; розробка енергозберігаючих технологій вирощування зернових колосових і овочевих культур, а також лікарських рослин в умовах штучного клімату.

Він є одним із ініціаторів нового напряму в агрономічній науці – фітотронії. Ним доказано, що експлуатація ґрунтових теплиць і оранжерей підлягає законам класичної агрономії. Органічне поєднання технічних і технологічних рішень, селекції і рослинництва на базі штучного клімату в єдину систему, перетворює фітотронно-тепличний комплекс в агроекологічну модель адаптивного рослинництва, інтеграцію теоретичних і прикладних досліджень. Розробив проект і запровадив нові оригінальні типи теплиць.

Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України його нагороджено трудовою відзнакою „ Знак пошани " (2005 рік). В. І. Дубовий  – автор восьми сортів озимої та трьох сортів ярої м'якої пшениці. Член Українського товариства генетиків та селекціонерів ім. М. І. Вавилова. Член спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету по захисту кандидатських дисертацій, заслужений працівник сільського господарства України.

Із 2011 по 2019 рік – завідувач кафедри загальної екології Житомирського національного агроекологічного університету, де поряд із педагогічною роботою продовжує наукові дослідження по темі: «Екологічні особливості функціонування природних та штучних екосистем в умовах Полісся».

Веде активну роботу по підготовці висококваліфікованих наукових кадрів. Ним підготовлено 5 кандидатів наук.

Загальна кількість публікацій

Результати наукових досліджень узагальнені в 200 наукових працях, в тому числі двох монографіях.

Основні наукові та методичні праці:
 • Тарасюк С.І., Москалець Т.З., Ключевич М.М. Формування високопродуктивних агрофітоценозів і нормативно-безпечної рослинницької продукції за різних агротехнологій в умовах радіонуклідного забруднення території Українського Полісся: науково-практичні рекомендації / С.В. Тарасюк, Т.З. Москалець, М.М. Ключевич, В.І. Дубовий, О.В. Дубовий, В.А. Полінкевич, М.П. Дідківський, Є.М. Данкевич, О.Л. Мисловький, В.І. Москалець, А.О. Мельничук, Я.В. Галінський; за ред. С.І. Тарасюка. – Херсон: Грінь Д.С., 2014 – 40 с.
 • Москалець Т.З., Москалець В.В., Ключевич М.М. Синекологічні аспекти формування високопродуктивних фітоценозів зернових і зернобобових культур: монографія / Т.З. Москалець, В.В. Москалець, М.М. Ключевич, В.І. Дубовий, П.В. Писаренко, В.І. Москалець, О.В. Дубовий. – Херсон: Грінь Д.С., 2014 – 514 с.
 • Табакаєва М.Г. Оцінка впливу осаду стічних вод каналізації на продуктивність і якість зерна пшениці озимої / М.Г. Табакаєва, В.І. Дубовий // Вісник ЖНАЕУ: Наук.-теоретич. зб. – № 1 (41), т. 3. – 2014. – С. 245-248.
 • Табакаєва М.Г. Продуктивність пшениці в умовах вегетаційного досліду залежно від дози внесення осаду стічних вод каналізації / М.Г. Табакаєва, В.І. Дубовий, О.В. Дубовий // Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: Збірник наукових праць. – Київ, 2014. – Вип. 41. – С. 100-104.
 • Табакаева М.Г. Экологические аспекты влияния осадка сточных вод канализации на продуктивность и качество зерна пшеницы озимой / М.Г. Табакаева, В.И. Дубовой // Збірник наукових праць «Проблемы современной науки». – Ставрополь, 2014. – С. 86-91.
 • Способи оцінки та добору морозостійких рослин селекційного матеріалу озимої пшениці: метод. рек. / [Дубовий В. І. та ін.; за ред. д-ра с.-г. наук В. І. Дубового]; НААН України, Мирон. ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла. - К. : Аграрна наука, 2011. - 30 с.
 • Яра пшениця м'яка і технологія її вирощування у Правобережному Лісостепу України / А. І. Шевченко, В. І. Дубовий; Нац. акад. аграр. наук України, Мирон. ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла. - К. : Аграрна наука, 2011. - 38 с.
 • Концепція біотичної та абіотичної компонент ґрунту в регульованих агроекосистемах: метод. рек. / [Дубовий В. І. та ін.; за ред. д-ра с.-г. наук В. І. Дубового]; НААН України, Мирон. ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла, Ін-т агроекол. і природокористування. - К. : Аграрна наука, 2011. - 21 с.
 • Виділення вихідного селекційного матеріалу за біологічними та господарсько цінними ознаками з колекції озимої пшениці / [Дубовий В.І., Кириленко В.В., Харченко М.В., Чепур Г.Т.] // Селекція, насінництво і технологія вирощування зернових культур у Лісостепу України. Зб. наук. праць МІП ім. В. М. Ремесла). – К., 2007. – С. 49-58.
 • Дубовий В.І. Необхідність нової філософії селекції зернових культур в епоху зміни клімату / Дубовий В.І. // Вісник Білоцерківського держ. агр. універ.: Зб. наук. праць). – Біла Церква, 2008. – С. 89-92.
 • Поширення та шкодочинність вірусу жовтої карликовості ячменю / [Юхименко А.І., Волощук С.І., Дубовий В.І. та ін.] // Вісник аграрної науки: №2 – К., 2008. – С.35-39.
 • Дубовий В.І. Екологічна оцінка морозо- та зимостійкості пшениці озимої в умовах Лісостепу / Дубовий В.І. // Вісник аграрної науки - №8. –К., 2011 р. – с. 42.
 • Дубовий О.В. Родючість ґрунту в теплицях Миронівського фітотронно-тепличного комплексу / Дубовий О.В., Ткалич В.В., Дубовий В.І. // Агроекологічний журнал: №2– К., 2011. –С. 72-76.
 • Дубовий В.І. Екологічна оцінка ґрунту теплиць та оранжерей Миронівського Миронівського фітотронно-тепличного комплексу / Дубовий В.І., Ткалич В.В., Дубовий О.В. // Вісник ЖНАЕУ – Житомир: 2011. - №1. – С. 57-63.
 • Дубовий В.І. Продовження періоду використання ґрунту в теплицях і оранжереях / Дубовий В.І. // Вісник аграрної науки: №2. –К., 2012. – С. 17-19.