Науково-дослідна та інноваційна діяльність університету забезпечується концепцією та відповідною Стратегією розвитку університету, схваленою Вченою Радою університету. Науково-дослідна та інноваційна діяльність університету ведеться у відповідності до пріоритетних напрямів відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та пріоритетних напрямів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» від 7 вересня 2011 р. № 942. У відповідності до Концепції стратегічного розвитку університету створено сучасну інфраструктуру підтримки наукової та інноваційної діяльності.

В університеті працюють робочі групи вчених для забезпечення реалізації науково-інноваційних проектів. Таким чином, науковці університету з усіх факультетів задіяні у реалізації міждисциплінарних за характером досліджень, які відповідають пріоритетам науково-інноваційної діяльності університету, а саме: Відродження радіоактивно забруднених територій; Розвиток підприємництва; Альтернативна енергетика; Органічне виробництво; Чиста питна вода.

Поліський національний університет активно займається дослідженням питань національної безпеки держави. Науковці університету ведуть систематичні дослідження і розробляють практичні рекомендації та проєкти нормативно-правових актів з питань продовольчої безпеки, соціальної безпеки («Оцінка рівня соціальної безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекції»), екологічної та цивільної безпеки (розробка інтегрованої системи охорони лісів, природних та культурних ландшафтів від пожеж), інформаційної безпеки (розробка проєкту стратегії інформаційної безпеки України), енергетичної безпеки (оцінка ресурсів рослинної біомаси для енергетичних потреб держави) при цьому, для вирішення поставлених завдань використовуються сучасні інструменти і технології: космічний моніторинг Землі, геоінформаційні системи і технології, безпілотні літальні апарати, робототехніка.

На базі Університету було створено і атестована на право проведення вимірювань вимірювальну лабораторію. Лабораторія дає змогу проводити дослідження широкого спектру показників.

Важливим елементом експериментальної бази університету є дослідне поле, на базі якого закладено органічну сівозміну, проводяться наукові дослідження з проблематики росту і розвитку сільськогосподарських культур; встановлення поширення, розвитку корисних і шкідливих організмів; визначення урожайності та якості продукції, показників родючості ґрунту в умовах органічного виробництва.

На базі Ботанічного саду університету проводяться дослідження щодо вивчення лісової флори і методів її збагачення за рахунок інтродукції нових лісових порід. Для більш інтенсивного кількісно-якісного урізноманітнення колекції деревних порід сад активно підтримує виробничі стосунки з лісогосподарськими підприємствами області.

В університеті функціонує низка наукових шкіл та навчально-наукових центрів.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є частиною системи самоврядування університету. Членами Наукового товариства можуть бути особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють в університеті.

Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву університету в оптимізації наукової та освітньої діяльності. Діяльність наукового товариства здійснюється за принципами:

  • свободи наукової творчості;
  • добровільності членства та виборності керівних органів Наукового товариства;
  • рівноправності членів Наукового товариства, відкритості та колегіальності у роботі;
  • зв’язку навчання та науково-дослідної роботи;
  • накопичення і примноження наукового потенціалу університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Університет здійснює активну політику впровадження наукових досліджень у навчальний процес і професійне середовище діяльності суб’єктів господарювання шляхом проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів, методологічних семінарів, вебінарів.

З періодичністю дванадцять разів на рік видається науково-теоретичний фаховий збірник «Наукові горизонти. Scientific Horizons», що входить до низки міжнародних наукометричних баз даних. Редакційною політикою журналу є публікація з наступним обговоренням оригінальних дослідницьких та оглядових матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарських, ветеринарних, технічних і економічних наук, а також міждисциплінарних досліджень. Метою наукового журналу «Наукові горизонти. Scientific Horizons» є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє.

Опитування аспірантів щодо організації навчально-наукового процесу у Поліському національному університеті - Google Формы.pdf

Опитування аспірантів щодо якості наукової складової у Поліському національному університеті - Google Формы.pdf

Нове опитування аспірантів щодо якості освітньої складової у ПНУ - Google Формы.pdf