НАУКОВІ ШКОЛИ 

 Положення про наукові школи


Назва наукової школи


Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації


Спеціальність


Керівник(и)


Економіка та стратегічне управління національною безпекою в контексті глобальних цілей сталого розвитку


05 Соціальні та поведінкові науки


07 Управління та адміністрування


051 Економіка

073 Менеджмент


Скидан Олег Васильович, доктор економічних наук, професор, ректор Житомирського національного агроекологічного університету 


Інформація


Екології та охорони навколишнього середовища


10 Природничі науки


101 Екологія


Романчук Людмила Донатівна, доктор сільськогосподарсь-ких наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку


Інформація


Морфологічна школа: «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології»


21 Ветеринарна медицина


211 Ветеринарна медицина


Горальський Леонід Петрович, доктор ветеринарних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри анатомії і гістології 


Інформація


Сільськогосподарсь-ка кооперація та вертикальна інтеграція в агробізнесі


05 Соціальні та поведінкові науки


051 Економіка


Зіновчук Віталій Володимирович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри маркетингу


Інформація


Сільська економіка в умовах європейської інтеграції та глобалізації


05 Соціальні та поведінкові науки 
07 Управління та адміністру-вання 
29 Міжнародні відносини


051 Економіка 


073Менеджмент 

292 Міжнародні економічні відносини


Зінчук Тетяна Олексіївна, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції


Інформація


Дослідження процесів ринкової трансформації бухгалтерського обліку, фінансів, аудиту, оподаткування, статистики та економічного аналізу в Україні


07 Управлін


ня і адміністру-вання


071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування


Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту


Інформація


Наукова школа факультету інженерії та енергетики


20 Аграрні науки та продовольство


13 Механічна інженерія


208 Агроінженерія


133 Галузеве машинобудування


    1. Грабар Іван Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою процесів, машин і обладнання в агроінженерії, (керівник секції – Прикладна механіка).

    1. Кухарець Савелій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою механіки та інженерії агроекосистем, (керівник секції – Біоенергетичні системи та комплекси).


Інформація


Виробництво та переробка продукції тваринництва


10 Природничі науки


204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва


Славов Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки   України, професор кафедри технологій переробки та якості продукції тваринництва.


Інформація

Школа агрономії 20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія

Дідора Віктор Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, відмінник освіти України.


Інформація