Посада

Доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

Вчене звання

доцент кафедри іноземних мов

Дата і місце народження

28 липня 1976 року, м. Бердичів, Україна

 

Коротка біографія

У 2002 році закінчив Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» та здобув кваліфікацію вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

Дані про вищу освіту

З 2002 року по 2018 рік працював на посаді викладача, старшого викладача та доцента кафедри англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2011 році створив і керує науково-дослідною лабораторією «Теоретичні і прикладні аспекти вивчення мовленнєвого впливу». З вересня 2018 року – доцент кафедри іноземних мов Житомирського національного агроекологічного університету. Під керівництвом доц. Мосейчука О.М. у 2017 році захищено кандидатську дисертацію Дайнеки Н. М. на тему: «Когнітивно-прагматичні особливості актуалізації комунікативної ситуації кібербуллінгу (на матеріалі англомовного інтернет-дискурсу)».

Тема дисертації та рік захисту

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Національно-марковані концепти у німецькій фразеологічній картині світу».

Сфера наукових інтересів
 • когнітивна прагматика;

 • когнітивна лінгвістика;

 • прагматичні аспекти фонетики, лексикології та стилістики;

 • фразеологія та ідіоматика;

 • теорія дискурсу та комунікативна ситуація;

 • походження та становлення мови;

 • діахронічний аспект граматики мов;

 • мовленнєвий вплив і маніпуляція свідомістю;

 • вербальні аспекти дискримінації;

 • методологія лінгвістичних досліджень;

 • методика викладання іноземних мов;

 • теорія та практика перекладу;

 • вербальна та невербальна семіотика;

 • психолінгвістичні аспекти комунікативної діяльності.

Загальна кількість публікацій

26 науково-методичних праць

Основні наукові та методичні праці:
 • Мосейчук О. М. Проблема визначення кордонів ідіоматики / О.М. Мосейчук // Вісник Житомирського державного університету імені І. Я. Франка. – 2004. – №17. – C. 269–272.
 • Мосейчук О. М. Основні критерії визначення слова як одиниці лексичного рівня / О.М. Мосейчук, А.В. Сингаївська // Вісник Житомирського державного університету імені І.Я. Франка. – 2005. – №23. – С. 34–38.
 • Мосейчук О. М. Функція, функціональність і функціональний клас: функціональний підхід до вивчення ідіоматики / О. М. Мосейчук, А. В. Сингаївська // Вісник Житомирського державного університету імені І.Я. Франка. – 2006. – №27. – С. 55–59.
 • Мосейчук О. М. До питання про обсяг і природу ідіоматики / О.М. Мосейчук // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – Вип. 23 / 2. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – С. 55–59.
 • Мосейчук О. М. Категоріальні ознаки однослівних ідіом / О.М. Мосейчук // Тези доповідей другого Всеукраїнського форуму “Сучасна англістика: когніція, комунікація, текст”. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2007. – С. 53–54.
 • Мосейчук О. М. Конотативна складова у семантиці однослівних ідіом / О.М. Мосейчук // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – Вип. 12. – К.: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2007. – С. 266–271.
 • Мосейчук О. М. Однослівні ідіоми як знаки іллокуції, маркери інтенціональності та як засоби забезпечення прагматичної когерентності дискурсу / О. М. Мосейчук, А. В. Сингаївська // Вісник Житомирського державного університету імені І. Я. Франка. – 2009. – №45. – С. 119–122.
 • Мосейчук О. М. Стильова диференціація однослівних ідіом / О. М. Мосейчук, А.В. Сингаївська // Вісник Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. – 2010. – №89(3) . – С. 20–24.
 • Мосейчук О. М. Фреймове моделювання актуального значення англомовних однослівних ідіом / О.М. Мосейчук // Вісник Житомирського державного університету імені І.Я. Франка. – 2011. – №56. – С. 136–139
 • Мосейчук О. М. Словотворче моделювання однослівних ідіом англійської мови / О.М. Мосейчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 62. – 2012. – 116–120 с.
 • Мосейчук О. М. Поліпрагматичність висловлювань та проблема класифікації мовленнєвих актів / матеріали першої міжнародної конференції «Переклад і мова: компаративні студії» (27–28 березня 2019) : Київ : Логос, 2019. С. 112–113.
 • Мосейчук О. М. Однослівні ідіоми англійської мови : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 256 с.
 • Мосейчук О. М.Проблема виокремлення та тлумачення мовленнєвих актів в англомовному дискурсі: когнітивно-прагматичний підхід / Вісник Херсонського державного університету, Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація» № 1, 2019. C. 55–61.
 • Мосейчук О. М., Усова І. В.  Підходи до вивчення ідіоматики та фразеології / Науковий вісник Ужгородського університету, Серія «Філологія», 2019. C. 77–82.
e-mail:
 • 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。